• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Concurs pentru funcţia de director al ADS. Confidenţialitatea, inclusă în criteriile de selecţie a candidaţilor!

  agrointeligenta.ro -

  Ministerul agriculturii caută șef pentru conducerea Agenției Domeniilor Statului (ADS). Potrivit unui anunț postat pe site-ul Ministerului Agriculturii, viitorul director general al ADS trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență, o vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani iar printre calitățile pe care trebuie să le aibă se află și cea de ”confidențialitate”.

  Proba scrisă va avea loc în data de 31 octombrie 2019, la ora 10,00, iar funcția de conducere din cadrul ADS este pe o perioadă nedeterminată. Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  -are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  -cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  -are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  -are capacitate deplină de exerciţiu;
  -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  -îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  -nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții specifice:
  -Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență;
  -Vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani;
  -Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – word, excel-nivel mediu;
  -Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: comunicare, coordonare, confidențialitate;
  -Cerinţe specifice: (de exemplu călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii) – deplasări la autoritățile și instituțiile publice centrale și la alte instituții publice
  -Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): bun organizator și coordonator.

  Dosarul de concurs se va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Management Resurse Umane, la secretarul comisiei de concurs, consilierul Mona Păunescu, tel. 021/3072484.

  Perioada de înscriere pentru funcţia de director al ADS este 10-23 octombrie 2019 (conform programului de lucru de luni până joi 08,30-17,00, vineri 08,30-14,30).

  Dosarul de înscriere va fi constituit din următoarele documente:
  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
  specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
  anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
  abilitate;
  g) curriculum vitae;

  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

  Etapele concursului:
  – Selecția dosarelor de înscriere – 24-25 octombrie 2019;
  – Proba scrisă – în data de 31 octombrie 2019, ora 10,00, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  – Interviul se organizează în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor art. 24 alin. 5 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a interviului.

  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi pe pagina de internet a M.A.D.R., imediat după soluţionarea contestaţiilor.

  BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL VACANT DE DIRECTOR GENERAL DIN CADRUL AGENȚIEI DOMENIILOR STATULUI:
  1. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri
  proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor
  Statului, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*)
  – Republicată, cu modificările și
  completările ulterioare;
  3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
  ulterioare;
  4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
  agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor
  comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie
  agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
  permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
  modificările și completările ulterioare;
  7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare:
  – responsabilitățile ordonatorilor de credite;
  – execuția bugetară;
  8. CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – republicare, cu
  modificările și completările ulterioare:
  – Titlul II: Contractul individual de muncă;
  – Titlul XI: Răspunderea juridică.
  9. Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
  şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
  nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului
  Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

  De precizat că în prezent la conducerea ADS se află  Bogdan-Gabriel Olteanu care a fost numit director general interimar de către ministrul agriculturii Petre Daea. Înainte să fie numit la șefia ADS, Olteanu a ocupat funcția de director-general adjunct.


  Te-ar mai putea interesa

  Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Abatorul familiei Gagea exportă carne de oaie în 13 țări: ”Vrem să producem Nuggets de miel” ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață

  Ultimele știri

  Legea arendei a fost depusă din nou în Parlament pentru contracte de arendă pe minim 7 ani Creșterea mușcatelor – plantare, îngrijire, înmulțire Flori Mînzat: Vindem mieii sacrificați cu 50 de lei/kg, la poarta fermei