• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • FONDURI EUROPENE: Ce condiții se schimbă la accesarea banilor prin PNDR

  Roxana Dobre -

  Modificări la solicitarea banilor! Fermierilor vor avea noi condiții de îndeplinit dacă cer finanțare europeană de la Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Pe site-ul Ministerului Agriculturii se află în dezbatere publică o propunere de modificare a acestor condiții!

  Cea mai importantă propunere de modificare se referă la categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare. Adică cine sunt fermierii care nu pot cere finanțare europeană! Aceștia sunt, după caz:

  -Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014-2020;

  -Solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare;

  -Solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii/beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

  -Beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;

  -Solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.

  Atenție! La articolul 4, alineatul (7) se abrogă. Adică, pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie va fi avizat înainte de semnarea contractului de finanţare de către AFIR. Pentru eficientizarea utilizării banilor publici şi pentru a nu crea prejudicii materiale se impune modificarea art. 4 prin abrogarea alin.(7) în sensul eliminării obligaţiei de a prezenta proiectul tehnic spre avizare AFIR înainte de semnarea contractului de finanţare, urmând ca prin procedurile interne de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale această obligație să fie permutată după semnarea contractului de finanțare. Există astfel pentru beneficiar certitudinea finanţării necesare atât pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului tehnic cât şi pentru ducerea la îndeplinire/execuţie a investiţiei pentru care s-a realizat proiectul tehnic respectiv. Modificarea propusă este justificată de necesitatea asigurării unui cadru flexibil de implementare corespunzătoare şi eficiente a fondurilor publice, atât a celor provenite de la bugetul de stat cât şi a celor provenite din fondurile europene nerambursabile. De asemenea, măsura este menită să asigure o absorbţie reală şi accelerată a fondurilor publice, diminuând riscul unui efort financiar şi de resurse umane nejustificat şi irosit atât din sarcina entităților publice cât și din sarcina entităților privat”, se argumentează modificarea propusă.

  Așadar, prezentul proiect de act normativ vizează următoarele schimbări în ceea ce priveşte H.G. nr. 226/2015:

  -Modificarea art. 4 prin abrogarea alin. (7) și 2. modificarea literei b) a art. 6 pentru eliminarea obligației de prezentare a proiectului tehnic la momentul semnării contractului de finanţare și condiționarea accesării PNDR 2014-2020 în cazul solicitanților care nu își respectă angajamentele asumate prin declarație pe proprie răspundere, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei pentru care s-a produs nerespectarea. Măsura este luată în vederea creșterii eficienței în implementarea proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020.

  Mai mult, la Anexa nr.2 – “Solicitare de acordare a scrisorii de garanție” punctul 13.4 se modifică și va avea următorul cuprins: “13.4. avizul favorabil al AFIR asupra unei achiziții, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului, în cazul investițiilor (în copie). ”Astfel, se asigură un cadru de reglementare flexibil pentru obținerea scrisorilor de garanție necesare pentru acordarea avansului în condițiile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului”, aduce precizări Ministerul Agriculturii.

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 de zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: pndr@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a guvernului la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.


  Te-ar mai putea interesa

  Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene Fonduri europene pentru primării. 2.428 de contracte de finanțare semnate cu AFIR AFIR pune frână creșterilor de preț la utilajele agricole cumpărate pe fonduri europene

  Ultimele știri

  Reacție oficială: Fermierii nu au putut aduna banii necesari pentru investiția în fabrica de la Luduș Ninsori și viscol în mai multe județe! ANM a actualizat astăzi alerta meteo Șeful APIA – anunț despre banii care intră acum în conturile fermierilor!