Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

Fermieri care încasează SUBVENȚII DE PESTE 5.000 DE EURO și care RISCĂ SĂ PIARDĂ BANII APIA!

Fermieri, aveți mare grijă la aceste reguli impuse de agenția de plăți! Producătorii agricoli care depășesc anual o plată de 5.000 de euro pe exploatație din subvenții trebuie să respecte condiții pentru dovedirea calității de fermier activ. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) avertizează însă că face verificări după depunerea cererii unice pentru identificarea creării condiţiilor artificiale. Încălcarea regulilor poate duce chiar și la excluderea totală de la plată!

Potrivit agenției de plăți, se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, depunerea cererii unice de plată de către societăţile comerciale al căror acţionar majoritar este una dintre persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de recreere sau de alte întreprinderi cu activităţi neagricole similare. Aceste societăţi comerciale nu pot solicita plăţi pe suprafeţele care aparţin acţionarului majoritar.

Mai mult, se consideră condiţie artificială creată pentru a dovedi calitatea de fermier activ, divizarea exploataţiei agricole și declararea în cererea unică de plată a unui cod CAEN secundar, aferent unei activităţi agricole, în locul codului CAEN principal.

În plus, se consideră condiţie artificială creată pentru a respecta  calitatea de fermier activ depunerea de cereri unice de plată separate ca persoană fizică şi ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală întreprindere familială ale aceluiaşi titular.

De reținut! În cazurile în care se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ, suprafaţa agricolă din cererea unică de plată este neeligibilă. În cazul în care, în urma efectuării plăţii, se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Direcţia Naţională Anticorupţie.

În consecinţă, dacă fermierul nu poate dovedi calitatea de fermier activ, se respinge plata următoarelor scheme de plată/măsuri de dezvoltare rurală:
a) Schema de plată unică pe suprafaţă;
b) Plata redistributivă;
c) Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
d) Plata pentru tinerii fermieri;
e) Schema de sprijin cuplat;
f) Schema simplificată pentru micii fermieri;
g) Măsura 11 – agricultură ecologică;
h) Măsura 13 – plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Ce trebuie să facă fermierii, persoane fizice și juridice

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, sau întreprinderile familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit conform prevederilor art. 2 lit. j) din O.U.G. nr. 44/2008.

Atenție! Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care care nu ar fi depăşit cuantumul de 5000 euro şi care nu se înregistrează conform prevederilor de mai sus, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor condiţii :
– cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal, pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile sau
– veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile.

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă. În cazul în care din documentul de înregistrare la ONRC nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze dovezile verificabile. În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile pentru sunt situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii unice de plată.

Fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care ar fi depăşit
cuantumul de 5.000 euro şi care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi din ale/al căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor reiese că desfăşoară activitate agricolă sunt fermieri activi.

Fermierii care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi  dacă din documentele depuse, respectiv certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înfiinţare/act constitutiv/statut reiese că desfăşoară activitate agricolă. Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011 – 016. În acest sens, fermierii care nu se regăsesc în prevederile art. 6 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 3/2015, dar care au cel puţin un cod CAEN (principal sau secundar) de activitate agricolă, sunt fermieri activi şi nu trebuie să prezinte dovezile verificabile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) şi b) din. O.U.G. nr. 3/2015.

Atenție! Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă (se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă), pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat/e de ONRC sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statut din care reiese că desfăşoară activitatea agricolă) la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Obligații pentru fermierii care nu au depus cererea unică anul trecut

Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ prin înregistrare la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă. Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, care nu se înregistrează la ONRC, potrivit prevederilor de la alin. (2), trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015. Dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ trebuie să fie prezentate la APIA nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ dacă:
– sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitate agricolă ( au cod CAEN principal sau secundar). În cazul în care, din înregistrarea la ONRC nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015,
– fermierii care nu sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului trebuie să furnizeze actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înfiinţare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art.6 alin. (5) lit. a) sau b) din O.U.G. nr. 3/2015.

Fermierii persoane juridice, pentru a respecta condiţia de fermier activ conform art. 22, alin. (4) din Ordinul
MADR nr. 619/2015, trebuie să prezinte la APIA, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, dovezile verificabile pentru îndeplinirea calităţii de fermier activ.

Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată, prezintă adeverința eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi și, după caz, veniturile din activități agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

Conform articolului 19 alin(3) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ de către fermierii persoane fizice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. În situaţia persoanelor juridice care nu deţin cod CAEN/statut/act de înfiinţare din care să rezulte că desfăşoară activitate agricolă, dovezile verificabile
– formularul ,,date informative” (cod 30) aprobat anual prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice cu modificările şi completările ulterioare care cuprinde indicatorul ,,venituri din activităţi agricole”,
– formularul ,,Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20), aprobat anual prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice care cuprinde indicatorul ,,venituri totale”.

Dovezile verificabile pe care le prezintă persoanele juridice care nu sunt înregistrate la ONRC şi din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea principală agricolă, sunt, după caz, următoarele: bilanţ contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii; jurnalul de venituri şi cheltuieli; contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ de către fermierii persoane juridice se
prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu