Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

SUBVENȚII APIA 2018. Cererea unică de plată, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL!

Subvenții APIA 2018. Cererea unică de plată, mai exact formularul pe care fermierii trebuie să îl completeze și să îl depună la APIA în perioada 1 martie-15 mai, a fost finalizat și și publicat în Monitorul Oficial.

Fermierii au acum aprobat și instrumentul cu care pot solicita subvențiile agricole din acest an. Vă reamintim că la fel ca și în 2017, completarea cererii unice se face în format electronic, în aplicația IPA Online, cu identificarea suprafețelor agricole lucrate. Ulterior, fermierii trebuie să se prezinte la APIA în funcție de programarea pe care o au pentru a finaliza cererea împreună cu funcționarul desemnat.

Atenție! Potrivit precizărilor din Monitorul Oficial, cererea unică poate fi depusă și după data de 15 mai în termen de 25 de zile calendaristice cu o reducere de 1 la sută pe zi pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cerere unică ar fi fost depusă până la data de 15 mai inclusiv. De menționat însă că în Campania 2017 ministrul agriculturii a decis să nu le mai permită fermierilor să depună cererea pentru subvenții după termenul limită, deci în perioada cu penalizări, ca să evite ca producătorii agricoli să încaseze mai puțini bani din cauza penalizărilor.

Ce fermieri sunt eligibili la plata subvențiilor

Potrivit agenției de plăți, sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale.

Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha. Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare în cererea unică, cu condiţia ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească 1 (un) hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1(un) hectar.

În toate cazurile, trebuie declarate toate parcelele agricole şi toate zonele de interes ecologic, confom art. 8 alin. (1) lit. c), f), f1), din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsurile 10, 11 și 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.

Beneficiarii plăților directe și ai măsurilor de mediu și climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare. Prin excepţie, pentru accesarea Măsurii 10 nu este necesară calitatea de fermier activ.

Pentru pajiştile comunale concesionate / închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată / închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie.

b) asociaţia crescătorilor de animale care asigură încărcătura cu animalele membrilor asociaţiei pe suprafaţa de pajişte concesionată / închiriată de minimum 0,3 UMV / ha, prin păşunat sau care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată / închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului/ tabere de vară. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/ animalele arendat(e), concesionat(e), închiriat(e) şi/sau împrumutate spre
folosinţă.

Care sunt obligațiile fermierilor care cer subvenții

-Să fii înregistrat în Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;
– Să depui o singură cerere de plată la central local/judeţean APIAunde eşti arondat;
– Să dovedeşti că eşti fermier activ pentru plăţile directe/măsurile de mediu şi climă;
– Să declari corect toate suprafeţele şi culturile şi/sau efectivele de animale;
– Să identifici şi să delimitezi corect fiecare parcelă agricolă utilizată;
-Să te prezinţi pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, dacă ţi se solicită acest lucru;
-Să respecţi normele de ecocondiţionalitate (GAEC şi SMR) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage după sine reducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea şi caracterul repetat al nerespectării acestora, cu excepţia ANT sector vegetal şi zootehnic;
-Dacă soliciţi sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, trebuie să îndeplineşti condiţiile specifice;
– Să permiţi efectuarea controalelor, de către APIA sau de către alte organisme abil.

Documentele obligatorii pentru subvenții

-Copie CI/BI/ paşaport;
-Pentru persoanele juridice – actele care atestă forma de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/ desemnarea unui administrator, după caz, în original;
– Dovadă cont bancar activ;
– Documente specifice, diferenţiate pe tipul de sprijin solicitat;
– Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor declarate;
– Beneficiarii M11 trebuie să depună odată cu cererea unică de plată sau până la termenul limită de depunere a cererii, copia contractului încheiat între organismul de control și beneficiar, copia fișei de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică și Registrul parcelar conform Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificările și completările ulterioare. Acestea trebuie să fie vizate de către Direcția Agricolă Județeană și să fie valabile pentru anul în curs.

Atenție! Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Dacă nu respectați toate condiţiile şi obligaţiile carevă revim se aplică sancţiuni sau chiar excluderea de la plată!

Ce trebuie să mai rețină fermierii care cer subvenții

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin prezentate mai sus trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferentde mărimealor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

Nerespectarea de către femieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau
excluderea de la plată a cererii de sprijin, pe unul sau mai mulţi ani, după caz.

APIA recomandă fermierilor ca înainte de a veni la Centrele APIA, să se prezinte la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizează, în vederea eliberării adeverinţei de către primării conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului de cerere, iar dacă au în exploatație și animale să verifice situația acestora în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

Atenție! Dacă soliciţi sprijin cuplat, verificarea animalelor în Registrul național al exploatațiilor (RNE) trebuie făcută atât la data de referinţă cât şi la data depunerii Cererii Unice de Plată.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu