Creșterea animalelorIMPORTANTŞtiri agricoleSurse de finanţare

Ajutor de minimis pentru achiziția de berbeci și țapi de rasă. Banii vor intra în conturi începând cu data de 15 noiembrie

Guvernul a aprobat astăzi, miercuri – 31 august, printr-o Hotărâre, instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activității sectorului zootehnic. Prin schema de ajutor de minimis propusă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se acordă producătorilor agricoli pentru achiziționarea de berbeci/ţapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne şi lapte.

Astfel, se are în vedere selecţia dirijată în direcția îmbunătățirii producției de lapte şi carne, realizarea de linii şi hibrizi cu potenţial productiv superior, adaptată la cerințele pieței autohtone şi externe.

Cuantumul sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de:

  • Maximum 2.500 de lei/cap berbec din rasă specializată;
  • Maximum 2.500 de lei/cap ţap din rasă specializată.

Numărul maxim de animale care poate fi achiziționat de beneficiari se calculează respectând următorul algoritm:

  • Achiziția  de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar;
  • Numărul maxim de berbeci/țapi care poate fi achiziționat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

Rasele specializate eligibile pentru ajutorul de minimis

Ovine: Țurcană, Țigaie, Karakul, Cap Negru de Teleorman, Suffolk, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Charollais, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Blanche du Massif Central, Vendeen, Berrichon du Cher, Chamoise și Rouge de l’Ouest.

Caprine: Carpatină, Albă de Banat, Alpină Franceză, Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană și Nobilă Germană.

Actul normativ reglementează regulile procedurale, condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis, termenul de depunere a cererii, precum şi angajamentele beneficiarilor. Derularea sprijinului financiar se va face prin direcțiile pentru agricultură județene sau a Municipiului București.

Condiții de eligibilitate

Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, așa cum sunt definite la alin.(1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr.1;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat,

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă.

Documente necesare

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și pentru care Direcţiile pentru agricultură au calculat o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform unui model (descarcă AICI MODELUL DE CERERE) şi le depun de la data publicării HG-ului până în 15 septembrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;

c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4, lit. a), precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;

d) declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.2, partea B;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA;

g) angajamentul prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din  monta naturală cu berbecii/țapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;

h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate;

i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 30 septembrie 2016.

Documentele prevăzute sunt emise înaintea datei de depunere a sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celui prevăzut la  lit.i).

Termen limită pentru depunerea cererilor: 15 septembrie

Fermierii care vor să acceseze schema de ajutor de minimis trebuie să depună cererile până cel târziu pe 15 septembrie însă înainte trebuie să se prezinte la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Ei trebuie să ceară aici ca în primă fază să li se întocmească situații privind sumele primite anterior de aceștia prin scheme de minimis și nu vor putea cere bani acum dacă au beneficiat de peste 15.000 de euro în ultimii trei ani.

Suma necesară aplicării ajutorului de minimis se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi va intra în plată către beneficiari începând cu data de 15 noiembrie 2016. Schema de ajutor de minimis instituită de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectă în totalitate regulile pe plan național și european în materie de ajutor de minimis. Astfel, valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exercițiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Cadrul legislativ aplicării schemei de minimis în domeniul agricol îl reprezintă Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol. Susținerea achiziției de berbeci de reproducție, prin ajutor de minimis, a dus la creșterea producției de carne viu de la 108 mii tone, în anul 2014, la 182 mii tone carne viu în anul 2015. Creșterea producției de carne s-a reflectat în valoarea exportului de carne de ovine, care a crescut de la 17 milioane euro în anul 2014 la 34 de milioane euro în anul 2015.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

Scrie un comentariu