• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Membrii cooperativelor, scutiri de impozite pe clădiri și terenuri agricole

  agrointeligenta.ro -

  Scutiri de impozite pe clădiri și terenuri pentru fermieri! Un ordin al ministrului Finanțelor a fost publicat în ediția de ieri, marți – 18 iunie, în Monitorul Oficial și prevede clar care sunt criteriile potrivit cărora membrii cooperativelor beneficiază de scutirile de la plata impozitului pe clădiri și terenuri.

  ”UNCSV salută publicarea în Monitorul Oficial a ordinului comun nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirea impozitului pe proprietate al membrilor cooperatori prevazută la art 76 alin 1 lit e din Legea cooperației agricole nr 566/2004. Mulțumim MADR pentru perseverență. Prin intrarea în vigoare a acestuia, UNCSV își atinge obiectul propus anul trecut de operaționalizare integrală a facilităților fiscale pentru cooperative și membri cooperatori”, a anunțat pe Facebook conducerea Uniunii Naționale de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV).

  Iată ce prevede noul act normativ în privința facilităților fiscale pentru membrii cooperativelor:

  1. nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

  2. clădirile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

  3. în cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă;

  4. clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole sunt următoarele:

  a) magazii, pătule, silozuri utilizate pentru depozitarea, prelucrarea și conservarea produselor agricole și a furajelor, împreună cu anexele aferente acestora;

  b) construcții agricole ușoare: barăci, magazii, șoproane și cabane cu destinație agricolă;

  c) clădiri destinate activității agrozootehnice deținute pentru creșterea animalelor și păsărilor, inclusiv anexele aferente acestora;

  d) amenajări piscicole și anexele aferente acestora, definite conform art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;

  e) depozite de îngrășăminte minerale sau naturale, construcții de compostare, inclusiv anexele și spațiile administrative aferente acestora;
  f) ateliere, hale de reparații și stocare a utilajelor agricole;

  g) sere, solare, răsadnițe, ciupercării și altele asemenea;

  h) infrastructura secundară de irigații, care cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, construcții hidrotehnice și conducte subterane.

  Scutirea de impozite pentru terenurile agricole

  Se stabilesc criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile de la plata impozitului pe teren astfel:

  1. nu se datorează impozit pentru terenurile cu destinație agricolă deținute și utilizate de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

  2. terenurile cu destinație agricolă la care se face referire la pct. 1 sunt acele categorii de terenuri agricole aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

  3. în cazul terenurilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă;

  4. categoriile de terenuri utilizate în scopul desfășurării activității agricole sunt următoarele:
  a) terenuri cu destinație agricolă, și anume:

  (i) terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, plantele ornamentale, pajiștile permanente, serele, solarele, răsadnițele și altele asemenea pe care se obțin produse agricole;

  (ii) terenuri acoperite cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice;

  (iii) terenuri ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole;

  b) orice alte terenuri utilizate exclusiv pentru activități agricole.

  Beneficiază de scutirea de impozit pe clădire și impozit pe teren toate categoriile de membri cooperatori definiți conform art. 9 lit. a) și b) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Ce documente sunt necesare pentru scutirea de impozite

  Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale documentele justificative menționate mai jos, din care să rezulte că au comercializat minimum 50% din producția agricolă valorificată prin/către cooperativa agricolă, respectiv:

  a) adeverința eliberată de către cooperativa agricolă care să ateste calitatea de membru, cantitățile vândute de către contribuabilul, membru cooperator, prin/către cooperativa agricolă în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, precum și inventarul bunurilor declarate de membru și care fac obiectul scutirilor;

  b) declarația pe propria răspundere întocmită de contribuabilul, membru cooperator, din care să reiasă: totalul cantităților de produse agricole comercializate în anul calendaristic anterior celui pentru care se acordă scutirile, cantitățile valorificate de acesta prin/către cooperativa agricolă în cadrul aceleiași perioade și lista bunurilor cu destinație agricolă care fac obiectul scutirilor.

  Organele fiscale locale solicită de la direcția pentru agricultură județeană producția medie obținută pe județ din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activități agricole, după caz, care este comparată cu producția vândută prin/către cooperativă, conform adeverinței eliberate în acest sens, iar dacă se constată îndeplinirea condiției privind valorificarea a minimum 50% din producția agricolă comercializată prin/către cooperativa agricolă respectivă, se procedează la acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren.

  Datele cu privire la producția medie obținută pe județ sunt comunicate de către direcțiile pentru agricultură județene și trebuie să fie identice cu cele pe care acestea le folosesc la calcularea normei de venit, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004.

  În vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri se acordă pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acordă scutirea, prin care se atestă situația respectivă.

  Contribuabilii, membri cooperatori, au obligația să depună anual declarația în acest sens, însoțită de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie a anului curent.


  Te-ar mai putea interesa

  Șeful APIA – anunț pentru fermierii care așteaptă plata finală a subvențiilor Cele mai ieftin sistem de irigare prin picurare. Confecționarea pas cu pas Viscol în martie și aprilie? Ce anunță meteorologii pentru următoarele săptămâni

  Ultimele știri

  Casa Verde 2024 – buget record pentru instalarea panourilor solare Programul Rabla pentru Tractoare – aprobat! Fermierii primesc bani pentru achiziția de utilaje noi Guvernul a aprobat subvenția de 25 lei pe familia de albine. Cererile se depun la DAJ