• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Calendarul APIA pentru plata subvențiilor în luna august!

  Roxana Dobre -

  Graficul acțiunilor și plăților la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în luna august! În perioada aceasta, funcționarii APIA continuă verificările în teren pentru subvențiile acordate pe suprafață dar efectuează și o serie de plăți și primesc cereri.

  Agrointeligența – AGROINTEL.RO a analizat situația și datele oficiale, prezentându-vă un calendar pentru perioada următoare cu activitățile ce țin de APIA și de plata subvențiilor agricole.

  Iată care este graficul acțiunilor la APIA în luna august:

  Luna august la APIA: se face plata subvențiilor către fermierii care au avut probleme la dosare. Deși campania de plăți s-a încheiat la 30 iunie, funcționarii APIA mai efectuează plăți și pentru acei fermieri care aveau diverse spețe la dosare, ce au fost rezolvate pe parcurs. Fie că vorbim de prezentarea unor documente justificative sau decizii în instanță obținute de fermieri, funcționarii APIA înregistrează plățile pe măsură ce fermierii rezolvă problemele. De menționat că până la 30 iunie au fost autorizați la plată un număr de 843.349 fermieri, reprezentând un procent de 99,87 % din fermierii eligibili la plată.

  Luna august la APIA:  se face plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferent lunii iulie. Pentru luna iunie APIA a autorizat deja la plată ajutorul de stat pentru creșterea animalelor iar potrivit unei informări remise către Agrointeligența-AGROINTEL.RO, de bani au beneficiat 25 de solicitanți iar suma totală autorizată la plată a fost de 1.224.344 lei.

  Luna august la APIA: se desfășoară controalele în teren și prin teledetecție la fermierii care au fost selectați iar termenul final pentru finalizarea verificărilor este 15 octombrie. Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 56.493 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează:
  – pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 12.427 fermieri;
  – pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 39.988 fermieri;
  – pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic – 4.078 fermieri.

  Suprafaţa totală controlată este de 1.576.877 ha, respectiv:
  – pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 994.965 ha;
  – pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 581.912 ha.

  Eșantionul de control aferent Campaniei 2020 este mai mic cu un număr de 13.771 de fermieri față de Campania 2019.

  Luna august la APIA: Fermierii pot cere adeverințe-punte pentru credite. Și pe parcursul lunii august APIA eliberează adeverințe fermierilor care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA. Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de distanțare socială și pentru a proteja sănătatea personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii au posibilitatea de a solicita Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace electronice (telecomunicații). De asemenea, cu acordul fermierului, APIA transmite direct, prin mijloace electronice, instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele eliberate.

  Luna august la APIA: se depun cererile pentru ajutorul de stat acordat pentru despăgubirile cauzate de secetă. Ministerul agriculturii a declarat că cererile pentru despăgubirile cauzate de secetă se depun până la 14 august la APIA dar un anunț oficial al agenției de plăți nu a fost făcut până în prezent. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat vineri, 31 iulie, că Comisia Europeană a dat aviz favorabil proiectului de Ordonanță de Urgență elaborat pentru despăgubirile provocate de secetă care urmează să fie plătite fermierilor români.

  ”Anul acesta vom acorda și despăgubiri, exact așa cum am spus. În primul rând despăgubiri pentru secetă pentru culturile care au fost afectate. Deja proiectul Ordonanței de Urgență a fost elaborat, a fost trimis la Bruxelles. Comisia l-a aprobat iar acum așteptăm rectificarea bugetară (pentru alocarea banilor n.r). Cei păgubiți o să primească sumele respective. Vorbim de 34.647  de fermieri și de 1,2 milioane hectare”, a anunțat ministrul.

  Reamintim valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 1.088.409.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020, prin rectificare bugetară. Proiectul de act normativ este notificat la Comisia Europeană, iar în prezent așteaptă aprobare de la Bruxelles. Potrivit Ordonanței de Urgență, 34.674 de fermieri au fost afectați de seceta pedologică și o suprafață de 1.168.064,79 de hectare cu culturi înființate în toamna anului 2019 a fost calamitată la nivel național.

  Sumele aprobate pentru despăgubirile pe hectar sunt:

  -grâu: 833.213,53 ha. Cuantum: 925 de lei/ha;
  -secară: 314,5 ha. Cuantumt: 925 de lei/ha;
  -triticale: 5.112,51 ha. Cuantum: 805 lei/ha.
  -orz: 175.680,44 ha. Cuantum: 912 lei/ha;
  -orzoaică: 16.613,71 ha. Cuantum: 951 lei/ha;
  -ovăz: 628,69 ha. Cuantum: 772 lei/ha;
  -rapiță: 136.501,41 ha. Cuantum: 1.002 lei/ha.

  Luna august la APIA: 31 august – termen pentru vizarea carnetului de rentier agricol. Fermierii care au de vizat carnetul de rentier pot merge personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, cu următoarele documente, în original:
  1) carnetul de rentier agricol;
  2) actul de identitate al solicitantului;
  3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
  4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
  5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
  6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional);
  7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.

  Persoana desemnată din cadrul Centrului judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și va certifica pe copiile documentelor “conformitatea cu originalul” . În cazul în care se constată neconcordanțe între datele declarate de solicitanţi și datele din documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data clarificării/completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.

  Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:
  – carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original),
  – copie a certificatului de deces,
  – copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”),
  – copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,
  – împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original-dacă e cazul),
  – extras de cont pe numele moștenitorului.

  La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia depusă la dosarul rentierului “conform cu originalul”.
  Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

  Luna august la APIA: Se depun documentele justificative pentru Programul naţional apicol. APIA a informat recent că, ținând cont de solicitările apicultorilor de prelungire a termenului de depunere pentru anumite documente justificative, în data de 31 iulie 2020 a fost publicată in Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 589/2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020. Această Hotărâre reglementează prelungirea termenului de depunere a unor documente justificative pâna la data de 1 septembrie pentru două acţiuni nou introduse anul acesta, din cauza perioadei de timp mai îndelungate pentru eliberarea acestora din considerente independente de apicultori:
  1. Pentru Acţiunea – Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, prelungirea termenului de depunere a copiei carţii de identitate a remorcii apicole;
  2. Pentru Acţiunea- Efectuarea analizelor fizico-chimice și/sau pentru reziduuri care să ateste calitatea mierii, prelungirea termenului de depunere a copiei buletinului de analize fizicochimice/ reziduuri.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Subvențiile APIA pe care le vor încasa fermierii în acest an au fost publicate în Monitorul Oficial Ludovic Orban: Toate amendamentele PSD pe bugetul de stat vor fi respinse! Ajutor de minimis pentru legume în 2021. Anunțul ministrului Oros despre cuantum și culturi eligibile!

  Ultimele știri

  Soluțiile Bayer pentru provocările cerealelor păioase Execuția bugetară înseamnă plutonul de execuție pentru mulți fermieri! O să vă treziți, politicieni inconștienți, cu un nou 1907 și nu veți înțelege de ce! Timafeed Boost în nutriția vacilor, la USAMV Cluj-Napoca: Creștere cu 3 litri/zi la lapte și spor de 77 kg la tăurașii de îngrășare