Fonduri europeneŞtiri agricoleSurse de finanţare

OFICIAL: Se depun CERERI PENTRU O NOUĂ SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS!

O nouă schemă de ajutor de minimis, publicată astăzi, marți –  2 mai, în Monitorul Oficial. Bugetul schemei, reprezentând valoarea totală estimată a ajutorului de minimis angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 345.519.724 euro (echivalent în lei) iar sprijinul se acordă pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin această schemă este de aproximativ 2.468. Schema se aplică în vederea implementării acțiunilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală  (SDL), în baza cărora au fost autorizate GAL-urile în spațiul eligibil LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) – comune și UAT-uri – orașe/municipii mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori.

Ajutorul de minimis poate fi accesat până la finele anului 2020. Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% – până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Prezenta schemă se aplică ajutoarelor financiare pentru întreprinderi din toate sectoarele, cu excepția:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1184/2006 şi (CE) nr.1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

  • b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
  • c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
  • d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă este destinat următoarelor tipuri de întreprinderi:

  • a) Entități private/publice, stabilite prin fișa măsurii din SDL selectată, cu respectarea prevederilor din Regulamentul (UE) nr.1305/2013.
  • b) GAL-uri, pentru investiții în infrastructură de internet în bandă largă, identificate în SDL selectată, în condițiile prevazute de prezenta schemă de minimis.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei scheme. Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% – până la un maxim de 200.000 de euro/proiect.

Puteți consulta condițiile complete aici: Ordin-aprobare-schema-ajutor-minimis-sdl


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu