• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri agricole
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SE CAUTĂ CIOBANI: Experiența NU ESTE OBLIGATORIE și se face CARTE DE MUNCĂ!

  Roxana Dobre Roxana Dobre -

  Se fac angajări pentru ciobani! Oierii au ocazia să își găsească un loc de muncă stabil și plătit pe carte de muncă, deci nu ca zilier, ci cu forme legale de angajare înregistate la stat. Recrutările se fac la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, din Răchiți, judeţul Botoşani unde se organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale vacante.

  Astfel Stațiunea caută inginer agronom, contabil şef, inspector economist și ciobani (3 posturi), potrivit unui anunț pe site-ul Guvernului. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  -contabil şef: studii superioare; vechime minimum 5 ani;
  – muncitor calificat şi cioban: studii generale; fără vechime în domeniul studiilor.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  22 iunie 2018, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  27 iunie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
  27 iunie 2018, ora 12:00: proba interviu.

  Cioban: 27 iunie 2018, ora 10:00: proba practică;

  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  -cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  -copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  -copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  -carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  -cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  -adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  – curriculum vitae.

  Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, din Răchiți, Judeţul Botoşani, telefon 0231/512.968, email secretariatpopauti@yahoo.com.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Abonare gratuită la știri

  Te-ar mai putea interesa

  Ministrul Agriculturii anunță o nouă ORDONANȚĂ MILITARĂ care să ajute producătorii agricoli! Ministerul Agriculturii lansează un nou ajutor de minimis pentru crescătorii de animale! Plata maximală: 20.000 de euro! Interes uriaș pentru agricultură: Agrointeligența, record de audiență – 2,85 milioane de cititori în martie!

  Ultimele știri

  Criză în industria laptelui! DANIEL BUDA: ”Unii procesatori au fost nevoiți să închidă porțile fabricilor!” Teodor Mihalcea, IBNA Balotești: Am luat legătura cu oierii rămași fără furaje! Vrem să îi sprijinim cu nutreț! Un bărbat de 50 de ani a murit strivit de tractorul cu care efectua lucrările agricole!

  Căutare în articole