IMPORTANTPiaţa terenurilorŞtiri agricole

CONTRACTUL DE ARENDĂ: Ce trebuie să conțină, CUM SE ÎNREGISTREAZĂ și cine încasează SUBVENȚIA DE LA APIA

Contractul de arendă este documentul în baza căruia se face arendarea bunurilor agricole. Cel mai frecvent, contractul de arendă se încheie pentru terenurile agricole, inclusiv pășuni, livezi sau plantații viticole, dar poate fi încheiat și pentru animale, construcții sau utilaje agricole.

Contractul de arendă este foarte important pentru că el stipulează exact înțelegerea dintre proprietar și arendaș. El are, de regulă, o anumită formă, iar un model de astfel de contract puteți solicita la Primărie sau la un birou notarial. Dacă nu aveți contract-tip, dar și în cazul în care el există pentru a fi completat, aveți grijă ca el să conțină, obligatoriu, următoarele elemente stipulate foarte clar și conform cu realitatea:

– părțile contractante și domiciliul sau sediul acestora;
– obiectul contractului, complet și precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunțită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora și planul de situație al terenurilor;
– obligațiile fiecăreia dintre părți, expres și complet menționate;
– durata arendării;
– arenda, modalitățile și termenele de plată a acesteia;
– răspunderile fiecărei părți; orice suprafață de teren sau orice alt bun agricol ce se va reține de către proprietar, uzufructuar sau deținător legal se vor specifica separat în contract;
– alte clauze convenite de părți și permise de lege.

DOCUMENT UTIL – MODEL DE CONTRACT DE ARENDĂ

Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute. ”Sub sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată pentru fiecare zi de întârziere, arendaşul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate”, se arată în Noul Cod Civil. De precizat, că în Legea arendării, abrogată la intrarea în vigoare a NCC era prevăzut un termen de 15 zile pentru a înregistra contractul.

Taxele de redactare și înregistrare a contractului de arendă sunt în sarcina arendașului.

 

În contract este recomandabil să fie trecută perioada pentru care se încheie contractul de arendă (în acest caz contractul fiind încheiat pe o perioadă determinată). Cu toate acestea, se poate întâmpla şi ca în contract perioada să nu fie una determinată (în acest caz contractul fiind încheiat pe o perioadă nedeterminată). În acest ultim caz, dacă durata nu este determinată, arendarea se consideră a fi făcută pentru toată perioada necesară recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie contractul.

În contract este recomandabil să fie inserată obligaţia arendaşului  de a asigura bunurile agricole pentru riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamităţi naturale. Reţinem că (chiar în lipsă de stipulaţie expresă în contract) subzistă această obligaţie a arendaşului conform legii.

Cine ia banii din subvențiile APIA: proprietarul terenului sau arendașul?

Banii din subvențiile APIA sunt încasați de arendaș, cel care ia terenul în arendă și implicit lucrează pământul. Pe 8 martie, în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, a fost eliminat din legislație termenul de 1 decembrie ca dată limită de valabilitate a contractelor. Contractele de închiriere/arenda trebuie sa aibă valabilitate la data depunerii cererii de plată.

După votul din Comisia pentru agricultură, modificarea legislativă trebuie supusă votului din plen și apoi legea așteaptă promulgarea președintelui Klaus Iohannis și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

La APIA, fermierii care lucrează pământ în arendă au aceleași drepturi la subvenții ca și proprietarii de terenuri.

Cum se face înregistrarea contractului de arendare

• arendașul (cel ce ia în arendă, n.red.) trebuie să depună un exemplar al contractului de arendă la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul consiliului local. Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.
• arendatorul (cel care dă în arendă, n.red.) are obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul. ”Contribuabilii care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent”, se arată în Codul Fiscal, art. 120, alin. 2.

Contractul de arendă poate fi încheiat și la notar, dar nu este obligatoriu. Dacă contractele de arendare sunt încheiate în formă autentică, precum şi dacă sunt înregistrate la consiliul local, acestea constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.

Cum se poate prelungi „din oficiu” un contract de arendă

Potrivit art. 1848 alin. 1 din Noul Cod Civil (NCC), contractul de arendare se reînnoieşte de drept (fără a fi necesare alte formalităţi), pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a comunicat cocontractantului în scris refuzul său cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului, iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, cu cel puţin un an. Dacă durata contractului de arendare este de un an sau mai scurtă, termenele de refuz al reînnoirii prevăzute la art. 1848 alin. 1 din NCC se reduc la jumătate.

În cazul în care arendatorul doreşte să vândă bunurile agricole arendate, trebuie respectat dreptul respectiv, arendaşul având drept de preempţiune*, care se exercită în conformitate cu art. 1849 din  NCC, cu trimitere la regulile generale de la art. 1730-1739 din NCC.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014, potrivit art. 4 alin. 1 din legea  respectivă, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.

Drepturile şi obligaţiile ce țin de contractul de arendă

Iată ce drepturi dar și obligații are arendatorul:
• să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
• să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează;
• să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-l tulbure pe arendaş;
• să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia;
• în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze împreună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare;
• să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate;
• să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
• să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.

Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele:
• să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
• să folosească terenul pe care l-a arendat în scopul exploatării agricole, în condiţiile stabilite prin contract;
• să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat;
• să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului;
• să plătească arenda la termen;
• să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren;
• să suporte taxele de încheiere, înregistrare şi publicitate a contractului de arendare;
• în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale, să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat;
• să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat;
• să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract;
• la încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator;
• să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
• are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


52 comentarii

 1. Pe un teren agricol aflat in proprietate comuna poate fi întocmit contract de arenda doar de către unul dintre proprietari chiar daca calalat nu semnează.Pe o parte din teren.

 2. Buna seara.Am rugămintea la dvs.sa ma lămuriți într o problema cu care ma confrunt.Am in proprietate comuna un teren agricol in suprafața de7500mp cu fratele meu prin intermediul unui certificat de moștenitor.Acest teren pana la decesul ultimului părinte al nostru a fost dat in arenda.Dupa ce am devenit proprietar in comun cu fratele meu mi am exprimat dorință de al vinde.Fratele meu a fost de acord in prezenta mea dar apoi a fost si a întocmit contract de arenda fara acordul meu pe o suprafața mai mica.Mai multe amănunte despre conținutul acelui contract nu stiu pentru ca fratele meu cat si arendașul refuza sa mi arate documentul.Este legal întocmit acel contract cu doar unul dintre proprietari si daca nu ce pot face?

 3. Am o suprafata de 1,50 ha data in arenda, si beneficiez de o pensie de invaliditate grad 3.Intrebarea mea este ca obligatii am ca arendatar fata de Anaf si daca mi se poate taia pensia pentru ca figurez cu venituri din arenda

 4. Am fost trei mostenitori,mama si noi doi frati,după moartea tatălui nostru,acum a decedat si mama,noi dorim sa dăm terenul în arenda,dar nu am reușit să dezbatem succesiunea de mostenitori si după mamă,titlu de proprietate este pe numele tatei,putem încheia un contract de arendare,fără succesiunea făcută pe cota parte a mamei noastre decedate,având la bază certificatul de deces?Anexa 24 obținută de la Primărie ne poate ajuta sa încheiem ctr.cu arendasul?Va mulțumim mult!

 5. salut ! pe contractul de arenda stampileaza si primaria ca a luat la cunostiinta sau nu ,si plata arendei trebuie justificata prin chitante precum ca a primit suma ,,x,,sau bani se dau pe ochii frumosi
  va multumesc !!

 6. Soacra mea a inchiat un contract de arenda in anul 2014 pe operioada de 15 ani.La data incheierii contractului de arenda soacra mea nu era proprietarul terenului si nu avea nici calitatea de mostenitor legal(acte notariale).Acest contract de arenda este legal?Titularul – proprietarul era tatal acesteia,decedat .

 7. Vreau sa cumpar un teren pe care proprietarul are contract de arenda valabil inca 13 ani.
  A trecut termenul de preemtiune de 30 zile de la Primarie iar arendasul nu a depus preemtiune.
  Pot face actul de vanzare cumparare ? Cum poate inceta contractul de arenda daca arendasul nu vrea ?

 8. As vrea si eu sa stiu ce pot face si unde trebuie sa merg in cazul in care arendasul nu vrea sa.mi inapoieze terenul arendat,eu doresc retragerea lui din arenda?!!

  1. Se adreseaza la Primarie.
   Solicita mai intai anularea contractului de arenda inregistrat,dar nu inainte de a fi notificat arendasul .

 9. As avea nevoie de un model contract de asociere intre o societate agricola si un membru asociat(mentionez ca noi suntem Asociatie Agricola infiintata in baza legii 36/1991.Va multumesc anticipat

 10. Am cotract de arenda care se termina anul acesta.eu in calitate de proprietar doresc sa vând terenul . Arendașul a încasat subvenții de la apia. Am citit ca eu in calitate de proprietar ar fi trebuit sa primesc de asemenea 50 € la hectar ? Am citit ca dacă vând terenul am dreptul la o subvenție de la ministerul agriculturii. Cum trebuie sa procedez sa obțin aceste subvenții? Nu știu dacă arendașul nu a obținut si subvențiile care mi se cuveneau.??? Va mulțumesc anticipat pentru răspunsul dumneavoastră.

 11. Am teren agricol in Judet Constanta,de 10 ha,compact,cadastrat,intabulat Este situat in zona Harsova Daca ma poate ajuta cineva sa imi spuna pretul arendei,in zona ? Multumesc Gelu

 12. Am facut un contract de arenda intre mine(arendator) si tatal meu(arendas).Nu obtin nici un venit, asa am mentionat si in contractul de arenda. Mai trebuie inregistrat la ANAF acest contract? Am de platit ceva la Fisc? Multumesc mult

 13. buna ziua!vreau sa cumpar un teren agricol de la o persoana.am facut contractul de arenda si cu 2 saptamani in urma si in momentul de fata proprietarul s a gandit sa il vanda.am drept de premtiune sau trebuie sa astept o anunita perioada de timp pentru a l cumpara.cei de la primarie mi au spus ca trebuie sa astept minim un an de zile.multumesc!

 14. primaria verifica datele din contractul de arenda sau doar inregistreaza?
  Pt ca poate declara cate ha vrea muschii arendatorului ! Cine verifica ?
  Sau daca sunt mai multi mostenitori ….doar unii incheie contract…Ceilalti nu stiu …Verifica cineva ceva ?

 15. cei care doresc sa cumpere teren si nu au in areda cum poate sa cumpere daca nu au drept de premtiune cand le vine randul?
  Dupa expirarea termenului contractat de dare in arenda contractul se prelungeste de drept pe cate un an agricol si nu pe o perioada ecala cu cea a contractului initial.
  Primul care are drept de premtiune la vanzarea unui teren dat in arenda nu sunt rudele de gradulunu si apoi arendasul si ceilaalti?

 16. Ce optiuni are (drepturi) arendatorul privind suma incasata de la arendas:o suma negociata reprezentand arenda, o parte din recolta sau contravaloarea ei (criterii reprezentand cantitatea si pretul), subventii ?

 17. Am un teren in altă localitat la o fermă agricolă nu ne dau nimic .Nici nu ne dau terenul săl lucram noi.Nu avem nici un contract.De 10 ani nu ne dau nimic.Ce putem face noi moștenitori ?

 18. Am cumparat un teren care era arendat pe o perioada de 10 (zece) ani dupa ce arendasul a refuzat sa il cumpere. Au trecut doi ani de la data incheierii contractului de arenda si au ramas inca opt. Eu nu vreau sa las terenul in arenda dar arendasul refuza sa imi dea terenul spre folosinta. descat dupa cei opt ani ramasi conform contractului facut de vechiul proprietar. Cum trebuie sa procedez sa imi iau terenul de la arendas. Multumesc

  1. Daca a-ti cumparat acel teren cu act notarial, trebuia sa fi avut de la Arendas o declaratie prin care refuza sa cumpere acel teren. Daca nu o aveti, cumpararea este Nula. Daca aveti actele in regula, la Politie, plangere de tulburare de posesie, si i-l linistiti.

 19. Am arendat terenul la o societate de unde nu am primit plata arendei de doi ani si nici anul acesta nu crad ca am vreo sansa sa primesc ceva iar cand am spus ca sa imi iau terenul sa-l arendez la alta societate a spus ca nu se poate decat cu hotarare judecatoreasca. Adica am incheiat contractul amiabil iar acum sa-l reziliez in instanta ??!!!

  1. La Primarie, Notificare ca reziliati unilateral contractul pt. ca nu s-a facut plata si poate ca arendasul i-si da acceptul. Daca nu, in instanta. Asta e legea ! Acolo ve-ti putea si daune, despagubiri, majorari, etc. Cel mai simplu ar fi Amiabil.

 20. Vreau sa inchei niste contracte cu mostenitorii dar acestia nu au dezbatuta mostenirea si nici nu vor sa dezbata mostenirea. Ca sa solicit la notar un certificat de mostenitor ar insemna ca ei sa dezbata mostenirea. Cum sa fac sa pot inregistra acele contracte pt ca secretarul nu vrea sa le inregistreze cu toate ca la dosar am depus toata documentatia (nastere deces si tot ce arata ca ei sunt rudele defunctului).

  1. Certificatul de calitate de moştenitor nu înseamna că se începe dezbaterea moştenirii ci atestă calitatea de moştenitor. Atunci sugeraţi-le moştenitorilor să solicite Anexa 24 de la Starea civilă fără ca aceştia să meargă mai departe la notar pentru dezbaterea moştenirii. Pe baza Anexei 24 puteţi încheia contract de arendă valabil.

  1. Arendaşul este primul preemtor. Dacă nici el şi nici următorii preemtori nu doresc să cumpere, puteţi vinde fără probleme.

 21. Dar daca pamantul meu il dau la fermier in arenda nu pot inasa eu subventia de la Apia iar fermierul sa isi ia toata productia ? ca am auzit ca se mai practica acesta schema .

 22. Nu sunt de acord cu următoarele:….. ,,pe raza mai multor consilii locale,,; sau …..,,secretarul consiliului local,,. Corect pe raza mai multor unităţi administrativ teritoriale sau comune şi secretarul UAT sau comună. A se vedea ce reprezintă Consiliul local, componenţă şi atribuţii.

 23. Nu mai este valabil termenul stric 5 ani! Acel 5 ani era valabil cand era valabila legea arendarii. Dar de cand arenda intra in cod civil nu este obligativitatea 5 anci.

  1. Da si eu am văzut ca s-au preluat anumite lucruri din legea arendei.
   Aş avea o rugăminte pentru doamna Dobre , unde este prevăzut ca arendatorul (cel care dă în arendă, n.red.) are obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul?
   De asemenea a se citi in codul civil faptul că nu mai este prevăzut termenul de 15 zile de înregistrare a contractului de arendă ci sancţiuni pentru orice zi de întarziere atunci cand se ajunge în instanţă.

  1. Bănuiesc ca tu l-ai înștiințat in scris cu un an înainte ca vrei sa continui contractul de arenda, si el a acceptat iar acum sa răzgândit? Ca dacă nu ești la fel de vinovat ca cel care nu vrea sa îți mai lase terenul. Problema e simpla, sa ții terenul trebuie sa convingi proprietarul ca tu ești arendatorul ce îl mulțumește , dacă nu PA

 24. Cum pot lua un teren in arenda de la mostenitorii proprietarului?
  Mostenitorii nu au perfectat actele de sccesiune,iar secretarul primariei nu inregistreaza contractul cu mostenitorii.

  1. Conform Codului civil, orice act încheiat cu mostenitorii titularului de drept sunt nule. Pentru a putea încheia un act valabil, solicitati de la moştenitori, un certificat de calitate de moştenitor pe care-l pot face la un notar public. Doar în acest mor puteţi încheia un contract de arendă valabil.

 25. Am contract de arenda, inregistrat la primarie in nregistrul de contracte, teren arendat de la tatal meu.Anul trecut cand am solicitat deverinta de la Primarie, pentru APIA, doamna care se ocupa cu aceasta a refuzat sa-mi elibereze adeverinta, pe motiv ca tatal meu nu a mai recunoscut acel contract( valabi pana in 2025, martie )iar terenul îl munceste fratele meu in continuare. Cum pot sa intru in posesia terenului, avand in vedere ca acel contract este semnat si inregistrat legal?

Lasă un răspuns la Stefan Anulează răspunsul