Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

BANI ÎN PLUS PE HECTAR ȘI CAP DE ANIMAL: TRANSFER DE MII DE EURO între FERMIERI!

Cuantumuri de mii de euro, transferate între fermierii români. Producătorii agricoli primesc sume în plus pe hectarele eligibile la plata subvențiilor dar și pentru animalele din exploatație, prin măsurile compensatorii care se acordă anual dacă aceștia au încheiat angajamente pe cinci ani. În plus, APIA le dă posibilitatea agricultorilor să „transfere” angajamentul către alt fermier dacă respectă anumite condiții!

Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt pașii de urmat dacă vreți să transferați angajamentul și implicit sumele plătite în plus de APIA către altă exploație, pentru Măsura 10 – agromediu și climă sau Măsura 11 – agricultură ecologică.

Transfer de angajament pentru M 10, M 11– reprezintă preluarea voluntară de către cesionar a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea condiţiiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată.

Transferul angajamentelor încheiate în cadrul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală se poate realiza astfel:

1. prin transfer total de exploatație și, implicit, transfer total de angajament, prin documentul ”Cererea de transfer de exploatație”, pentru toate mãsurile din cererea unică de plată. În cazul transferului total de exploataţie, opţiunea privind preluarea sau nepreluarea de către cesionar, se aplică tuturor angajamentele existente în cererea fermierului cedent, indiferent de pachet sau de măsură.

2. prin transfer parţial de exploataţie, prin documentele ”Declaraţia privind transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau agricultură ecologică ”(cazurile a şi b) şi ,,Declaraţie privind transmiterea / preluarea angajamentului de agro-mediu aferent pachetul 8 -creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon al măsurii 10” (cazul c):
a. cu transfer total de angajament, la nivel de total suprafață angajată în cazul: P4 – culturi verzi, P5 – adaptarea la efectele schimbărilor din M10.
b. cu transfer parţial de angajament, la nivel de parcelă în cazul:  P1 – – pajişti cu înaltă valoare naturală, P2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1), P3 – pajişti importante pentru păsări, P6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.), P7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) din M10 și M11.
c. la nivel de rasă angajată în cazul P8-M 10 prin documentul ,,Declaraţie privind transmiterea/preluarea angajamentului de agro-mediu aferent pachetul 8-creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon al măsurii 10.

Atenție! Dacă fermierul a notificat APIA cu privire la retragerea unui număr de animale, până la refacerea efectivului nu este acceptat transferul.

Transferul se poate face până la emiterea deciziei pentru avansului din Campania 2018

”Cererea de transfer de exploataţie” trebuie să fie semnată atât de cedent, cât și de cesionar. Se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de plată, adică în acest an până la plata avansului. Pe parcursul unui an  de cerere se poate efectua un singur transfer pentru aceeași exploataţie.

”Declaraţia privind transmiterea / preluarea angajamentului de agro-mediu și/sau agricultură ecologic㔺i ,,Declaraţie privind transmiterea / preluarea angajamentului de agro-mediu aferent pachetul 8 -creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon al măsurii 10” trebuie să fie semnate atât de cedent, cât și de cesionar și prezentate la APIA până la data limită de depunere a cererii unice de plată; depunerea ulterior datei limită este considerată inadmisibilă.

Pentru P4 și P7 fermierul care preia angajamentul are obligaţia să se asigure că în urma transferului pentru a se evita orice suprapunere cu standardul de ecocondiţionalitate referitor la protecţia solului pe timpul iernii, pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Pentru angajamentele din cadrul M 10 şi M 11, dacã întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(ã) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul sau partea din acesta aferentã terenului transferat poate fi preluat(ă) de cealaltă persoană pentru perioada rãmasã sau poate înceta şi rambursarea nu este solicitatã în ceea ce priveşte perioada în care angajamentul a produs efecte.

Foarte important! Noul utilizator al suprafetei în cauză, care a preluat angajamentul existent, este responsabil pentru eventualele neconformitãti depistate ulterior transferului si ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafața respectivă.

În cazul transferului de explotație/de angajament, cesionarul este informat de APIA prin documentul ,,Inştiinţare privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului”asupra: stadiului implementării angajamentului de către cedent, pe suprafeţele vizate de transfer, până la acel moment conform HG nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest documentse semnează de părțile implicate în transfer.

Transferul se poate face și în cazul decesului 

În baza art. 19 litera h) din HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,Preluarea angajamentului în caz de deces se poate face:

– când decesul fermierului a survenit înainte de efectuarea plății pentru anul curent și moștenitorul solicită plata și dovedește dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub angajament;

– când decesul fermierului a survenit după efectuarea plăţii pentru anul curent și în campania următoare moştenitorul depune cerere de preluare în caz de deces și dovedește dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub angajament”. Dacă nu s-a solicitat preluarea angajamentului în campania imediat următoare, această acţiune nu se va mai permite în niciunul dintre anii ulteriori de cerere (pe niciuna dintre campanii).

Iată care sunt cuantumurile stabilite pe hectar pentru M10 și M11

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă (M.10)

Măsura 10 are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea habitatelor specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):
varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ha/an;
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an.
Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:
Subpachetul 3.1 – Crex crex:
varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex– 310 euro/ha/an;
varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
varianta 3.2.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.
Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)– 410 euro/ha/an;
varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.
Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu  – 250 euro/ha/an.
Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
-Ovine – 87 euro/UVM,
-Caprine – 40 euro/UVM,
-Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM,
-Ecvidee – 200 euro/UVM,
-Porcine – 176 euro/UVM.

Notă: Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaia cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Țigaie – varietatea ruginie
Caprine: Carpatina, Alba de Banat
Taurine: Sura de Stepă
Bubaline: Bivolul românesc
Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan
Porcine: Bazna, Mangalița

Atenție! Cerințe specifice aplicabile tuturor pachetelor valabile pentru Măsura 10:

-beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),

-beneficiarii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să se angajeze să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11)

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an – se adresează fermierilor care nu au angajamente de agromediu și climă (M.10), pachetul aplicându-se la nivel național,
varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 39 euro/ha/an – se adresează fermierilor care au în derulare și angajamente de agro-mediu si clima (M.10) pentru pachetele aplicabile pe pajisti permanente (P1, P2, P3, P6, P9.2, P11.2).

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 129 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care nu au angajamente de agro-mediu și climă (M10), pachetul aplicându-se la nivel național;
varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – 73 euro/ha/an – se adreseaza fermierilor care au în derulare și angajamente de agromediu şi climă M10 (pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6, 9.2, 11.2).


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu