• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Despăgubiri pentru pagube provocate de animale sălbatice: procedură, termene, plăți

  Violina Gorcinschi -

  Procedura legală pentru a obține despăgubiri pentru pagubele, pierderile provocate de animale sălbatice. Fermierii și autoritățile locale, primăriile, au de urmat o serie de pași pentru a primi compensații în contul animalelor omorâte sau a culturilor distruse de urși, lupi sau mistreți.

  La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în sedința din 4 ianuarie 2023, Hotărârea de Guvern nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

  Conform actului normativ, despăgubirile pentru pagubele provocate de animalele sălbatice de acordă fermierilor prin Agenția pentru Protecția Mediului (ANPM). Hotărârea a fost propusă de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar persoanele păgubite vor trebui să depună o cerere la primăria localității pe raza căreia s-a petrecut incidentul.

  „Aceste despăgubiri vor fi acordate urmărindu-se strict cuantumurile stabilite prin Hotărârea de Guvern și modul în care cei care reclamă pagubele și-au respectat, la rândul lor, obligațiile legale. Spre exemplu, proprietarii culturilor agricole au obligația să își recolteze culturile până la 15 decembrie, așa că după această dată, dacă au fost păgubiți, nu mai pot beneficia de despăgubiri. La rândul lor, deținătorii animalelor domestice trebuie să asigure paza animalelor, să aibă câini, să meargă pe anumite trasee ori să adăpostească animalele pe timpul nopții în spații împrejmuite, astfel încât să fie protejate de atacurile animalelor sălbatice. Mai mult decât atât, administratorii fondurilor cinegetice trebuie să realizeze integral, în sezonul de vânătoare anterior, cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări aprobate, la speciile ale căror exemplare au produs paguba care face obiectul constatării şi evaluării, precum și să asigure hrană complementară, ca să prevină deplasarea animalelor către zonele populate”, a declarat Laurențiu Alexandru Păștinaru, președintele ANPM.

  O situație specială este cea în care este afectată integritatea corporală a persoanelor. În cazul în care au avut atacuri asupra oamenilor din care au rezultat decese sau vătămări, despăgubirile se vor aloca prin ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.

  Cum decurge procesul de acordare a despăgubirilor

  Procedura de obținere a despăgubirilor în cazul pagubelor produse de animale sălbatice urmărește o serie de pași clari. Procesul de despăgubire de face la solicitarea fermierului, a persoanei păgubite.

  Mai jos găsiți procedura prin care se acordă despăgubirile pentru daunele produse de animalele sălbatice.

  Cererea de despăgubire se depune la primărie, în termen de 48 de ore

  Persoana păgubită va trebui să solicite și să primească o cerere de la primăria localității în care a avut loc incidentul, iar completarea acesteia se face în termen de 48 de ore de la data producerii pagubei, împreună cu celelalte dovezi stabilite de lege.

  Conform HG nr. 3/2023, constatarea şi evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta. Formularul cererii, în format tipizat, se pune la dispoziţia solicitantului de către unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.

  Cererea se completează şi se depune la sediul unităţii administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei.

  Comisia de constatare se convoacă de către primarul localității

  Evaluarea daunelor se face numai în urma unei cereri scrise de către persoana păgubită și va fi efectuată de o comisie formată din 3 persoane:
  – un reprezentant al unității administrativ-teritoriale;
  – un reprezentant al Agenției județene pentru Protecția Mediului;
  – un reprezentant al Direcției pentru agricultură județene, pentru pagubele cauzate culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice.

  Convocarea comisiei se face de către primar, în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii depuse.

  Convocarea se face numai după ce acesta verifică şi constată că solicitantul este proprietarul sau reprezentantul legal ori convenţional al proprietarului culturii agricole, silvice şi animalului domestic la care se referă cererea. În cazul autovehiculelor, păgubitul are obligația ca în termen de 5 zile, dar nu mai târziu de data întrunirii comisiei, să depună/transmită, cu confirmare de primire la primărie dovada că este proprietarul mașinii, dar și devizul estimativ de reparaţie auto, întocmit şi asumat de către o unitate service autorizată. Demersurile privind obţinerea acestui deviz revin, exclusiv, în seama persoanei păgubite.

  Membrii comisiei se întrunesc la sediul unităţii administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data transmiterii convocării, la data şi ora stabilită de către unitatea administrativ-teritorială, după consultarea instituţiilor care fac parte din comisie.

  La constatarea pagubei este obligatorie prezența proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal/convențional al acestuia.

  Termenele stabilite pe ore/zile, încep să curgă de la ora 00.00 a primei zile lucrătoare ulterioare celei în care s-a constatat/produs paguba, a fost depusă cererea, respectiv a fost transmisă convocarea. Pentru cazul în care termenul include o zi sau mai multe zile nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător împlinirii termenului prevăzut de HG. Prevederile de prelungire se aplică şi în cazul în care programul de lucru la primărie a fost suspendat, în condiţiile legii.

  În cazul pagubei produse animalelor domestice, inclusiv albinelor, primarul solicită în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de liberă practică împuternicit să culeagă informaţiile privind cauza rănirii/decesului animalelor domestice numai în prezenţa personalului de specialitate al gestionarului fondului cinegetic şi să completeze o fișă-formular. Aceasta va fi completată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, se înregistrează la sediul unităţii administrativ-teritoriale, se pune la dispoziţia primarului anterior convocării comisiei şi face parte din dosarul de despăgubire.

  Pentru pagubele produse autovehiculelor, primarul solicită, în scris, cu confirmare de primire, unităţii de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul de circulaţie, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii, cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare „atenţie animale” pe sectorul de drum respectiv. În termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării din partea primăriei, unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul de circulaţie transmite unităţii administrativ-teritoriale informaţiile solicitate.

  Hotărârile din comisia de constatare se iau prin vot

  Hotărârile comisiei de constatare și evaluare se iau prin vot. Constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii se pot realiza numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei.

  Fiecare membru al comisiei este obligat să îşi exprime, fără abţinere, votul privind constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii şi răspunde de corectitudinea constatării pagubelor, de stabilirea corectă a valorii despăgubirilor şi a gradului de îndeplinire a obligaţiilor care au revenit gestionarului faunei cinegetice şi proprietarului culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, după caz.

  Procesele-verbale întocmite într-un singur exemplar original, însoţite de toate documentele justificative administrate de comisie în scopul stabilirii răspunderii civile, se numerotează, se opisează şi se îndosariază, iar dosarul astfel constituit se înregistrează, la data semnării procesului-verbal, la unitatea administrativ-teritorială, care are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare să îl înainteze, cu confirmare de primire, după caz, la:

  a) structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondul cinegetic şi în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schiţa acestuia, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  b) structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dacă paguba a fost produsă de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ariile naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă şi/sau exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de locul în care paguba a fost produsă.

  Câte o copie a procesului-verbal se preia de către fiecare participant, membru al comisiei, precum şi de către gestionarul faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după caz, şi de către proprietarul care a solicitat despăgubirea.

  În baza documentelor, conducătorii structurilor emit decizie de aprobare/neaprobare a răspunderii civile şi de acordare sau de neacordare a despăgubirilor, după caz, conform unui model tipizat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării pagubelor. Această decizie reprezintă document de plată, în cazul în care prin aceasta se aprobă acordarea de despăgubiri.

  Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor poate fi contestat de proprietarul păgubit. Astfel, decizia poate fi contestată potrivit art. 7 şi 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

  Renunţarea, în scris, la solicitarea despăgubirii, indiferent de momentul la care se face aceasta, dar nu mai târziu de termenul de convocare a comisiei, duce la închiderea procedurii de stabilire a pagubei şi de acordare a despăgubirii.

  Ce trebuie să conțină procesul verbal de constatare și evaluare a pagubelor

  Procesele-verbale trebuie să conțină o serie de anexe. Astfel, la fiecare proces-verbal se anexează, prin grija unităţii administrativ-teritoriale, toate documentele justificative administrate de comisie cu ocazia constatării, evaluării pagubei şi stabilirii răspunderii civile care pot fi, după caz:

  a) sesizările înregistrate la primărie de la proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, cu privire la prezenţa în apropierea sau în interiorul culturilor agricole sau silvice sau în apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cârdurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care pot produce pagube şi să le transmită în ziua primirii, cu confirmare de primire, către gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic şi/sau către administratorul ariei naturale protejate, după caz, pe a cărei suprafaţă acestea sunt prezente.;

  b) cererea proprietarului păgubit înregistrată la unitatea administrativ-teritorială;

  c) documentul/documentele prin care primarul a convocat comisia, proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia şi, după caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă, şi, după caz, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, însoţit/însoţite de confirmările de primire;

  d) formularul privind identificarea pagubei produse la animale domestic, după caz;

  e) fotografii şi/sau înregistrări video de la locul pagubei, măsurători ale suprafeţelor, calculaţiile de producţie, documentele de achiziţie;

  f) cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie, aşa cum rezultă din informaţiile transmise de unitatea de poliţie, care trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare cu inscripţia „atenţie animale” pe sectorul de drum respectiv;

  Cine îi despăgubește pe fermieri

  Răspunderea civilă pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice în fondurile cinegetice şi în intravilan de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, se stabileşte astfel:

  a) în sarcina gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic, dacă acesta nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor prevăzute în anexa nr. 3;

  b) în sarcina autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor consemnate şi justificate conform anexei nr. 3 şi dacă proprietarul de culturi agricole a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, şi face dovada deţinerii legale a culturilor agricole sau silvice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, sau prin copii certificate „conform cu originalul” ale amenajamentelor silvice în vigoare;

  c) în sarcina autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor consemnate şi justificate conform anexei nr. 3 şi dacă proprietarul de animale domestice şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în anexa nr. 4 şi face dovada deţinerii legale a animalelor domestice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

  Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice în ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea civilă se stabileşte în sarcina autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile subordonate acesteia sau prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

  Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice în ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea civilă se stabileşte în sarcina autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile subordonate acesteia sau prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

  Răspunderea civilă pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:

  a) în sarcina administratorului drumului, dacă nu sunt montate indicatoare cu inscripţia „atenţie animale”;

  b) în sarcina conducătorului autovehiculului, în cazul existenţei acestui indicator; în cazul în care conducătorul autovehiculului este şi proprietarul acestuia nu se acordă despăgubiri.

  Pentru situaţia în care obligaţia de plată a despăgubirii îi revine gestionarului faunei cinegetice, acesta poate propune proprietarului păgubit, în termenul legal de plată, compensarea sumelor datorate cu produse de origine vegetală sau animală sau cu alte bunuri.

  Dacă propunerea este acceptată de către păgubit, aceasta se va materializa într-un înscris semnat de ambele părţi, în care se va consemna stingerea obligaţiei de plată prin această modalitate. Înscrisul se va depune, de către gestionarul faunei cinegetice în cauză, la sediul autorităţii competente, unde va fi înregistrat şi păstrat.

  Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plăţii despăgubirilor. Astfel, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca, la solicitarea structurilor sale teritoriale, fondurile necesare plăţii tuturor despăgubirilor stabilite în seama acesteia, neachitate până la data prezentei hotărâri a Guvernului.

  Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plăţii despăgubirilor. Dacă există un protocol interinstituţional cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, plata se poate face şi prin intermediul consiliului judeţean.

  Cum se calculează despăgubirile pentru pagubele provocate de animale sălbatice

  Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcţie de valoarea de piaţă a producţiei vegetale a culturilor agricole, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii, sau în funcţie de valoarea de înlocuire în cazul animalelor domestice şi a stupinelor, astfel:

  a) în cazul culturilor agricole se calculează valoarea producţiei vegetale pe fiecare din ultimii 5 ani la cultura calamitată, care reprezintă rezultatul exprimat în lei/ha obţinut prin înmulţirea producţiei exprimate în kg/ha pentru fiecare cultură/plantaţie în fiecare an, cu preţul exprimat în lei/kg, pentru fiecare produs vegetal în fiecare an. Dintre cele 5 valori obţinute se elimină valoarea cea mai mare şi cea mai mică. Valoarea medie a producţiei vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se obţine din însumarea celor 3 valori ale producţiei vegetale exprimate în lei/ha, rezultat care se împarte la 3. Valoarea medie a producţiei vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se înmulţeşte cu suprafaţa pe care cultura a fost calamitată exprimată în hectare, măsurată de către comisie şi prevăzută în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubei, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii, rezultând astfel valoarea estimativă a despăgubirii cuvenite;

  b) datele necesare pentru calcularea despăgubirii culturii calamitate prevăzute la lit. a) se stabilesc pe baza preţurilor medii lunare ale produselor agricole vândute pe pieţele agroalimentare pe judeţe, date care sunt puse pe site-ul oficial al Institutului Naţional de Statistică şi vor fi prezentate de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene;

  c) în situaţia în care cultura calamitată este o suprafaţă de culturi semincere, pentru calcularea despăgubirii prevăzute la lit. a) se utilizează datele privind suprafaţa certificată, producţia obţinută exprimată în kg/ha şi valoarea medie a producţiei exprimată în lei/kg, furnizate direcţiilor pentru agricultură judeţene pe baza informaţiilor primite de la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi vor fi prezentate de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene;

  d) în cazul animalelor domestice ucise, cu excepţia albinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, în funcţie de specie, rasă, valoare genetică şi zootehnică, sex, vârstă, greutate, starea fiziologică şi categoria de producţie, la data la care s-a produs paguba. În cazul animalelor domestice rănite, valoarea despăgubirii care se acordă nu poate depăşi valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, stabilindu-se de către comisie, în funcţie de valoarea de înlocuire a animalului/animalelor şi de gradul de vătămare al acestuia, în baza diagnosticului stabilit, în condiţiile anexei nr. 2, de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a animalului/animalelor sunt cele furnizate de către direcţiile pentru agricultură judeţene;

  e) în cazul stupinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a stupului/stupilor şi a materialului biologic apicol, la data la care s-a produs paguba. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a stupului/stupilor şi a materialului biologic apicol sunt cele furnizate de către direcţiile pentru agricultură judeţene.

  Stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul culturilor silvice se realizează de către comisie în funcţie de cheltuielile efectuate de către proprietarul păgubit până la data producerii pagubei, cu înfiinţarea şi/sau întreţinerea culturii. Pentru stabilirea pagubei în lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate şi în cazul în care nu s-au făcut cheltuieli, comisia trebuie să ia în calcul următoarele:

  a) în cazul arborilor, puieţilor forestieri, lăstarilor şi pomilor de Crăciun, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;

  b) în cazul culturilor silvice, altele decât cele prevăzute la lit. a), prevederile specifice din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;

  Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse autovehiculelor în urma accidentelor de circulaţie, pe care trebuie să le suporte administratorul drumului/conducătorul autovehiculului în condiţiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de către comisie, având în vedere devizul estimativ prevăzut la art. 4 alin. (12), care trebuie să fie întocmit la valoarea de piaţă a pieselor şi serviciilor necesare reparării pagubei produse.

  Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse culturilor agricole şi/sau silvice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal.

  Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse animalelor domestice, cu excepţia albinelor, de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în legislație.

  Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse stupinelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în legislație.

  Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse autovehiculelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în urma accidentelor de circulaţie, se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în legislație.

  Cuantumul despăgubirilor în cazul atacurilor animalelor sălbatice asupra persoanelor fizice, soldate cu rănirea sau decesul acestora, se stabileşte conform prevederilor art. 131 din Legea nr. 407/2006, de o comisie constituită în acest sens.

  La stabilirea despăgubirilor, în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:

  1. în caz de vătămare corporală:

  a) venitul net nerealizat de victimă, pe perioada incapacităţii temporare de muncă, de la momentul producerii incidentului;

  b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul în care persoana vătămată nu are calitatea de salariat la data producerii accidentului;

  c) cheltuielile prilejuite de accident – cheltuieli cu spitalizarea persoanei vătămate de exemplarul de faună cinegetică, cu tratamentul acesteia, pentru recuperare, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, dacă nu sunt suportate din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legislaţiei în vigoare;

  d) daune morale proporţional cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporţională cu echivalentul salariului minim brut pe ţară garantat în plată obţinut de o persoană în activitate;

  2. în caz de deces:

  a) cheltuielile de înmormântare, conform cuantumului stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil la data producerii evenimentului;

  b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea;

  c) sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la vârsta pensionării.

  Amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale și a termenelor

  Amenzile contravenționale pentrunerespectarea procedurii și a termenelor legale sunt între 1.000 și 2.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor sale teritoriale şi al Gărzii Naţionale de Mediu.

  Astfel, în cazul în care au avut loc atacuri provocate de animalele sălbatice și s-au produs daune, persoanele afectate trebuie să se adreseze autorităților locale.


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro

  Ultimele știri

  Prețul mieilor după Paști. Oierii mizează pe cererea venită pentru export Înghețată din lapte de porc – inovația unui fermier olandez Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare