• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de stat pentru crescători, aprobat la votul final din Parlament!

  Roxana Dobre -

  Lege aprobată pentru crescătorii de animale! Camera Deputaților a votat ieri, miercuri – 17 iunie, proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție, cu 233 pentru, 2 împotriva şi 71 abțineri, a anunțat deputatul Alexandru Stănescu, președintele Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților.

  Prin programul votat de Parlament se instituie reglementarea unei scheme de ajutor de stat în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță şi sustenabilitate a fermelor de reproducție din rasele Bazna şi Mangalița, rase care în mod tradițional, au o creștere mai lentă şi un randament mai scăzut decât rasele specializate pe producția de carne, fiind nevoie de măsuri economice în acest sens.

  Schema multianuală de susținere a activității de reproducție în sectorul creșterii suinelor este destinată pentru fermierii care desfășoară activități de reproducție sau creștere ori îngrășare a suinelor din rasele Bazna și/sau Mangalița, prin investiții pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducție sau ferme de reproducție aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare,  precum și de stimulare a asocierii în cooperative.

  Schema de ajutor de stat se notifică la Comisia Europeană, conform dispozițiilor art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea
  Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare. Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României.

  Cine poate beneficia de program

  Ajutorul de stat se acordă pentru investiții în locuri noi de cazare pentru reproducție pentru suinele din rasele Bazna și/sau Mangalița, care se cresc în sistem semideschis, persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice autorizate (PFA), și/sau întreprinderilor familiale (IF), și/sau întreprinderilor individuale (II) ori cooperativelor agricole care vor desfășura activități de reproducție.

  Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și
  completările ulterioare.

  Ajutorul de stat  se acordă pentru înființarea a minimum 20 locuri noi de cazare pentru animale de reproducție. Beneficiarii trebuie să dețină suprafața de teren necesară investițiilor realizate în baza Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție.

  Ajutorul de stat se acordă o singură dată pentru un loc nou de cazare dezvoltat prin Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție. Beneficiarii Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție nu pot accesa simultan alt ajutor de stat, ajutor de minimis și nu pot accesa sprijin prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, denumit în continuare PNDR 2014 – 2020, pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege.

  Nu pot beneficia de asemenea de ajutorul de stat:
  -fermierii care fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale;
  -sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, așa cum sunt definite la art. 3 lit. d).

  Ce cheltuieli sunt eligibile pentru ajutorul de stat

  Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție, sunt:
  -construcția locurilor noi de cazare pentru reproducție;
  -achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare,
  mijloace speciale pentru transportul animalelor vii, microclimat, dotarea spațiilor tehnice privind măsurile de biosecuritate, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;
  c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiției, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităților, consultanță și autorizații.

  Atenție! Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă. Spațiile necesare și dimensiunile acestora, precum și dotările tehnologice care constituie un loc nou de cazare pentru reproducție se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  În condițiile prevederilor din partea a II-a, cap. I, secțiunea 1.1.1.1 „Ajutoarele pentru investiții în active corporale și necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară”, pct. 152 lit. e) din Orientările Uniunii Europene, nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 6 alin. (1) este de maximum 40% din costul definit la art. 3 lit. f).

  Nivelul ajutorului poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul definit la art. 3 lit. f) pentru:
  -tineri fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare în Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție;
  – investițiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  -investiții colective realizate de crescătorii de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița.

  Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăși 90 de puncte procentuale.

  Cum poate fi accesat programul – documentele obligatorii

  Începând cu data intrării în vigoare a legii, beneficiarii depun cererea de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a cărei rază teritorială se realizează investiția, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:
  a) împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) copie de pe actul constitutiv;
  d) dovada cont activ bancă/trezorerie;
  e) pentru terenurile pe care se realizează investiția, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
  f) plan cadastral;
  g) pentru exploatațiile cu activitate de reproducție, copie de pe avizul/înregistrarea/autorizația sanitar-veterinară.

  Procedura privind modul de accesare a schemei de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, înregistrează cererile de înscriere prevăzute la art. 9 și le verifică administrativ împreună cu documentele anexate.

  Gestionarea schemei de ajutor de stat prevăzută de prezenta lege se asigură de către funcționari din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, atribuțiile fiind stabilite în fișa postului prin decizie a directorului executiv al acestor instituții. Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea în Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție, pentru obținerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanțare la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București unde sau înregistrat cererile de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de următoarele documente, după caz:
  a) studiul de fezabilitate pentru investiția solicitată;
  b) extras de carte funciară și ridicare topografică pentru terenul
  pe care se realizează investiția;
  c) certificat de urbanism.

  Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile de finanțare, le verifică prin intermediul aplicației informatice împreună cu documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere și efectuează controale la fața locului. După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției. Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție se poate acorda sprijin în 4 tranșe egale, începând cu data încheierii contractului de finanțare.

  Acordarea tranșelor se realizează prin virarea sumelor întrun cont disponibil din care pot fi efectuate doar două tipuri de operațiuni:
  a) plăți reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după recepția bunurilor, serviciilor, lucrărilor, dovedite cu documente care atestă obligația de plată;
  b) instrumente de garantare a plății, la dispoziția furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanție bancară pentru acțiunile realizate pe plan intern și acreditive în cazul furnizorilor externi de bunuri și servicii.

  Pentru acordarea tranșelor următoare, beneficiarul trebuie să facă dovada că a efectuat plățile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau să prezinte dovada emiterii documentelor prevăzute la alin. (5) lit. b).

  Pentru încheierea contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
  a) aviz sanitar-veterinar;
  b) aviz de mediu;
  c) aviz emis de direcția de sănătate publică județeană;
  d) declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin simultan prin PNDR 2014 – 2020 pentru aceleași măsuri reglementate
  de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;
  e) devizul de lucrări estimate.

  La finalizarea investiției se face recepția acesteia, în condițiile prezentei legi, la care beneficiarul este obligat să solicite prezența reprezentantului direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2). După obținerea autorizațiilor de funcționare se face recepția de închidere a Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele
  Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a
  municipiului București, nominalizat potrivit art. 11 alin. (2), care întocmește un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl atașează la documentația fiecărui beneficiar. În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării fiecărei tranșe, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata tranșelor prevăzute la
  art. 12 alin. (4), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 7.

  Termenul maxim de realizare a investițiilor este de 18 luni de la prima decontare, cu posibilitatea de prelungire a acestuia, la solicitarea beneficiarului, cu maximum 6 luni. Beneficiarii care au realizat investiții prin Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție trebuie să desfășoare activitate de reproducție în sectorul suinelor pe o perioadă de minimum 10 ani de la finalizarea investiției. Transferul sau vânzarea investiției realizate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție sau a fermei care a beneficiat
  de acest sprijin se va face cu preluarea obligației de menținere a activității de reproducție până la sfârșitul perioadei de 10 ani, cu condiția depunerii documentelor aferente acestei acțiuni la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și a obținerii acordului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa cum se reglementează în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  În cazul cooperativelor agricole de exploatare și gestionare a efectivelor de animale, în perioada de 10 ani de la finalizarea investiției, membrii cooperativei agricole au drept de preempțiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiției.

   Programul de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție se desfășoară în perioada 2020 – 2022. Valoarea totală a ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 10 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

  În prezent, Ministerul Agriculturii rulează și programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pe anul 2020 ăentru care se pot depune la Direcțiile Agricole Județene începând cu 25 iunie.

  Așa cum Agrointeligența – AGROINTEL.RO a anunțat încă de la începutul lunii mai, și în acest an va continua programul de susținere a crescătorilor de porci din rasa Bazna și Mangalița. Astfel, se are în vedere acordarea unui sprijin de 1.200 lei/cap scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/cap de scroafă/an la o greutate de minimum 8 kg/cap, cu obligativitatea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute în proiect.

  Potrivit unui anunț făcut astăzi de Asociația crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna, cererile de înscriere în program se pot depune începând cu 25 iunie 2020. Asociația face apel la crescători să nu neglijeze depunerea cererilor.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Accident grav la recoltatul porumbului! Un bărbat a fost salvat în ultima clipă! Ferme inundate, autoritățile dau din umeri! Crescător: ”Am evacuat animalele, iar lucerna e sub ape!” Prețul pe litrul de lapte colectat din fermele românești de francezii de la Lactalis!

  Ultimele știri

  Octavian Drăgan, pomicultorul care duce mai departe tradiția mărului românesc, este protagonistul celui de-al optulea episod din Tărâmul Eroilor! Poziție clară de la Bruxelles: Transportul de miei către țările arabe nu poate fi oprit! Adrian Oros: ”Sunt fermieri care lucrează ilegal suprafețele, fără un contract de arendă corect!

  Căutare în articole