Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

PLĂȚI APIA 2019! CONDIȚII OBLIGATORII pentru A LUA SUBVENȚIA ÎNTREAGĂ!

Plăți APIA 2019 – condiții obligatorii! Și în acest an, fermierii pot beneficia de sprijin financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Banii fonduri europene se achită producătorilor agricoli dacă respectă normele de ecocondiţionalitate, fie că vorbim de sprijinul pe suprafață sau creșterea animalelor.

Nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, din una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Normele de ecocondiţionalitate cuprind::
a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC),grupate pe următoarele domenii:
● Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor;
● Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
● Bunăstarea animalelor

În anexa la Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt definite normele de ecocondiţionalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 1 ianuarie 2019, încadrate pe următoarele domenii:

Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă
SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;
1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în
conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.
2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură. Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale. Este interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale, astfel cum sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură și se iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase utilizate în agricultură.

Aspectul: Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 5 – Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 – Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.
1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice.
SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere

GAEC 7 – Menținerea particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.

1. Se mențin particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol;
2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol;
3. Este interzisă tăierea gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice (perioada în care o specie de păsări depune ouă, le cloceşte şi îşi creşte puii până când aceştia sunt capabili să zboare: 15 martie – 30 iunie).

Domeniul: Bunăstarea animalelor

Aspectul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 – Norme minime privind protecţia viţeilor;
SMR 12 – Norme minime de protecţie a porcinelor;
SMR 13 -Protecţia animalelor de fermă.
Nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce lareducerea plăţilor sau excluderea de la plată, din una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici (cf. art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013, respectiv Ordinului
MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate începând cu anul 2016), cu excepţia cazurilor de forţă
majoră şi respectiv a circumstanţelor excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme (cf. art.30 din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare):
– decesul beneficiarului;
– incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
– o catastrofă naturală gravă, care afectează puternic exploataţia agricolă;
– distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
– o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
– exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data
depunerii cererii.

Potrivit art. 31 din OUG nr.3/2015 – Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 – Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.
Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).

Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!