• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor COVID bovine 2021: condiții, documente, sume și plăți

  Roxana Dobre -

  Ajutor de Covid pentru bovine în 2021: condiţiile de eligibilitate, actele ce trebuie depuse şi sumele alocate pentru sprijinul ce vine în completarea Ajutorul Naţional Tranzitoriu. Noua plată va putea fi accesată de fermierii cu minim 3 bovine existente în exploatație la data de 31 ianuarie 2021. Sprijinul se derulează prin APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca sprijin excepțional

  Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

  Fermierii care au minim 3 capete de bovine pot cere la APIA o nouă plată pentru anul 2020 care se va achita sub forma unui ajutor de stat COVID iar banii sunt achitați din plafonul alocat pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pentru care se achită în prezent o sumă simbolică de  1 euro pe cap de animal. Intenția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost să elimine de la plată animalele care nu mai există în exploatații și beneficiau de data istorică raportată la anul 2013 astfel că noua dată pentru care se plătesc subvențiile este 31 ianuarie 2021.

  Conform proiectului de Ordonanță de Urgență lansat în dezbatere publică miercuri, 21 aprilie, de către MADR, schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID este valabilă până la data de 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

  Ajutor COVID bovine 2021: Cine beneficiază de bani

  Conform documentului citat, beneficiarii ajutorului sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine (taurine și bubaline), respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice.

  Ajutor COVID bovine 2021: Condiții de acordare

  Potrivit OUG care urmează să fie lansată în dezbatere publică, ajutorul de stat pentru efectivul de bovine și / sau cantitatea de lapte produsă și valorificată criterii de eligibilitate:

  a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
  b) să fi produs și valorificat lapte de vacă în luna ianuarie 2021;
  c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31.01.2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare / radierii / decesului să fie cuprinsă între 31.01.2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
  i. beneficiarul este PFA, II, IF iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, II, IF;
  ii. beneficiarul persoana fizică (CNP reprezentant PFA/II/IF), iar animalele figurează în RNE la data 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA/II/IF;
  iii. beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data 31 ianuarie 2021 pe CNP decedat.
  d) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
  e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019;
  f) beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita și ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată;
  g) ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte livrată și valorificată se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutor de stat pentru efectivul de bovine;

  Ajutor COVID bovine 2021: Documente necesare la cerere

  Actul pregătit de Ministerul Agriculturii mai arată că pentru ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine:
  a) documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;
  b) documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene APIA.

  • Pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată:

  a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
  b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
  c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factură / bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
  e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

  Ajutor COVID bovine 2021: Fermierii au la dispoziție 30 de zile să depună la APIA cererea pentru bani! 

  Conform sursei citate, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative este de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență prin care se va aproba ajutorul de stat.

  ”Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis”, se mai arată în document.

  Ajutor COVID bovine 2021: Valoarea sprijinului

  Proiectul MADR mai arată că valoarea totală ajutor – 225.537.713,79 lei, de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată astfel:
  a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul de stat pentru efectivul de bovine;
  b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată;

  Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 200.000 euro.

  Ajutor COVID bovine 2021: Plată maximă – 225.000 euro pentru același beneficiar

  Potrivit sursei citate, ajutorulde stat se cumulează, fără a depăși echivalentul în lei a 225.000 euro pentru același beneficiar, alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE (IMM Invest) si alte ajutoare , derulate tot prin APIA respectiv :
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020

  Ajutor COVID bovine 2021: APIA calculează cuantumul în funcție de efectivele eligbile

  Proiectul de OUG mai precizează că, după aprobarea documentului, și publicarea în Monitorul Oficial, APIA calculează cuantumurile care se vor plăti fermierilor astfel:

  Procedural, suma cuvenită pentru ajutorul de stat se calculează după cum urmează:

  1. se calculează echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la cursul stabilit la data precizată în OUG ;
  2. din valoarea rezultată se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele prevăzute mai sus dacă este cazul;
  3. dacă sumele acordate prin ajutoarele mai sus au atins deja plafonul de 200.000 euro, pentru prezenta schema de ajutor de stat nu se va acorda plata;
  4. dacă suma cuvenită în urma solicitarii ajutorului de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculată, suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru efectivul de bovine și/sau cantitățile eligibile din cerere;
  5. dacă sumele cuvenite în urma solicitării ajutorului de stat sunt mai mari decât suma rămasă în urma deducerii calculată, suma acordată va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii;

  Ordonanța de urgență intră în vigoare în prima zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiari pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

  Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime / cuantumului este cel stabilit de Bănca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. În situaţia în care, anterior emiterii deciziei Comisiei Europene, Comisia Europeană solicită modificări privind prezenta schemă de ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică în mod corespunzător.

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  Atenție! Schema de ajutor de Covid pentru bovine 2021 intră în vigoare doar după ce proiectul de OUG este aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial

  De luni, 19 aprilie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că fermierii primesc plata pe cap de animal care se achită din Bugetul Național. ANTZ 7 Schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine și ANTZ 8 Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine vor intra în conturi după ce plafoanele au fost publicate în Monitorul Oficial și APIA a anunțat demararea plăților și nivelul cuantumurilor pentru fermieri.

  Conform sursei citate, fermierii vor primi 0,4213 euro pe tona de lapte adică 2,052 de lei, pentru 1.056.496,50 de tone lapte.

  Pentru subvenția pe cap de animal, vaci carne, fermierii primesc un cuantum oficial de 1,0343 adică 5,0396 de lei/cap de animal, pentru 1.269.541 de capete.


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Acuzațiile curg la Iecea Mare: Primarul a vrut să îi ”planteze” pestă porcină africană în ferma de suine! Cum vor schimba eco-schemele modul în care încasează fermierii subvențiile APIA Șef APIA: Depunerea cererii unice continuă încă 25 de zile cu penalizări din subvenții de 1% pe zi

  Ultimele știri

  Prima tranșă de motorină din România a ajuns în Rep. Moldova. Fermierii, ajutor de 18,46 litri/ha Iarba tăiată – îngrășământ pentru pomi. Aplicare și beneficii Rețetă de îngrăşământ cu sare amară pentru roşii mai gustoase