• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Actele necesare pentru cererea unică de plată

  Oana Timar -

  Toate actele necesare pentru subvențiile APIA. Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă lista completă cu documentele pe care fermierii trebuie să le depună la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Actele vor însoți cererea unică de plată și vor fi prezentate funcționarilor conform programării primite, în perioada 1 martie – 15 mai.

  Acte obligatorii pentru subvenții APIA

  Fermierii care doresc să obțină subvențiile APIA trebuia ca, odată cu cererea unică, să prezinte funcționarilor următoarele documente:
   obligatoriu:
  – copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
  – dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
  – documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului, conform art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
  – documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări;
  – documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.

  La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.

  Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: „Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.”

  În plus față de documentele obligatorii și cele care fac dovada deținerii terenului în exploatare și a animalelor din fermă, beneficiarii de subvenții vor trebui să facă dovada că sunt fermieri activi. Iată care sunt documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
  – fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere.

  Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată prezintă dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) prezintă la APIA:
  a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;
  b) jurnalul de venituri şi cheltuieli;
  c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

  Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2020.
   după caz:
  – dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului (împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).
  – documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată.
  – copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti permanente.

  Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală (Măsuri de mediu și climă):
  • în cazul în care solicitaţi sprijin pentru pachetele din Măsura 11 – Agricultură ecologică (submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metode de agricultură ecologică şi submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică): copia după contractul încheiat între solicitantul sprijinului şi organismul de control aprobat de MADR şi copia după fişa de înregistrare în agricultura ecologică a solicitantului de sprijin (cu registrul parcelar aferent) – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a cererii unice de plată);
  • în cazul în care solicitaţi pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 – Agro-mediu şi climă trebuie să depuneţi următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/producătorului – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;

  Alte documente – dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să prezentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până la termenul limită de depunere a cererii) documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.

  Documentele generale și specifice pentru accesarea schemelor de plată în sectorul zootehnic:

  Pentru documentele de identificare ale fermierului (BI/CI/CUI/CIF) se prezintă și exemplarul original, celelalte documente se depun în copie certificată “conform cu originalul” însușită de către fermier prin semnătură și dată.

  Documente specifice accesării ajutorului național tranzitoriu (ANTZ):

  I. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)
  I.1 fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în anii anteriori, vor solicita acest drept fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 7.
  I.2 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015 – 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018 pot solicita doar pentru perioada de referință 01.03.2018 – 28.02.2019:

  Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 01.03.2018 – 28.02.2019
  a) copie de pe cel puţin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referinţă 01.03.2018 – 28.02.2019, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
  b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2018-28.02.2019, pentru producătorul, persoana fizică, ce efectuează vânzarea directă a laptelui;
  c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSAîn perioada de referinţă 01.03.2018 – 28.02.2019, pentru PFA, II, IF şi SC.
  e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2018-28.02.2019, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

  I.3 fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANTZ 7) în anii de cerere 2013 – 2018:
  a) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință .

  II. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8)
  – copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în exploatație, pentru care se solicită ANTZ-8 /copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru fiecare animal, ieșit din exploatație, pentru care se solicită această schemă, după caz, în cazul exploataţiilor înființate în perioada 01.03.2018 – 28.02.2019 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.

  Atenție! fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 8 în anii anteriori vor solicita acest drept.

  Fermierii care solicită ANTZ 8 și care au dobândit dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obţinul dreptul la primă, fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 8.

  Documente specifice accesării sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ):

  III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele categorii:
  – bivoliţe de lapte
  – copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte;
  – adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principală sau suplimentară, avizată de ANZ, după caz.

  – ovine / caprine

  – adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor, pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală şi înscrierea / înregistrarea oilor/caprelor în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală sau suplimentară precum și respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/ţap înscris în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală , avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie judeţene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea A;
  sau
  – adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic al rasei la un berbec/ţap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 61 partea B

  – taurine din rase de carne şi metişii acestora

  – copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
  -pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal;
  -pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;
  -adeverinţa eliberată de agenția/asociația acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă pentru tauri de reproducție din rase de carne, precum și înscrierea/înregistrarea, după caz, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă sau suplimentară pentru vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile judeţene;
  -adeverința eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei).

  – vaci de lapte

  – copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ;
  – adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă sau suplimentară, avizată de ANZ, după caz;
  – în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare la procesator, sau prin vânzarea directă a laptelui
  a) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;
  b) pentru comercializarea prin vânzare directă:
  – copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, în cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  – copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.

  – viermi de mătase

  – copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un operator din domeniu.
  – documente specifice care se prezintă la depunere sau până la data de 2 decembrie 2019:
  • factura fiscală de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de mătase și copia autorizaţiei sanitar veterinare pentru unitatea de la care au fost achizitionate cutiile cu ouă de viermi de mătase;
  • factura fiscală de vânzare a gogoşilor crude de mătase către procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi crude de mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.

  Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale trebuie să depuneţi anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. În cazul măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Informații privind zonele eligibile pentru M10, M11, M13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la centrele județene/locale APIA.

  Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!

  Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii dumneavoastră, este necesar să vă prezentaţi la data şi ora la care sunteţi programat, deoarece termenul limită de depunere a cererii de plată este 15 mai 2019.

  În campania 2019, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteţi accesa această aplicaţie folosind contul dumneavoastră de utilizator ID-ul unic de înregistrare şi parola codul numeric personal la prima logare în sistem (dacă nu aţi modificat deja anul trecut parola alocată). Aceste date sunt confidenţiale şi de aceea vă rugam să nu le înstrăinaţi. Pentru recuperarea parolei în situaţia în care nu o mai cunoaşteţi, este necesar a fi completată adresa dvs. de e-mail în datele de identificare din registrul fermierilor. Prin accesarea link-ului ”Resetare parolă din interfaţa aplicaţiei, aceasta va fi schimbată şi transmisă la adresa dvs. de e-mail, procedând astfel vă puteţi recupera uşor parola”.

  În situaţia în care întâmpinaţi probleme la accesare, solicitaţi APIA să vă furnizeze parola. Parola va fi comunicată numai la sediul APIA la care s-a facut înregistrarea ca fermier.

  Atenţie la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA-Online în raportul ”Controlul parcelelor digitizate”!

  Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală M10 și M11 trebuie să utilizaţi codurile IPA-Online incluse în tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019 (numerotate de A1 la … An). Codurile pentru pachetele din M214 si combinații ale acestora nu se vor mai aplica începând cu 2018.

  Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastră, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.

  Finalizarea cererii unice de plată în IPA-Online trebuie să se facă în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii dumneavoastră, nu înainte de a vă asigura că datele aferente schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (dacă veţi solicita şi sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate în sistemul informatic pe baza listelor de animale/documentelor de identificare/documentelor de mişcare prezentate de către dumneavoastrăATENŢIE ! Dacă cererea unică de plată cuprinde şi declaraţie privind sectorul zootehnic, solicitantul se va prezenta la Centrul judeţean/local al APIA în vederea completării declaraţiei privind sectorul zootehnic doar în aplicaţia electronică „Captare date” .

  NU UITAŢI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent schemei de plată /ajutorului naţional / măsurii de sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată! La deschiderea angajamentelor din cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11, trebuie să semnaţi şi partea din cererea unică de plată „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M 10 – Agro-mediu şi climă” şi/sau V.3.2/3.3 – Angajamente şi declaraţii*) – M 11- Agricultură ecologică”, după caz.

  Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de înregistrare! Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru campania curentă.


  Te-ar mai putea interesa

  Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Lista cu noii eurodeputați

  Ultimele știri

  Cultura de mazăre irigată în ferma lui Bekes Arnold: costuri, producție, rată de profit Propunerile societății civile pentru o tranziție verde echitabilă, inclusiv în sectorul agroalimentar Maniu Vonica, fermier: Deocamdată am oprit toate investițiile. Este un an al incertitudinii