Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

URGENT! PREZENTAȚI-VĂ LA APIA pentru A NU PIERDE SUBVENȚIA!

Fermieri, nu ratați acest termen pentru o subvenție importantă care va intra în conturi. Mai aveți două zile la dispoziție pentru a merge la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2017 (trimestrul IV al anului 2017).

Cererile se depun până la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

a) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
b) situația centralizatoare a cantităților de motorină achizitionate/utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;
c) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanților;
d) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care
au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
e) adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
f) adeverință în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vienobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină achizitionate/utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare,
întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanților;
c) situația privind calculul efectivului rulat / efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar
și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării
acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au
intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de
următoarele documente:
a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei
pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare ;
b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanților;
c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului
prevăzut în anexa nr. 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) în baza Legii nr. 133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare;
e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită
ajutorul de stat;
f) copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
g) dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin solicitanţii trebuind să fie înregistraţi ca persoane fizice autorizate sau ca persoane juridice.

„Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizeaza ca persoană fizică autorizata sau intreprindere individuala, conform OUG nr. 44/2008” spun reprezentanţii APIAm potrivit www.bihon.ro.

De subvenţia la motorină pot beneficia şi acei fermieri care îndeplinesc condiţiile de mai sus şi care au folosit utilaje închiriate.

În această situaţie documentele sau facturile care atestă achiziţia combustibilului trebuie să fie pe numele societăţii comerciale, intreprinderii individuale sau persoanei fizice autorizate care solicită această subvenţie.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


2 comentarii

  1. Buna ziua! Referitor la subvenția de la motorina. Suntem fermieri care am depus ultima documentație la trimestrul III 2017 datorită faptului ca am finalizat achiziția combustibilului din norma pe care o aveam. In Decembrie am încasat decât o parte din subvenția corespunzătoare trimestrului III. Restul sumei se va mai încasa vreodată?

Scrie un comentariu