Ştiri agricole

ORDIN AL MINISTRULUI AGRICULTURII pentru FERMIERI!

Ordin emis de ministrul agriculturii! MADR a lansat în dezbatere publică pe site-ul propriu un ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică.

Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt schimbările pe care trebuie să le știe toți fermierii care produc sau intenționează să cultive produse ecologice:

1. La articolul 1, alineatul (11) se abrogă;

2. La articolul 3, alineatul (1) litera m) se abrogă;

3. La articolul 5, alineatul (1) litera m) se abrogă;

4. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(6) Certificatul de aprobare acordat unui OC are valabilitate de 4 ani de la data eliberării.”

5. La articolul 9, alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(h) să elaboreze un raport de inspecţie, care să cuprindă concluziile inspecţiei, data şi semnătura inspectorului OC, contrasemnat de operator, în conformitate cu art. 65 alin. (3) din R (CE) nr. 889/2008; raportul de inspecție va cuprinde, după caz, informații cu privire la verificarea unității de producție neecologică, conform cerințelor de control prevăzute la Titlul IV-Controale din R (CE) nr.889/2008; o copie să fie înmânată obligatoriu operatorului sau transmisă acestuia în maximum 10 zile de la data efectuării inspecţiei;”

6. La articolul 9, alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(i) să efectueze, la cel puţin 10% din operatorii cu care au fost încheiate contracte de prestări servicii, inspecţii suplimentare prin sondaj. Cel puţin 10% din totalul inspecţiilor efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (1) şi (4) din R (CE) nr.889/2008 trebuie să fie neanunţate. Inspecţiile suplimentare sunt stabilite în baza evaluării generale a riscului de nerespectare a regulilor de producţie şi în baza rezultatelor inspecţiei obligatorii anunţate, conform prevederilor art. 92c alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008. Criteriile generale pentru evaluarea riscului se stabilesc luând în considerare în mod obligatoriu:
– rezultatul controalelor anterioare;
– gravitatea sancţiunilor aplicate;
– suprafața totală agricolă exploatată, din care suprafața totală în agricultura ecologică și suprafața totală în agricultura convențională, dacă este cazul;
– tipul și structura unității, în cazul operatorilor comercianți, exportători, procesatori, floră spontană și a unităților de producție pentru acvacultură;
– categoria de produse obţinute care implică un risc de apariţie a neconformităţilor;
– cantitatea de produs;
– riscul de a schimba produsele convenţionale cu produse ecologice în cazul activităţilor mixte;
– obţinerea de derogări de la regulile de producţie ecologică.
Algoritmul de aplicare a factorilor de risc, măsurile de management al riscului în cazul în care se înregistrează rate mari de neconformităţi în cadrul eşantionului se stabilesc printr-o procedură elaborată de către OC. Procedura va cuprinde şi metoda de evaluare a eficienţei factorilor de risc şi modalitatea de extindere a eşantionului în cazul incidenţei mari a neconformităţilor;

7. La articolul 9, alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
”o) să emită documente justificative operatorilor care îndeplinesc condiţiile specifice de producţie ecologică, în conformitate cu art. 68 din R (CE) nr. 889/2008, în vederea aplicării art. 29 alin. (1) din R (CE) nr. 834/2007, care pot fi denumite şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, precum şi alte documente justificative pentru orice tranzacţie comercială efectuată de operator în afara teritoriului României (certificate de tranzacţie), în baza documentelor fiscale aferente;”

8. La articolul 9, alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:
”p) certificatele de tranzacţie pot fi emise şi în format electronic şi se eliberează la data efectuării tranzacţiei sau în maxim 30 de zile, pentru operatorii care comercializează cantităţi mai mari de 500 kg în cazul produselor agricole neprocesate şi 100 kg în cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate; acestea cuprind minimum informaţiile cuprinse în anexa nr. 5, respectiv: denumirea şi adresa operatorului, categoria de produse tranzacţionate, cantitatea netă (tone), denumirea beneficiarului, factura/avizul de însoţire a mărfii în baza căruia a fost emis certificatul de tranzacţie, precizarea că acel lot a fost sau nu supus prelevării de probe pentru analiză, data emiterii buletinului de analiză semnătura şi ştampila emitentului, precum şi menţiunea că acesta nu înlocuieşte certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei;”

9. La articolul 9, alineatul (1), litera aa) se modifică și va avea următorul cuprins:
”aa) să aplice imediat prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din R (CE) nr. 834/2007, privind comunicarea neregulilor/încălcărilor care afectează statutul ecologic al produselor și adoptarea de măsuri în caz de încălcări şi nereguli; OC notifică MADR, în maximum 5 zile, orice sancţiune majoră aplicată operatorilor verificaţi;”

10. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Un operator este controlat pentru același tip de activitate de un singur OC, în cazul în care un operator reziliază contractul cu un OC, acesta se poate transfera în sistemul de control al altui OC; OC implicate au obligația de a efectua schimbul de informații conform obligațiilor prevăzute la art.9 alin. (1) lit. l) și m) și conform prevederilor art. 31 din R (CE) nr. 834/2007, art. 92 alin. (2) din R (CE) nr. 889/2008.”

11. La articolul 12, punctul 3 se abrogă;

12. La articolul 12, punctul 4 se abrogă;

13. După litera b) a punctului 6 de la articolul 12, se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
”c) APIA pune la dispoziția operatorului/OC-ului documente din care sa rezulte trasabilitatea între vechiul bloc fizic si cel rezultat ca urmare a actualizării LPIS – Sistemului de identificare a parcelelor agricole”

14. După punctul 7 al articolul 12, se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
”8.APIA transmite către OC, până la data de 30 iunie a fiecărui an, lista operatorilor înregistrați în sistemul de agricultură ecologică care accesează măsura 11 “Agricultură ecologică” din PNDR 2014-2020, măsură de sprijin financiar destinată suprafeţelor certificate ecologic sau aflate în conversie la metodele şi practicile specifice agriculturii ecologice;”

15. La articolul 13, alineatul (1) litera e) se abrogă;

16. La articolul 14, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(13) Structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul MADR aplică sancţiuni contravenționale OC, în conformitate cu prevederile OG nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice.”

17. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(5) OC cărora le-a fost retrasă aprobarea pentru o grupă de produse nu au dreptul să depună o nouă solicitare pentru aprobare pentru aceeaşi grupă de produse, pe o perioadă de 1 an de la data retragerii aprobării.”

18. După alineatul (16) al articolului 19, se introduc două noi alineate, alin. (17) și (18), cu următorul cuprins:
”(17) În situaţia în care în campania curentă operatorul înregistrat în sistemul de agricultură ecologică ca persoană fizică îşi schimbă forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, acesta poate depune la APIA contractul cu OC şi documentul justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică, aplicându-se prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(18) În campania ulterioară transformării astfel cum este prevăzută la alin. (17) este obligatorie prezentarea la APIA de către operator a contractului cu OC şi a documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o), încheiat în calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.”

19. Anexele nr. 6, 7 și 12 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din ordin.

Art. II. – Certificatele de aprobare emise organismelor de control până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Reamintim care sunt măsurile/submăsurile și cuantumurile achitate pentru agricultura ecologică:

Măsura 11 – Agricultură ecologică PNDR 2014-2020
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică
P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 euro/ha;
P2-Legume aflate în conversia la agricultura ecologică=500 euro/ha
P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 euro/ha
P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 euro/ha;
P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 euro/ha;
P6 – Pajişti permanente;
Subpachetul 6.1 = 143 euro/ha;
Subpachetul 6.2 = 39 euro/ha;

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică
P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 euro/ha;
P2 – Legume certificate în agricultura ecologică = 431 euro/ha;
P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 euro/ha;
P4 – Vii certificate în agricultura ecologică = 479 euro/ha;
P5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 euro/ha;
P6 – Pajişti permanente
sub-pachetul 6.1 = 129 euro/ha;
sub-pachetul 6.2 = 73 euro/ha

Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!