• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția la roșii, 3000 de euro în 2020. Decizia Guvernului pentru ajutorul de minimis

  agrointeligenta.ro -

  Subvenția de 3000 de euro pentru cultura de roșii în 2020. Ministerul Agriculturii a anunțat ce se va întâmpla cu sprijinul acordat legumicultorilor care cultivă roșii în spații protejate, în anul 2020. Astfel, subvenția de stat pentru tomate în sere și solarii va fi achitată și anul viitor în cuantum de 3000 de euro pe hectar. Ca și până acum, schema de sprijin va di derulată prin Direcțiile Agricole Județene unde fermierii depun cererile, documentele cerute, aceeași instituție făcând și controalele și plata ulterioară a sprijinului.

  Potrivit unei hotărâri publicate pe pagina Ministerului Agriculturii, programul va continua și anul viitor iar valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 14.248,8 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019!

  În anul 2020, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea produsului tomate în spații protejate.

  Subvenție roșii 2020. Cine poate accesa ajutorul de minimis

  Fermierii care pot accesa ajutorul de minimis de 3000 de euro pentru cultura de roșii trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și în anii de cerere 2018 și 2019. Astfel, schema derulată prin Direcțiile Agricole se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice care exploatează culturi de tomate în spații protejate, respectiv:
  – producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  – producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  – producătorilor agricoli persoane juridice.

  O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an, astfel că fermierul trebuie să aleagă dacă va accesa ajutorul de minimis pentru ciclul I de cultură sau pentru ciclul al II-lea.

  Subvenție roșii 2020. Criterii de eligibilitate

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului………../Municipiului București”;
  b) să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp;
  c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative
  privind comercializarea producției.

  Valorificarea producției se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie inclusiv.

  Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, care comercializează tomatele în spații de vânzare precum: piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante, poartă elemente de identificare.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art.3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 284.974.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 60.000.000 euro.

  Subvenție roșii 2020. Documentele necesare

  După ce Hotărârea de Guvern va fi aprobată și publicată în Monitorul Oficial și înainte de depunerea cererii de înscrierii în program, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro.

  După efectuarea verificării beneficiarii depun, înainte de înființarea culturii, până cel târziu la data de 20 martie inclusiv, cererea de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate, însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a atestatului de producător;
  c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  f) declarație pe propria răspundere;

  Subvenția la roșii, 3000 de euro în 2020. Termen de depunere a cererilor

  Cererea se depune până cel târziu la data de 20 martie inclusiv, pentru producția valorificată în perioada ianuarie-mai, respectiv 15 septembrie, inclusiv, pentru tomatele valorificate în perioada noiembrie – 20 decembrie;

  Documentele sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, unde se găsește suprafața deținută.


  Te-ar mai putea interesa

  Fiasco cu microgranturile! Au rămas bani necheltuiți în loc să fie alocați pentru fermierii eligibili din listă Guvernul a aprobat banii fermierilor! APIA poate vira fermierilor subvenția la motorină! Fermierii cu ajutorul de Covid în conturi! Județe unde crescătorii au primit deja banii de la APIA!

  Ultimele știri

  Eurodeputat: Fără subvenții, un kg de carne de porc ar costa 60 de euro, iar un litru de lapte 20 de euro Slujbe pentru ploaie în mai multe comune unde culturile s-au pârjolit pe câmp, iar fântânile au secat Vin zile de foc! Alertă ANM emisă astăzi, în vigoare până marți!