• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA: Subvențiile se acordă în 2021 fermierilor care respectă aceste condiții!

  Roxana Dobre -

  Fermierii care nu respecte normele de ecocondiționalitate pentru suprafețele înscrise la subvenții pot rămâne fără sprijinul pe hectar în acest an. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat pe site-ul propriu setul de reguli ce trebuie implementate în ferme și care fac obiectul controalelor în teren.

  Astfel, potrivit APIA, în anul 2021, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene dacă respectă normele de ecocondiţionalitate, care cuprind:
  a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
  b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii:
  ● Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor;
  ● Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
  ● Bunăstarea animalelor.

  Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

  În anexa la Ordinul MADR nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, sunt definite normele de ecocondiţionalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 01.01.2021, încadrate pe următoarele domenii:

  Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor

  Aspectul: Apă

  SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
  GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;
  1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.
  2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.
  GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură.
  Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.
  GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale.
  Este interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase enumerate în Lista I şi Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilităţii sale, astfel cum sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură și se iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase utilizate în agricultură.
  Familii și grupe de substanțe periculoase:
  • Lista I – substanțele individuale care aparțin familiilor și grupelor de substanțe cu risc crescut de toxicitate, persistență și bioacumulare, precum:
  • compuși organohalogenați și substanțe care pot da naștere unor astfel de compuși în mediul acvatic;
  • compuși organofosforici;
  • compuși organostanici;
  • substanțe cu proprietăți cancerigene, mutagene sau teratogene în sau prin intermediul mediului acvatic;
  • mercur și compușii săi;
  • cadmiu și compușii săi;
  • uleiuri minerale și hidrocarburi;
  • cianuri.
  • Lista II – substanțele individuale și categorii de substanțe care aparțin familiilor și grupelor de substanțe enumerate mai jos și care pot avea efecte nocive asupra apelor subterane, precum:
  • metaloide și metale și compușii acestora (zinc, cupru, nichel, crom, plumb, seleniu, arsenic, antimoniu, molibden, titan, staniu, bariu, beriliu, bor, uraniu, vanadiu, cobalt, taliu, telur, argint);
  • biocide și derivații acestora care nu apar în lista I;
  • substanțe care au un efect nociv asupra gustului și/sau a mirosului apelor subterane, precum și compușii care pot da naștere unor astfel de substanțe în apă, făcându-le improprii pentru consumul uman;
  • compuși organici toxici sau persistenți ai siliconului și substanțe care pot da naștere unor astfel de compuși în apă, cu excepția celor inofensivi din punct de vedere biologic sau care se transformă rapid în substanțe inofensive în apă;
  • compuși anorganici ai fosforului și fosfor elementar;
  • fluoruri;
  • amoniac și nitriți.

  Măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanţelor periculoase utilizate în agricultură, precum:
  – respectarea condiţiilor de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, conform Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;
  – respectarea normelor tehnice privind depozitarea, manipularea şi aplicarea îngrășămintelor chimice și organice de origine animală în exploatațiile agricole, conform Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1182/1270/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  – fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care le desfăşoară (avize, acorduri, autorizații), trebuie să deţină aceste documente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase utilizate în agricultură.

  Aspectul: Sol şi stoc de carbon

  GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului:
  Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.
  GAEC 5 – Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
  1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
  2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
  GAEC 6 – Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.
  1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
  2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

  Aspectul: Biodiversitate

  SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice.
  SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

  Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere

  GAEC 7 – Menținerea particularităţilor peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.
  1. Se mențin particularităţile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolaţi și terasele existente pe terenul agricol;
  2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol;
  3. Este interzisă tăierea gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice (perioada în care o specie de păsări depune ouă, le cloceşte şi îşi creşte puii până când aceştia sunt capabili să zboare: 15 martie – 30 iunie).

  Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor

  Aspectul: Siguranţa alimentară

  SMR 4 – Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
  SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.
  Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
  SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
  SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
  SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.

  Aspectul: Bolile animalelor
  SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST).

  Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
  SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.

  Domeniul: Bunăstarea animalelor

  Aspectul: Bunăstarea animalelor
  SMR 11 – Norme minime privind protecţia viţeilor;
  SMR 12 – Norme minime de protecţie a porcinelor;
  SMR 13 – Protecţia animalelor de fermă.

  APIA precizează că nerespectarea de către fermieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, din una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici (cf. art. 91, 92, 97 şi 99 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 39 și 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, art. 73-75 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate începând cu anul 2016, cu modificările și completările ulterioare), cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi respectiv a circumstanţelor excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Alertă! Furtuna cu grindină care a măturat Ungaria se îndreaptă spre România! Cum transformi prin comunicare liceul agricol în ceva cool pentru adolescenți? Aflați marți, 18 mai, în cadrul Cursului online de comunicare și PR! Anunțul directorul APIA pentru ca fermierii să nu piardă bani la subvenție

  Ultimele știri

  TYTANIT, un biostimulator cu rol activ în stimularea polenizării și fructificării Firme fantomă pentru vânzarea de cereale. Percheziții în județele Constanța și Călărași! Surse: Liberalii dau vina pe Oros că a pierdut banii pentru irigații, prin PNRR!