Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

SUBVENȚIE PĂȘUNI 2019: Asociațiile de crescători, OBLIGATE să justifice UTILIZAREA BANILOR!

Subvenția pentru pășune 2019 – modificări menite să clarifice modul în care se utilizează sprijinul financiar achitat asociațiilor de crescători de animale. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va solicita de anul viitor un document în plus, o justificare a modului în care se încasează și se utilizează banii în cadrul formelor asociative care iau subvenția pe pășuni.

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul instituției un act normativ care modifică Ordinul 619/2015, iar o schimbare importantă vizează modul în care asociațiile din zootehnie care beneficiază de subvenții vor gestiona fondurile primite.

Actualul  articolul 7, alineatul (1), litera c) din Ordinul 619/2015 se modifică obligând ca între documentele doveditoare pe care le prezintă fiecare dintre membrii acestor forme asociative să existe și ”copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10 «Agromediu şi climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/ variantei corespunzătoare şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere.”

În plus față de această reglementare, actul normativ propus de MADR vine să modifice și articolul 7-1 se care va avea următorul cuprins:
„Art. 7- 1 Utilizatorii de pajişti permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menţionate la art. 7 alin. (1) şi art. 6, desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate la dispoziţia lor în condiţiile legii, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanţă, în calitate de fermieri activi și prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), precum şi:

a) la depunerea cererii unice de plată la APIA, copie a cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţă eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care fermierul deţine animale și/sau;

b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiştile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul Măsurii 10 «Agromediu şi climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/subpachetului/ variantei corespunzătoare şi trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere. Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:
(i) declaraţia privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.”


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!