Furaje, seminţe, îngrăşăminteRECOMANDĂRIŞtiri agricole

AISR: Controlul calității și certificarea semințelor, o necesitate pentru fermieri

Alianța Industriei Semințelor din România (AISR) susține activitatea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS) și a Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS-urile zonale) care analizează permanent calitatea semințelor.

Performanța în agricultură se poate realiza doar atunci când se lucrează cu semințe certificate, de calitate care fac că viitoarele culturi să fie de o bună calitate. Dacă semințele nu sunt conforme, atunci producția poate fi compromisă”, informează directorul executiv al AISR, Antonia Ivașcu.

Toate soiurile și hibrizii înainte de a fi recomandate de companii fermierilor, sunt testate în laboratoarele și câmpurile Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.) și centrele zonale (CTS-uri). Institutul elaborează metodologia şi testează noile soiuri în vederea înregistrării lor în Catalogul oficial românesc și implicit și în cel european, efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, asigură conservarea probelor din colecţia de referinţă, completează depozitarul Registrului soiurilor, redactează şi publică anual Catalogul oficial al soiurilor.

Fără aceste două verigi importante, de testare în teren și certificare a calității semințelor, nicio companie nu recomandă creațiile sale”, afirmă directorul executiv al AISR.

Din acest motiv este deosebit de important pentru fermieri să cunoască mai bine, în amănunt, modalitatea de control a calității semințelor și documentele la care trebuie să fie atenți la achiziția de semințe”, motivează AISR.

Pentru informarea corectă a fermierilor, AISR, în toate ocaziile prezintă etapele de control și certificare ale autorităților responsabile (LCCSMS și ITCSMS-uri zonale), controlul semințelor fiind o necesitate impusă de practică, având ca obiectiv furnizarea de informații precise referitoare la calitatea semințelor destinate însămânțărilor, capabile să evite o serie de riscuri pentru agricultură și pentru comerțul cu semințe și să contribuie la creșterea producțiilor agricole. Comportarea cât și calitatea semințelor nu poate fi determinată cu aceeași precizie ca în cazul produselor nebiologice.

Conform legislației în vigoare, schimbul de semințe între diferite țări sau în cadrul aceleiași țări pretinde ca rezultatele analizelor efectuate într-un laborator să fie în concordanță cu rezultatele obținute în alt laborator, pentru același lot de semințe, motiv pentru care au fost elaborate reguli și standarde, care cuprind definiții și noțiuni precise. Însușirile probei trimise pentru analiză, proba extrasă din masa de semințe trimisă la un laborator pentru controlul semințelor trebuie să reprezinte fidel compoziția și însușirile medii ale lotului de semințe din care a fost ea prelevată. Pentru obținerea de rezultate de analiză exacte și reproductibile, este esențial că probele să fie extrase cu deosebită grijă de către sondatori calificați și autorizați și în conformitate cu o metodologie minuțios stabilită. Loturile trebuie să îndeplinească două condiții principale privind omogenitatea și mărimea.

Conform procedurilor autorităților de certificare (LCCSMS și ITCSMS-uri zonale), un factor important îl reprezintă identitatea geografico-istorică a semințelor, adică modalitatea prin care semințele au ajuns la maturitate, au fost recoltate, condiționate și depozitate în condiții pedo-climatice și fizico-mecanice practic identice. Marca și numărul de identitate al loturilor se aprobă sau se atribuie de către laboratorul de controlul semințelor, iar în momentul sondării, toate ambalajele trebuie să fie prevăzute cu etichete, conținând referințele necesare identificării lotului respectiv, astfel că sondatorul să le poată verifică. Toate ambalajele vor fi plombate sau sigilate, operația fiind supravegheată sau verificată de către sondator. Păstrarea semințelor neambalate, în vrac nu este recomandabilă.

Proba elementară sau primară este o cantitate mică de semințe, extrasă printr-o singură sondare dintr-un punct oarecare al lotului, reglementată în normative și standarde, iar proba de laborator sau proba expediată special ambalată și etichetată, se trimite laboratorului de controlul semințelor pentru executarea analizelor în baza cărora se va elibera certificatul de calitate al lotului de semințe, diferențiindu-se în funcție de analize curente (pentru determinarea umidității, pentru stabilirea autenticității, pentru determinarea cuscutei, pentru analizarea gradului de infestare cu dăunători, pentru stabilirea masei hectolitrice etc). Proba de analiză sau proba de lucru se obține în laborator.

Sondarea semințelor procedura utilizată de LCCSMS și ITCSMS-urile zonale, în scopul analizării și certificării calității lotului este o operație delicată, cu multe implicații juridice și economice, care nu poate fi executată decât de personalul experimentat și calificat al inspectoratelor județene pentru calitatea semințelor sau de persoane din afara acestora, care au fost însă instruite, examinate și autorizate individual, de către aceleași inspectorate. Fiecare sondator trebuie să posede un certificat care să-i ateste aptitudinea și dreptul de a extrage probe oficiale, iar extragerea probelor trebuie făcută obligatoriu, în prezența deținătorului loturilor de semințe.

Sondatorul verifică omogenitatea lotului și faptul dacă acesta este în așa fel depozitat încât fiecare ambalaj individual, sau oricare punct al vracului, să fie ușor accesibil sondarii directe, iar în cazul în care condițiile nu sunt îndeplinite, sondatorul are dreptul și datoria să refuze sondarea și să indice măsurile de remediere. Pentru sondarea unui lot, aflat în ambalaje sau în vrac, se extrag mai multe probe individuale, din diverse ambalaje sau din diferite locuri ale vracului. Fiecare dintre aceste extracții reprezintă o proba elementară sau primară reglementată în normative și standarde.Pentru că să se reducă influență heterogenitatii, a stratificării și a altor factori care în mod normal pot acționa chiar și în loturile bine amestecate, este necesar că probele elementare să se extragă din diferite puncte, randomizat alese, din tot lotul.

Standardul românesc pretinde o intensitate de sondare specială pentru toate loturile care se sigilează că libere de semințe de buruieni de carantină, care se examinează macroscopic, iar în caz de suspiciune, și prin alte metode, în privința omogenității lor. Dacă în urmă examinării se constată că probele elementare respective sunt suficient de omogene, se trece la amestecarea și omogenizarea lor într-un recipient de mărime corespunzătoare, realizându-se astfel proba compusă. Dacă, dimpotrivă, se constată că omogenitatea probelor elementare nu este satisfăcătoare, sondatorul are obligația să întrerupă sondarea și să pretindă după caz: fracționarea lotului, reomogenizarea lui sau eliminarea sacilor aberanți.

Pentru reducerea masei și pentru obținerea probei de laborator, normele internaționale și standardele românești prevăd utilizarea obligatorie a uneia din următoarele metode de reducere a masei probelor:

  • metoda divizorului mecanic;
  • metoda godeurilor dispuse la întâmplare;
  • metoda sferturilor;
  • metoda linguriței.

Metoda proprie standardelor românești din cadrul LCCSMS și ITCSMS-urilor zonale este metoda sferturilor. Probele de laborator trebuie să fie ambalate corespunzător evitării oricăror pierderi în timpul transportului, în săculeți de pânză sau în pungi de hârtie rezistență, cu excepția probelor de laborator destinate analizării conținutului de umiditate, sau de dăunători, care se expediază în ambalaje etanșe. Ambalajul fiecărei probe de laborator trebuie să prezinte o etichetă, cuprinzând indicațiile minime necesare pentru stabilirea sigură a corespondenței dintre proba și lot. O etichetă identică se introduce și în interiorul ambalajului, exceptând ambalajele conțînând probe pentru analizarea umidității. Probele de laborator astfel ambalate și etichetate vor fi sigilate de către sondator și expediate laboratorului pentru analiză calității semințelor. Probele de laborator ridicate sunt însoțite de un proces verbal de ridicarea probelor, unde sunt trecute toate datele legate de sămânța speciei din care s-au ridicat probele. Toate datele sunt exemplificate în modelul de proces verbal. Urmează în laboratoare determinarea purității fizice a semințelor care reprezintă conținutul procentual de sămânța pură din specia de analizat, raportat la masă totală a probei analizate.

Așa cum își doresc fermierii, o sămânță de calitate trebuie să fie liberă de amestecuri cu semințe de alte plante de cultură și buruieni, de scleroți, de ciuperci, de minerale sau de resturi vegetale, determinarea purității fizice având o mare importanță practică, deoarece procentul de puritate intră în calculul cantității de sămânță la hectar, în fapt sămânța pură cuprinzând toate semințele varietăților și soiurilor speciilor de analizat, așa cum a fost găsită la analiză.

În cadrul probei pot apărea și semințe de alte plante de cultură, dar și semințe de buruieni sau materii inerte (particule și resturi vegetale sau minerale; insecte vii sau moarte, precum și forme de înmulțire și rezistență ale acestora sau ale ciupercilor patogene; pseudoseminte), care trebuie excluse. În laboratoarele LCCSMS și ITCSMS-urilor zonale, urmează analiză germinației, principala însușire a semințelor destinate însămânțării, care se exprimă în doi indici: capacitatea (facultatea) germinativă și energia germinativă. Facultatea germinativă reprezintă numărul de semințe pure, exprimat procentual, care în condiții optime de temperatură și umiditate, produc germeni normali, într-un timp stabilit pentru fiecare specie în parte. Energia germinativă reprezintă procentul numeric de semințe germinate normal, într-un timp mai scurt, și anume 1/3 până la 1/2 din timpul stabilit pentru determinarea facultății germinative.

Doar după determinarea masei a 1.000 boabe (MMB), determinarea umidității și a stării sanitare, urmează eliberarea documentelor de calitate, conform ordinelor emise de MADR. La încheierea determinărilor, pe baza rezultatelor obținute, trecute în fișa de analiză, laboratorul pentru controlul semințelor apreciază calitatea semințelor, conform condițiilor prevăzute în Norme și eliberează documente de analiză (câte unul pentru fiecare probă). Dacă sămânța corespunde din punct de vedere al purității varietale determinate în câmp și valorii culturale determinate în laborator se eliberează certificatul de valoare biologică și culturală. Acest document este tipizat de ITCSMS și se imprimă cu înscris negru pe hârtie roz.

Certificatele sunt eliberate de LCCSMS sau ITCSMS-urile zonale pentru loturile de sămânță și material săditor care îndeplinesc condițiile prevăzute de „Normele tehnice pentru producerea, controlul, certificarea și comercializarea semințelor și materialului săditor”. Când indicii de valoare culturală ai seminței nu corespund normelor se eliberează buletinul de analiză. Acesta este un document oficial cu textul imprimat în negru pe hârtie galbenă, tipizată, care poartă mențiunea Interzisă comercializarea pentru însămânțare.

De asemenea se pot elibera buletine de analiză galbene în cazul reanalizării semințelor, când se solicită determinarea unui singur indice de calitate (puritate, germinație, umiditate), și acesta este buletinul oficial de analiză parțială. Dacă indicii corespund normelor, buletinul va purta mențiunea Sămânță admisă la însămânțare. El este valabil numai cu certificatul de valoare biologică și culturală emis anterior, iar dacă indicii nu corespund normelor se eliberează buletin de analiză cu mențiunea Interzisă comercializarea pentru însămânțare. Buletinul de analiză informativ este identic că formular cu buletinul de analiză, cu mențiunile informativ și nu este valabil pentru comercializare și este destinat analizelor solicitate de persoane fizice și juridice la cererea acestora, în scop informativ (neoficial), probele fiind prelevate de solicitant.

Sămânța certificată este primul pas către o producție performanță. Acesta nu este un slogan, ci o realitate”, spune Antonia Ivașcu, directorul executiv al Alianței Industriei Semințelor din România (AISR) .


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!