Creșterea animalelorIMPORTANTŞtiri agricoleSurse de finanţare

Tot ce trebuie să știți despre ajutorul de minimis acordat pentru achiziționarea de berbeci și țapi de rasă

Sursa: www.opiniatimisoarei.ro

Bani de la stat pentru cumpărarea de berbeci și țapi de rasă! Guvernul a aprobat în ședința de săptămâna trecută un nou sprijin financiar care are drept scot încurajarea achiziției de animale de rasă pentru fermele de ovine și caprine. Se are în vedere selecţia dirijată în direcția îmbunătățirii producției de lapte şi carne, realizarea de linii şi hibrizi cu potenţial productiv superior, adaptată la cerințele pieței autohtone şi externe.

Pentru a înțelege cât mai bine cum se poate accesa ajutorul de minimis pentru pentru achiziția de berbeci și țapi de rasă, Agrointeligența vă prezintă cele mai importante puncte pe care trebuie să le știți despre acest sprijin.

– Achiziția de berbeci se face pe bază de factură și carnet de comercializare în cazul persoanelor fizice. Aceste documente însoțite de altele se depun la Direcția Agricolă și se decontează începând cu 15 noiembrie! Deci fermierul cumpără animalele din banii proprii și după aceea suma îi este decontată. ”Poate exista o înțelegere între fermieri, când primesc banii (cumpărătorul primește banii) atunci îi virează către vechiul proprietar al berbecilor”, ne-a explicat Ionică Nechifor, secretar general al Romovis.

– Suma maximă este de  2.500 de lei/cap berbec sau țap din rasă specializată;

-Achiziția  de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar;

– Numărul maxim de berbeci/țapi care poate fi achiziționat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine;

– Trebuie să știți că vârsta berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate trebuie să fie cuprinsă între minimum 12 luni și maximum 36 luni;

– Pentru ovine puteți achiziționa animale din următoarele rase: Țurcană, Țigaie, Karakul, Cap Negru de Teleorman, Suffolk, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Charollais, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Blanche du Massif Central, Vendeen, Berrichon du Cher, Chamoise și Rouge de l’Ouest;

– Pentru caprine puteți achiziționa animale din următoarele rase: Carpatină, Albă de Banat, Alpină Franceză, Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană și Nobilă Germană;

– Trebuie să deţineți registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat;

– Trebuie să semnați un angajament în care vă obligați să menţineți în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

Atenție! În caz de forță majoră, respectiv, boală sau mortalități, berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, pot fi înlocuite cu animale identificate și înregistrate în RNE și Registrul genealogic, în aceleași condiții de rasă, valoare genetică, vârstă și preț, cu obligația depunerii documentelor justificative și a completării documentației inițiale în mod corespunzător!

Dacă animalele au murit și nu anunțați, sunteți obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

– Trebuie să semnați un angajament în care vă obligați să înscrieți în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă;

Unde se depun cererile și ce documente trebuie să prezentați

Pentru obţinerea ajutorului de minimis cererile se depus la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

Atenție! Înainte să depuneți cererile trebuie să vă prezentați la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale și să cereți ca în primă fază să vi se întocmească situații privind sumele primite anterior. Adică  nu veți putea cere bani acum dacă ați beneficiat de peste 15.000 de euro în ultimii trei ani.

Documente necesare:

  • Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; Atenție! Trebuie să aveți BI/CI și în original, în vederea certificării de reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”;
  • Copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;
  • Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4, lit. a), precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică; Atenție! Trebuie să aveți certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului și în original, în vederea certificării de reprezentantul Direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”;
  • Declarație pe proprie răspundere;
  • Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  • Document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA;
  • Angajamentul prin care vă obligați să menţineți animalele achiziţionate minimum 3 ani, să înscrieți în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din  monta naturală cu berbecii/țapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introduceți întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;
  • Copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate;
  • Copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;
  • Formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a animalelor, avizat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană depus în termen de maxim 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene certifică faptul că mișcarea animalelor a fost înregistrată în baza națională de date;

Atenție! Toate documentele pe care este necesar să le prezentați trebuie să fie emise înaintea datei de depunere a cererii. Excepție sunt copiile certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016.

De reținut: 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc începând cu data de 15 noiembrie 2016;

Termenul limită de depunere a cererilor este de de 10 octombrie 2016 și nu 15 septembrie 2016 cum se anunțase inițial;

-Cererile se depun odată cu apariția Hotărârii de Guvern (HG), în Monitorul Oficial (MO), (până la publicarea acestui articol HG nu a apărut în MO n.r);

Factura sau fila din carnetul de comercializare sunt valabile chiar dacă sunt emise înainte de apariția HG-lui;

-Și în cazul acestui ajutor financiar vor exista controale! Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Oficiile judeţene de zootehnie efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017 și întocmesc procese verbale de constatare;

-După depunerea cererii puteți afla dacă sunteți printre beneficiari chiar de pe site-ul Ministerului Agriculturii sau cel al Direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti. Cele din urmă întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate, precum  şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

 Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

Vă reamintim că Guvernul a aprobat miercuri – 31 august, printr-o Hotărâre, instituirea unei scheme de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activității sectorului zootehnic. Prin schema de ajutor de minimis propusă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se acordă producătorilor agricoli pentru achiziționarea de berbeci/ţapi de reproducție din rase specializate pentru producția de carne şi lapte.

Scrie un comentariu