• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin MADR: Acte necesare pentru vânzarea unui teren agricol

  agrointeligenta.ro -

  Actele necesare pentru vânzarea unui teren agricol în România sunt reglementate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Legea de bază pentru vânzarea terenurilor agricole din extravilan este Legea nr. 17 din 2014 care în 2020 a fost modificată semnificativ prin Legea 175/2020, intrată în vigoare din 13 octombrie 2020. Conform noii legislații, MADR eleborează și adoptă, prin ordin de ministru, o serie de aspecte ce țin de tranzacțiile cu terenuri, inclusiv lista cu documentele necesare pe care proprietarii terenurilor trebuie să le depună pentru ca vânzarea să fie în acord cu legislația în vigoare.

  În data de 25 noiembrie, Ministerul Agriculturii a publicat pe site un proiect de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului apărării naţionale şi viceprim-ministrul, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Forma proiectului pus în dezbatere publică este atașată aici: DESCĂRCARE PROIECT ORDIN – PDF

  Atenție! Ordinul MADR nu este încă în vigoare, el trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a-și face efectele.

  Lista actelor obligatorii pentru vânzarea unui teren agricol

  Lista cu actele necesare pentru a vinde un teren agricol sunt valabile pentru tranzacțiile făcute în baza noii legi, Legea 175/2020, adică după data de 13 octombrie 2020. Pentru terenurile puse în vânzare până la această dată – regulile de tranzacții funciare au fost stabilite printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului (vezi articolul: Vânzarea terenurilor agricole. Regulile noi și cele vechi merg în paralel până pe 31 ianuarie 2021).

  Conform proiectului de ordin MADR, în vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:
  a) o fotocopie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
  b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare – cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
  c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, vizată de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor a terenului suspus vânzării, după caz;
  d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
  e) în caz de reprezentare, procura notarială în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/pașaport a împuternicitului persoană fizică;
  f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
  g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
  h) alte documente doveditoare, după caz.

  Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare și Modelul ofertei de vânzare: DESCĂRCARE ANEXE

  Unde se depun actele pentru a vinde un teren

  Conform legislației, vânzătorul unui teren agricol înregistrează, la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află suprafața, o cerere prin care solicită afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor. Cererea este însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele doveditoare prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi (norme ce încă nu sunt în vigoare).

  Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și Agenției Domeniilor Statului (ADS), dosarul tuturor actelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

  Urmează apoi procedura de publicare a anunțului de vânzare, de identificare a persoanelor care au drept de preemțiune asupra respectivei suprafețe agricole (vezi articolul: Vânzarea terenurilor agricole 2020. Cum vinzi și cumperi pământ după noua lege).

  Titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare, să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată. Primăria va afișa, inclusiv pe site-ul propriu, în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acceptării ofertei de vânzare, datele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afișare pe site-ul structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.

  Comunicarea acceptării ofertei vânzătorului se înregistrează la primărie de către titularul dreptului de preempțiune însoțită de documentele justificative, prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

  În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, mai mulți preemptori de același rang își manifestă în scris intenția de cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la același preț și în aceleași condiții, se aplică regulile din Codul civil.

  Dacă, în termenul de 45 de zile lucrătoare, primăria constată că niciunul dintre titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, se aplică dispozițiile regulile pentru vânzarea directă către persoane fizice sau juridice. Vânzarea terenului la un preț mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare, în condiții mai avantajoase decât cele arătate în aceasta ori cu nerespectarea condițiilor pentru cumpărător atrage nulitatea absolută.

  Avizul final, obligatoriu pentru încheierea vânzării

  Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală.


  Te-ar mai putea interesa

  Fertilizarea castraveților cu îngrășăminte bio – 6 rețete simple Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar Un tânăr întors din Olanda și-a făcut plantație de lalele. Grădina poate fi vizitată gratuit

  Ultimele știri

  UE intenţionează să îşi majoreze exporturile de alimente în China, în pofida tensiunilor comerciale Micii fermieri – subvenție APIA de 98,80 euro/ha. Banii se virează acum în conturi Lista produselor agricole din Ucraina pentru care se pot introduce taxe vamale