Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

TERMENELE APIA pentru PLATA AJUTOARELOR NAȚIONALE DIN AGRICULTURĂ!

Termenele APIA pentru plata ajutoarelor naționale din agricultură! Fermierii trebuie să respecte o serie de termene impuse de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT-uri) în Campania 2019. Producătorii agricoli care au cerut bani pentru culturile speciale trebuie să prezinte funcționarilor unde au depus dosarul pentru subvenții mai multe documente justificative care vin în completarea cererii unice de plată. Lipsa acestor acte anulează dreptul de plată al subvențiilor!

în Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt termenele obligatorii pentru anul 2019 pentru fiecare dintre schemele Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT-uri) în sectorul vegetal:

De precizat că în campania 2019 se acordă ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, decuplate de producţie, astfel: pentru culturile amplasate în teren arabil – ANT 1, in pentru fibră – ANT 2, cânepă pentru fibră – ANT 3, tutun – ANT 4, hamei – ANT 5, sfeclă de zahăr – ANT 6.

1 iulie, 2 Septembrie, 16 septembri, 31 octombrie 2019 și 31 martie 2020: termene pentru ANT 2 și 3 In și Cânepă pentru fibră

Fermierii care solicită ANT 2 in pentru fibră și ANT 3 cânepă pentru fibră trebuie să respecte următoarele termene:

– 1 iulie 2019 termen pentru prezentarea etichetelor oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate
Cererea unică de plată pe care fermierii au depus-o până la 16 mai a fost însoţită de etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz. În cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 1 iulie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.
Atenție! Culturile de cânepă trebuie să fie menţinute în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile după înflorire, astfel încât să poată fi efectuate controalele prevăzute, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară.

– 2 septembrie 2019 copii ale contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator

Pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să depună la APIA până la data de 2 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator şi copie a autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ. Tot până la 2 septembrie se depune declaraţia privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii.

Atenție! Pentru cultura de in, fermierul trebuie să depună la APIA până la data de 2 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă şi copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator;

– 31 octombrie termen pentru prezentarea alorcte doveditoare privind livrarea la cultura de in

Pentru cultura de in, fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura, bon fiscal.

-31 martie 2020 termen acte doveditoare privind livrarea la cultura de cânepă

Pentru cultura de cânepă, fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 martie 2020 inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de receptie, factura, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare.

Atenție! Eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din soiurile enumerate în „Catalogul comun al soiurilor de plante agricole” la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (conform art.30, alin. (2), din, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare).

În Campania 2018 cuatumul pentru ANT 2 in pentru fibră și ANT 3 cânepă pentru fibră a fost de 7,6474 euro/ha.

1 iulie 2019 și 4 mai 2020 termene pentru ANT 4, Tutun

Fermierii care solicită ANT4 Tutun trebuie să respecte următoarele termene:

– 1 iulie 2019 termen pentru prezentarea contractului de cultură cu un prim-procesator

Fermierul sau grupul de producători trebuie sa încheie un contract de cultură cu un prim-procesator, să îl inregistreze la direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ), respectiv a municipiului Bucureşti şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Contractul trebuie sa fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă și fie depus la APIA până la data de 1 iulie a anului de recoltă inclusiv.

-4 mai 2020 termen pentru depunerea declaraţiei de livrare a tutunului livrat

Fermierul/grupul de producători depune declaraţia de livrare a tutunului livrat la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 4 mai 2020; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză. Lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 – tutun.

În 2018 pentru ANT 4, Tutun s-au plătit 1.487,6627 euro/ha.

15 octombrie și 2 decembrie termene pentru ANT 5, Hamei

15 octombrie termen pentru contractului de vânzare-cumpărare a culturii

Pentru cultura de hamei fermierii trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie 2019. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1696/71, (CEE) nr. 1037/72, (CEE) nr. 879/73 şi (CEE) nr. 1981/82;

2 decembrie termen pentru depunerea procesului-verbal încheiat cu DAJ

Solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean al APIA până la data de 2 decembrie 2019, procesul-verbal întocmit de reprezentantul DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti prin care desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti.

În 2018 pentru ANT 5, Hamei s-a achitat un cuantum de 381,5147 euro/ha.

1 octombrie, termen pentru ANT 6, Sfeclă de zahăr

Fermierii care solicită acest sprijin trebuie să deţină un contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6.

Rezultatul verificărilor se consemnează într-un procesverbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie 2019.

ANT 6, Sfeclă de zahăr a avut în 2018 un cuantum de 77,8186 euro/ha.

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!