• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SUBVENȚII APIA 2017: Schimbări importante pentru crescătorii de animale care cer subvenții!

  Roxana Dobre -

  NOUTĂȚI pentru fermierii care cer bani de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)! Regulile pe care producătorii agricoli trebuie să le îndeplinească vor fi schimbate în mare parte. Ordinul de ministru de modificare a Ordinului nr. 619/2015 se află în dezbatere pe site-ul Ministerului Agriculturii. 

  Modificări importante care vor fi aplicate de anul viitor la depunerea cererii unice îi vizează și pe crescătorii de animale. Iată care sunt principalele schimbări pentru crescătorii de vaci de lapte, vaci de carne, ovine și bivolițe de lapte:

  VACI DE LAPTE

  La articolul 2, litera ae) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  ae) ”vacă de lapte” înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări.

  Modificare: În vechiul ordin fermierii puteau înregistra vacile de lapte în RNE până la data limită de depunere a cererii unice adică și în acele zile în care se aplică penalizări. 

  La articolul 8 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „Art.8.(1) Documentele privind deţinerea animalelor, sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 40/2010, și se depun în funcție de schemele de plată solicitate.”

  La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Fără a aduce atingere art. 11 alin. (22)-(24 ), în sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:

  -APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;

  -APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;

  -Modificare: Animalele pentru care solicită plata nu trebuie să respecte o perioadă de reținere.

  Atenție! La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin.(1) și (2), adică fermierii crescători de bovine nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, se acordă pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsă și înregistrată la livrări și/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.

  Articolul 64(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „Art. 64 (1) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ  se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  -La data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

  -Solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă;

  -Solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.

  Plata ANTZ pentru fermieri se acordă pentru o cantitate de minim 3 tone de lapte, produsă și înregistrată la livrări și/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.

  Articolul 64(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

  „Art. 64(2) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), adică schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  -La data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;

  -Solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă.

   La articolul 64(3), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „Art. 64(3) Începând cu anul 2016, fermierii crescători de bovine care sunt neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 trebuie să aibă unul dintre următoarele documente:

  -Copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează comercializarea de lapte, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată pentru perioada de referință. 

  ATENȚIE! La articolul 65, alineatul (2) se abrogă. Ce presupunea acest articol? Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b), adică schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă. 

  La articolul 65 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”dețin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE.”

  La articolul 65 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”dețin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015 înregistrate în RNE.”

  La articolul 65, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: „Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuți la alin.(1), (3) și (4) se acordă pentru minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație cu cod ANSVSA la data de referință”

  La articolul 65(1) alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: ”deţin un efectiv minim de 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă înregistrate în RNE”

  La articolul 65(1) alineatul (3), care se referă la plata pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins: ”Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă și/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

  Articolul 68(1)se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.681.(1) Dreptul la primă, obținut în anii anteriori, pentru schema prevăzută la art.62 lit.a), adică schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, poate fi cedat în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soți, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate.

  Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situațiile prevăzute la alin.(1) sunt, după caz:

  -Copie de pe certificatul de căsătorie și declarația pe proprie răspundere a soțului care cedează dreptul;

  -Copie de pe certificatul de înregistrare /radiere și de pe documentul notarial de cedare a dreptului, cu excepția schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF.

  Dreptul la primă obținut în anii anteriori pentru schema prevăzută la art.62 lit. b), adică schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne, poate fi cedat în aceeași exploatație, cu cod ANSVSA, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:

  -Între soți;

  -În urma schimbării formei de organizare;

  -În urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA;

  -În urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

   Documentele care însoțesc cererea unică de plată pentru situațiile prevăzute mai sus sunt:

  -Copie de pe certificatul de căsătorie și declarația pe proprie răspundere a soțului/soției care cedează dreptul, pentru cazul prevăzut la alin.(3) lit. a);

  -Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului, cu excepția schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, pentru cazul prevăzut la alin.(3) lit. b);

  -Copie de pe documentul notarial de cedare drept, pentru cazul prevăzut la alin.(3) lit. c);

  -Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare drept dacă sunt mai mulți moștenitori, pentru cazul prevăzut la alin.(3) lit. d.

  Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploatațiile nou înființate.

  Documentele care însoțesc cererea unică de plată sunt:

  -Copie de pe declarație/declarații notariale de cedare drept obținut în anii anteriori sau

  -Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoțite de copiile declarațiilor de cedare a dreptului din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori.”

  La articolul 68(3), prima teză a literei a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) perioada de referinţă: este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care obține un drept de plată.”

  La articolul 78 alineatul (5) litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins: „(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim – cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;”

  La articolul 78, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: „(9) Pentru cererile unice de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, respectiv şi cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.”

  Articolul 782 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.78(2). Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale (care se notifică la APIA în maxim 10 zile lucrătoare de la data evenimentului), poate fi înlocuit cu alt animal, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:

  -Beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată;

  -Beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului.

  -Animalul, care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;

  -Beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală. ”

  CRESCĂTORI DE VACI DE CARNE

  La articolul 2, af), ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins: ”vacă din rasă de carne” înseamnă femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări.

  ag)”vacă metisă cu rasă de carne” înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la data- limită de depunere a cererilor fără penalizări. „

  La articolul 74 alineatul (1), penultima teză a literei h) se modifică și va avea următorul cuprins: „Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;”

  La articolul 74 alineatul (1), ultima teză a literei h) se modifică și va avea următorul cuprins: „Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.” 

  La articolul 74 alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins: „ (3) Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, sunt eligibile rasele cuprinse în lista cu rasele de taurine de carne prevăzută în anexa nr. 6. ”

  La art.75 litera c), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins: „iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;”

  După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 751, cu următorul cuprins: „Art. 751. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art.75 lit. c) punctul (iii), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat .”

  CRESCĂTORI DE OVINE:

  La articolul 66 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: ”efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploatațiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;

  Articolul 66(1) se modifică și va avea următorul cuprins: ”Art. 66(1) Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

  La articolul 68, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Pentru cererile unice de plată depuse în termen și în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, respectiv şi cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări.

  La articolul 72 litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: „f) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere; ”

  După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72(1), cu următorul cuprins: „Art. 72(1). Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art.72 lit.f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat .”

  La articolul 73 litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: “f) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;”

  Articolul 73(1)se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 731 . Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art.73 lit. f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.” 

  CRESCĂTORI DE BIVOLIȚE DE LAPTE

  La articolul 2, litera se modifică şi vor avea următorul cuprins: „e) „bivoliţă de lapte” înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;”

  La articolul 71 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menţinute în exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate în cerere, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;”

  După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71(1) , cu următorul cuprins: „Art. 71(1) . Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art.71 lit. b), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar