Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2019

LUNĂ DE FOC pentru SUBVENȚII! Ce se întâmplă ÎN IULIE LA AGENȚIA DE PLĂȚI!

Termene pentru subvențiile fermierilor în luna iulie! Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) se pregătește pentru o lună ”de foc” în iulie când are programate mai multe acțiuni pentru fermieri și apicultori. Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune ce documente puteți cere la APIA în această lună dar și ce plăți mai sunt programate pentru producătorii agricoli!

Luna iulie: achitarea sumelor rămase din subvenții! APIA continuă și în această lună plățile pentru subvențiile care au rămas de achitat din Campania 2017. De specificat însă că deși termenul limită pentru banii europeni s-a încheiat la 30 iunie, agenția de plăți mai poate transfera bani.

În plus, măsurile compensatorii și ANT-urile au termen de plată sfârșitul anului 2018. Este recomandat să solicitați funcționarilor APIA care se ocupă de dosarul dvs. de subvenții informații privind situația plăților și să verificați împreună dacă nu există vreo problemă de care nu știați și care blochează plata.

Luna iulie: încep controalele în teren! Agenția de plăți pregătește în aceste zile extragerea eșantionului de control pentru fermierii care vor fi verificați în Campania 2018, atât clasic cât și prin teledetecție. APIA are termen până la 1 octombrie să efectueze controlul la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului următor.

Reamintim că în anul 2017 eșantionul de control a conținut un număr de 104.146 dosare selectate pentru verificarea normelor de ecocondiționalitate, a schemelor de sprijin pe suprafață și în sectorul zootehnic, astfel:

– pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 28.547 fermieri;
– pentru controlul pe teren prin metoda teledetecției – 75.599 fermieri.

Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condițiile în care se acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea.

Pe scurt, aceasta înseamnă verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafață și aspecte privind utilizarea/acoperirea terenului.

Obligațiile fermierilor selectați la control sunt următoarele:
– să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei;
– să prezinte inspectorilor informaţii şi documente legate de obiectul controlului;
– să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe parcelele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură.

Controlul se poate face şi în lipsa fermierului dacă, scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este necesară prezenţa fermierului atunci când acesta a fost selectat cu scop control agromediu şi de asemenea pentru controlul cerințelor de ecocondiționalitate. În cazul în care fermierul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin devine neeligibilă.

Ce inspectorii au dreptul să efectueze controale în ferme

Atenție! Controalele în teren nu sunt efectuate doar de inspectorii APIA.

APIA este instituţia responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare FEGA, a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole (M214, M215, M10, M11, M13) şi a schemelor de ajutor de stat (submăsura 8.1 şi submăsura 15.1), având ca sursă de finantare FEADR, precum şi fonduri din bugetul naţional;

ANZ – efectuează controalele privind schemele de plată pentru zootehnie;

ANSVSA efectuează, prin unităţile din subordine, controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare potrivit acordului de delegare încheiat cu APIA, cerinţe privind: siguranţa alimentară (SMR 4, SMR 5), identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6 – 8), bolile animalelor (SMR 9) si bunăstarea animalelor (SMR 11-13);

ANF (Autoritatea Naţională Fitosanitară n.r) efectuează controlul şi supracontrolul cerinţei legale în materie de gestionare SMR 10 „Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor” prevăzută în anexa la Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, elaborează procedurile de control pentru cerinţa de mai sus, asigură instruirea inspectorilor fitosanitari în vederea efectuării controlului pe teren şi informează APIA în legătură cu neconformităţile constatate în cadrul acţiunilor de inspecţie şi control cu privire la depozitarea, manipularea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor în baza unui acord de delegare încheiat cu APIA;

GNM (Garda Națională de Mediu n.r) participă la elaborarea procedurilor de control pentru cerinţele privind mediul şi schimbările climatice (SMR 1-3 şi GAEC 1 şi 3), asigură instruirea inspectorilor APIA în vederea efectuării controlului pe teren şi informează APIA în legătură cu neconformităţile constatate în cadrul acţiunilor proprii de inspecţie şi control, pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu APIA;

IGSU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență n.r) are  rol în vederea colaborării pentru respectarea, de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;

MM (Ministerul Mediului şi MAP – Ministerul Apelor şi Pădurilor n.r) cu rol în colaborarea cu APIA pentru respectarea, de către fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică şi al ariilor naturale protejate, a cerinţelor legale în materie de gestionare SMR 2 – „Conservarea păsărilor sălbatice” şi SMR 3 -„ Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică”.

Luna iulie: Se eliberează adeverințe pentru credite la bancă!  Atenție! Fermierii trebuie să rețină că adeverințele pot fi eliberate până la plata avansului pentru Campania 2018! APIA a încheiat convenții cu 16 instituţii bancare și non-bancare în vederea eliberării de adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafață, plată redistributivă, măsuri compensatorii de dezvoltare rurală (Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13) implementate în cadrul Campaniei 2018.

Atenție! Schemele pentru zootehnie, ANT-urile vegetal și zootehnie sau Sprijinul cuplat vegetal sau zootehnie nu fac obiectul eliberării adeverințelor! Adeverințele se eliberează pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Astfel, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenția eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2018 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, și/sau pentru măsuri compensatorii de dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ sau controlul preliminar, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei și că beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM se postează pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.

Luna iulie: se depun cererile şi documentele doveditoare pentru Programul Naţional Apicol pentru anul 2018!  Apicultorii mai au la dispoziție toată luna iulie,  până la data de 1 august, să depună la Centrele judeţene APIA/Centrul Municipiului București (ori la Centrul județean cel mai apropiat de sediul social, de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei), cererile şi documentele doveditoare pentru Programul Naţional Apicol pentru anul 2018.

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, este de 99.340.000 lei, din care suma de 49.670.000 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1.102 a Comisiei din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr.1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și distribuită astfel:

– pentru anul 2017 – 32.542.000 lei;
– pentru anul 2018 – 33.399.000 lei;
– pentru anul 2019 – 33.399.000 lei.

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după finalizarea tuturor controalelor aferente cererilor de plată depuse pentru Programul Național Apicol și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat. Plățile aferente anului 2018 se efectuează la cursul de schimb de 4,6585 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 29 decembrie 2017.

Pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, în cadrul secţiunii: Măsuri de piaţă – Apicultură – Anul 2018 (http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2018), se regăsesc informații privind Programul Naţional Apicol pentru anul 2018.

Luna iulie: se vizează carnetele de rentier agricol!  Până  pe 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, pe carnetele de rentier agricol, cu următoarele documente, în original :
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!