Ştiri agricole

O nouă SCHEMĂ DE AJUTOR pentru FERMIERI!

Hotărâre de Guvern pentru o nouă schemă de ajutor destinată producătorilor agricol. Decizia se află în faza de proiect și este postată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, acolo unde fermierii  pot trimite timp de 10 zile opinii/propuneri/sugestii!

 Ministerul Agriculturii lucrează la o hotărâre privind aprobarea schemei „Reducerea comisionului de garantare în vederea facilitării accesului la finanţare al fermierilor”. Prin aceasta se instituie o schemă de ajutor de stat având ca obiectiv aplicarea unui comision redus de garantare de către Fondurile de garantare pentru creditele contractate de fermieri în baza Ordonanţei deurgenţă nr. 43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare OUG nr. 43/2013.

Reducerea comisionului de garantare se aplică pentru creditele acordate de instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă, pentru finanţarea producţiei agricole, finanţarea producţiei piscicole precum şi pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi piscicol, altele decât cele finanţate din PNDR 2014 – 2020 şi POPAM 2014 – 2020.

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 • a) schemă de ajutor – conform prevederilor Capitolului 2, pct.2.4. „Definiții” din Orientările UE;
 • b) întreprindere aflată în dificultate – înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
  (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, “societate cu răspundere
  limitată” se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), iar “capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;
  (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care a fost înfiinţat de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, “o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
  (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
  (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
  (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  – raportul datorii /capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi
  – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0.

Cine sunt beneficiarii schemei

Schema se aplică producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanelor juridice pentru care conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei nr. 155 / 2008 se stabileşte un comision de garantare mai mare de 2%.

Schema nu se aplică beneficiarilor  dacă se află în una din următoarele situaţii, valabile la data acordării ajutorului de stat:

 • a) fac obiectul unui decizii de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
  b) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară. 

Valoarea maximă a garanției acordate unui beneficiar de ajutor de stat nu va depăși suma de 2,5 milioane de euro.

Reducerea comisionului de garantare reprezintă diferenţa dintre nivelul stabilit conform Comunicării Comisiei nr. 155/ 2008 pentru clasa de risc din care face parte beneficiarul care poate fi 3.8% sau 6.3% şi comisionul de garantare stabilit prin prezenta schemă, respectiv de 2% care acoperă costurile administrative și de capital.

Diferenţa rezultată reprezintă ajutor de stat care se acordă beneficiarilo la încasarea comisionului de garantare. Valoarea ajutorului se determină la acordarea/emiterea garanției/prelungirea perioadei de valabilitate a acesteia/ majorarea valorii/ soldului garanției, respectiv anual în funcție de valoarea/ soldul acesteia, de perioada de creditare și de prevederile Comunicării Comisiei.

Valoarea nominală a ajutorului de stat acordat beneficiarilor prezentei scheme se stabilește pe baza următoarei formule:

Valoare ajutor de stat = VG x P x (C1 – C2), unde:
VG = Valoarea garanției.
P = Perioada pentru care beneficiarul datorează comision de garantare, calculat conform normelor proprii ale fondurilor de garantare, anexa la Convențiile încheiate cu MADR conform art.3, alin.6 din OUG 43/2013 C1 = Comisionul de garantare calculat conform Comunicării Comisiei nr. 155/ 2008 (de 3.8% respectiv 6.3%)
C2 = Comisionul de garantare de 2% stabilit conform prezentei scheme.

Valoarea garanției va fi cea din evidența fondurilor de garantare la momentul acordării/emiterii garanției, prelungirii perioadei de valabilitate a acesteia, majorării valorii/soldului garanției, cât și la momentul calculării comisionului anual de garantare.

Bugetul necesar derulării prezentei scheme este de 24.000.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2017, 2018, 2019 şi 2020.


Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru telefoane Android și iPhone!


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!