Ştiri agricole

APIA ANUNȚĂ OFICIAL: TERMEN PRELUNGIT până pe 17 NOIEMBRIE!

Termen prelungit până în luna noiembrie! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are o veste bună pentru fermierii care nu au reușit să depună cereri pentru ajutorul de stat alocat pentru prima împădurire. A fost anunțată prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”. 

Cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 17 noiembrie, ora 14.30.

Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurireşi crearea de suprafeţe împădurite”, sunt publicate pe pagina de internet a APIA, www.apia.org.ro, la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR.”

Măsura nu este ușor de pus în practică dar odată realizată fermierii primesc înapoi banii investiți pentru lucrări, pe care inițial îi suportă din propriul buzunar, dar beneficiază timp de 12 ani de ajutor de stat pentru întreținerea suprafețelor împădurite!

Pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe împădurite” potenţialul beneficiar depune o cerere de sprijin la Centrul Judeţean APIA. Important de știut însă este că înainte de depunerea cererii de sprijin solicitantul trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite și de elaborare a proiectului tehnic de împădurire.

Agrointeligența -www.agrointel.ro vă spune care sunt cele 17 etape pe care trebuie să le parcurgeți pentru Schema de împădurire:

 1. Solicitarea Notei de constatare la Centrul Județean APIA și identificarea suprafețelor în IPA Online;
 2. Notificarea solicitanților pentru eliberarea Notei de constatare inițiale;
 3. Măsurători APIA pe teren pentru suprafețele destinate împăduririi – participare proiectant și solicitant;
 4. Notificarea solicitanților pentru eliberarea Notei de constatare finale precum și a anexelor la Nota de constatare (Nota de constatare finală conține rezultatele măsurătorilor în teren);
 5. Întocmirea proiectului tehnic de împădurire;
 6. Prezentarea la APIA a shape-ului privind suprafețele din proiect cu delimitarea unităților amenajistice și a formulelor de împădurire pentru verificarea unităților amenajistice în funcție de limitele parcelelor din Nota de constatare;
 7. Obținerea de către solicitant a avizului Gărzii Forestiere privind Proiectul tehnic de împădurire precum și a Fișei rezumative a proiectului;
 8. Depunerea cererii de sprijin la APIA – online, împreună cu proiectul tehnic, avizul, Fișa rezumativă precum și a celorlalte documente însoțitoare prevăzute în formularul cererii de sprijin, în funcție de forma de organizare (persoană fizică, PFA, ÎI, persoană juridică de drept public sau privat, UAT);
 9. Evaluarea de către Centrul Județean APIA a cererilor de sprijin privind criteriile de eligibilitate și a cerințelor asimilate criteriilor de eligibilitate – etapă în care cererile sunt declarate eligibile sau neeligibile;
 10. Acordarea punctajului aferent pentru cererea de sprijin conform celor 5 principii de selecție – care se regăsesc în Ghidul solicitantului publicat pe site APIA și unde există și exemple de calcul; la această etapă participă numai cererile de sprijin declarate eligibile în etapa anterioară;
 11. Supracontrol AFIR asupra evaluărilor APIA precum și asupra punctajelor acordate;
 12. Selecția cererilor de sprijin în funcție de valoarea estimată a cererilor de sprijin și a punctajului obținut;
 13. Publicarea pe site APIA a raportului de selecție preliminar aprobat de MADR care conține cererile eligibile precum și punctajele obținute – Centrele județene APIA notifică solicitanții asupra rezultatelor (cerere eligibilă/neeligibilă și punctaj obținut) iar solicitanții au posibilitatea de contestare a rezultatelor evaluării și punctării dosarelor cererilor de sprijin;
 14. Soluționarea contestațiilor, verificarea soluțiilor APIA de către Comisia de contestații MADR și publicarea pe site APIA a Raportului de contestații aprobat de MADR; notificarea solicitanților asupra rezultatelor contestațiilor;
 15. Publicarea pe site a raportului final privind selecția – notificarea de către APIA a solicitanților asupra rezultatelor selecției: se comunică care sunt solicitanții admiși în sesiunea respectivă; solicitanții admiși sunt invitați la sediul APIA pentru încheierea contractelor de finanțare – formularul de contract se regăsește în Ghidul solicitantului publicat pe site APIA; în această etapă este necesară prezentarea cazierului juridic;
 16. După semnarea contractului de finanțare se poate iniția și finaliza înființarea plantației în termen de 2 ani de la semnarea contractului;
 17. La prima cerere de plată beneficiarii solicită: plata costurilor aferente proiectului tehnic de împădurire, plata costurilor aferente înființării plantației precum și plata aferentă primei lucrări de întreținere.

 Cererea de sprijin va fi depusă la Centrul Județean care a emis Nota de constatare

În cazul în care solicitanții au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, depun solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Județean unde a fost depusă cererea unică de plată. Dacă cererea unică de plată a fost depusă la un Centru Local APIA solicitarea se va depune la Centrul Judeţean de care aparţine Centrul Local respectiv.

În cazul în care solicitanții nu au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, depun solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Județean unde se situează terenul care este destinat împăduririi sau cea mai mare suprafață a acestuia.

În cazul în care solicitanții nu au cereri unice de plată pe suprafață depuse la APIA sau solicită accesarea măsurii 8 pe suprafețe noi, nedeclarate la APIA până la momentul depunerii solicitării, vor atașa la ”Solicitare” copii ale documentelor care dovedesc dreptul de utilizare a terenului.

 Nota de constatare

Solicitantul schemei de ajutor de stat demarează activitatea de întocmire a proiectului tehnic de împădurire numai după:

▪ identificarea/înscrierea prealabilă a terenului agricol/neagricol care urmează a fi împădurit în sistemul IPA online al APIA;

▪ obținerea Notelor de constatare eliberate de către APIA în baza ”Solicitării eliberării Notei de constatare” a potențialului beneficiar.

Formularul solicitării privind eliberarea Notei de constatare – este publicat pe site APIA și este editabil; identificarea, de către solicitant, a suprafețelor destinate împăduririi în IPA online gestionat de APIA; în această Notă de constatare se stabilește categoria de teren pentru fiecare parcelă – agricol sau neagricol, după cum urmează:

TERENURILE AGRICOLE: Parcelele încadrate în categoria teren agricol trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții:

 1. Parcela are categoria de folosință: teren arabil, culturi permanente sau pajisti permanente;
 2. Parcela a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015); prin parcelă declarată se înțelege parcela care este declarată în cererea unică de plată pe suprafață (C2014 și C2015):

▪ ca nesolicitată la plată;

▪ ca solicitată la plată.

 1. Pe parcela destinată împăduririi au fost respectate standardele de ecocondiționalitate relevante în ultimii 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015).

TERENURI NEAGRICOLE Parcelele destinate împăduririi se încadrează în categoria teren neagricol dacă se regăsesc în una din următoarele situații:

 1. a) Parcela nu are utilizare agricolă:
 • este identificată in LPIS, în bloc fizic agricol;
 • parcela nu a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015), sau în cel puțin unul din ultimii 2 ani (campanii integrale);
 1. b) Parcela are utilizare agricolă și:
 • are categoria de folosință Teren Arabil, Culturi Permanente sau Pășuni Permanente;
 • este identificată în LPIS, în bloc fizic agricol;
 • pe respectiva parcelă nu au fost respectate standardele de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani sau pe parcursul unuia dintre ultimii 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015)
 • sau
 • nu a fost declarată la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani (minim două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață, respectiv campaniile 2014 si 2015), sau în cel puțin unul din ultimii 2 ani (campanii integrale).

Atenționare:

 • În cazul în care solicitantul declară terenul care urmează a fi împădurit într-un poligon neagricol (conform încadrării LPIS) suprafaţa parcelei/parcelelor nu poate face obiectul ajutorului de stat.

Iată ce sume primesc anual fermierii în funcție de zona de relief unde împăduresc, respectiv câmpie, deal sau munte:

Citiți și:

PRIMA ÎMPĂDURIRE 2017. Cum se pot accesa FONDURILE pentru PLANTAȚII FORESTIERE PE TERENURI AGRICOLE ȘI NEAGRICOLE!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu