• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SANCȚIUNI APIA PENTRU FERMIERI, în vigoare DE ASTĂZI!

  Roxana Dobre -

  SANCȚIUNI ALE FERMIERILOR, publicate oficial astăzi, 27 decembrie 2017, în Monitorul Oficial! Plata subvențiilor de către APIA este condiționată, după cum se știe, de o serie de obligații din partea producătorilor agricoli. În caz contrar, în urma controalelor efectuate de funcționarii agenției de plăți, fermierii pot să primească sancțiuni de la cele mai blânde cum ar fi un simplu avertisment până la excluderea de la plată.

  Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial un Ordin privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, care intră în vigoare începând de astăzi! Sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate se aplică beneficiarilor următoarelor scheme şi măsuri de sprijin pentru fermieri:

  a) schemele de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat);
  b) măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 „Agromediu şi climă”, măsura 11 „Agricultura ecologică” şi măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”);
  c) măsurile 214 „Plăţi de agromediu” şi 215 „Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” – angajamente în derulare din PNDR 2007-2013;
  d) plăţile pentru angajamente de silvomediu din PNDR 2014-2020;
  e) primele anuale în cadrul măsurilor pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite din PNDR 2014-2020;
  f) măsura de restructurare/reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri pentru vin;
  g) alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul naţional.
  (2) Sancţiunile administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate nu se aplică fermierilor care beneficiază de ajutoare naţionale tranzitorii şi celor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.
  Sistemul de sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitea se stabileşte ţinând cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
  a) neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni administrative, şi se datorează acţiunii neintenţionate a fermierului de nerespectare a unei norme de ecocondiţionalitate;
  b) nerespectarea deliberată (intenţia) presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;
  c) repetarea unei neconformităţi presupune nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
  d) amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinată examinând, în special, dacă aceasta are un impact de anvergură sau dacă este limitată la exploataţia în cauză;
  e) gravitatea unei neconformităţi presupune cazul de nerespectare care depinde, în special, de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau ale standardului respectiv;
  f) durata (persistenţa) presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
  (2) Un anumit caz de nerespectare care nu constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor, în situaţii justificate, poate fi considerat ca fiind un caz minor, ţinând cont de gravitatea, amploarea şi persistenţa nerespectării, fermierul nefiind sancţionat dacă a întreprins măsuri de remediere a neconformităţii, în urma notificării transmise de APIA.
  De precizat că ecocondiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC). De asemenea, pentru anul 2016, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia întreţinerii pajiştilor permanente prin păstrarea, la nivel naţional, a raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007.
  În conformitate cu prevederile alin. (1) şi cele ale anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiţionalitatea vizează următoarele domenii:
  domeniul „Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor” include cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) şi standarde privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru următoarele aspecte:
  aspectul „apă”:
  SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;
  GAEC 1 – Crearea/Menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;
  GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;
  GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării.
  aspectul „sol şi stoc de carbon”:
  GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului;
  GAEC 5 – Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
  GAEC 6 – Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.
  aspectul „Biodiversitate”:
  SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice;
  SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
  aspectul „Peisaj, nivelul minim de întreţinere”:
  GAEC 7 – Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol;
  domeniul „Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor” cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următoarele aspecte:
  aspectul „Siguranţa alimentară”:
  SMR 4 – Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;
  SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor;
  aspectul „Identificarea şi înregistrarea animalelor”:
  SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
  SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
  SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină;
  aspectul „Bolile animalelor”:
  SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);
  aspectul „Produse de protecţie a plantelor”:
  SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor;
  domeniul „Bunăstarea animalelor” cuprinde cerinţe legale în materie de gestionare (SMR) pentru bunăstarea animalelor, după cum urmează:
  SMR 11 – Norme minime privind protecţia viţeilor;
  SMR 12 – Norme minime de protecţie a porcinelor;
  SMR 13 – Protecţia animalelor de fermă.
  Sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate
  Constatarea neconformităţii şi aplicarea sancţiunilor pentru ecocondiţionalitate
  În cazul în care normele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate în orice moment în cursul unui an calendaristic şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea unică de plată începând cu anul 2016, cuantumul total al plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate beneficiarului (denumit în continuare cuantumul total) trebuie să fie redus ori beneficiarul să fie exclus de la plată, prin aplicarea unei sancţiuni administrative.
  Sancţiunea administrativă se aplică dacă neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului şi/sau dacă vizează suprafaţa exploataţiei agricole a beneficiarului sau animalele deţinute.
  Valoarea sancţiunilor administrative pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească cuantumul total la care ar avea dreptul fermierul vizat dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru respectiva plată în cadrul schemei/măsurii de plată/ajutorului/sprijinului solicitat.
  Nerespectarea datorată neglijenţei
  Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea administrativă calculată este de 3% din cuantumul total. Pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide reducerea acestui procent la 1% sau creşterea până la 5% din cuantumul total (tabelul 1).
  Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiaşi neconformităţi se triplează. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulţi de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăşi 15% din cuantumul total.
  Nerespectarea deliberată (intenţia)
  Dacă fermierul nu a respectat în mod intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din cuantumul total (tabelul 1). Pe baza rezultatelor din raportul de control se decide reducerea procentului în cauză până la maximum 15% sau, după caz, creşterea până la 100% din cuantumul total (tabelul 1).
  În cazurile de neconformitate deliberată cu niveluri mari de amploare, gravitate sau persistenţă (neconformităţi ale căror efecte sunt răspândite şi la alte ferme, de gravitate mare, permanente), în plus faţă de reducerea stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plăţile prevăzute la art. 1.
  Aplicarea sancţiunilor pentru ecocondiţionalitate
  În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
  În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

   

  Listele complete cu sancțiunile nou intrate în vigoare le găsiți AICI


  Te-ar mai putea interesa

  Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Județul unde se câștigă la cules de cireșe mai bine ca în Spania. Zilierii primesc 100 euro/zi Antracnoza la castraveți. Semne, combatere

  Ultimele știri

  Super concurs pentru fermierii parteneri Rodbun, cu premii fantastice Ce facem cu solul – îl îmbunătăţim sau sperăm în continuare în ploi optime şi la timp? Producătorii europeni de îngrășăminte cer taxe suplimentare pentru fertilizanții din Rusia și Belarus