• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să știi despre subvenția la cultura de usturoi în 2021

  agrointeligenta.ro -

  Subvenția pentru usturoi în 2021 se plăteşte ca ajutor de minimis pentru cultura usturoiului în câmp. Programul Usturoiul prevede o serie condiţii și termene pentru plata pe hectar de maxim 3.000 de euro. Cererea se depune până pe 15 mai.

  Schema de ajutor de stat pentru cultivarea usturoiului a fost aprobată de Guvern şi publicată în Monitorul Oficial. Subvenția pentru cultura se usturoi în 2021 este reglementată prin Hotărârea nr. 436/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia. Actul normativ a fost publicat în data de 16 aprilie, în Monitorul Oficial nr. 401.

  Valoarea maximă a sumelor care pot plăti fermierilor este de 14.617,5 lei pe hectar, echivalentul a 3.000 de euro, iar plafonul total alocat pentru subvenţia la hectar la usturoi se ridică la 15.000.000 de lei, echivalentul a 3.078.000 de euro.

  Programul de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi a ajuns în 2021 la cel de-al treilea an și este puțin diferit de modul în care s-a plătit subvenția în anul anterior.

  Informații noi în Programul Usturoi 2021

  Informații noi în Programul Usturoi 2021 nu sunt față de anul anterior. Cultivatorii de usturoi au acces la subvenția pe hectar în aceleași condiții ca și anul trecut.

  Iată care sunt principalele modificări în Programul Usturoi 2021:

  Fermieri eligibili pentru subvenția la usturoi în 2021

  Fermieri eligibili în Programul Usturoiul 2021

  Fermierii care pot accesa ajutorul de stat sub formă de ajutor de minimis pentru cultura de usturoi se încadrează în următoarele categorii:

  Condiții în Programul Usturoi 2021

  Condițiile de accesare a ajutorului de minimis per hectar pentru cultura de usturoi se păstrează în 2021 ca în anul anterior.

  Pentru a putea beneficia de sprijinul de maximum 3.000 de euro la hectar, cultivatorii de usturoi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp;
  c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
  d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative (se iau în considerare următoarele: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

  Totodată, cei care se înscriu în program trebuie să țină un registru cu toate tratamentele fitosanitare aplicate culturii, dar și să depună odată cu restul actelor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.

  Și anul acesta, la fel ca și în 2020, fermierii care vor să se înscrie în Programul Usturoi 2021 trebuie să se asigure că nu au încasat deja ajutoare de minimis care să totalizeze 20.000 de euro pe ultimii trei ani. Atenție! Se iau în calcul și despăgubirile de secetă achitate anul trecut pentru culturile de toamnă, care s-au plătit sub formă de ajutor de minimis.

  În anul de cerere 2021, valorificarea producției de usturoi se face în perioada se face în perioada 15 iunie – 22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 29 noiembrie.

  Cerere pentru subvenția la usturoi – până la 15 mai

  Subvenție usturoi 2021: cerere – depunere, termen

  Cererea pentru subvenția la usturoi se depune la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. Înainte de a se înregistra cererea, se verifică eligibilitatea cultivatorilor, inclusiv cea privind pragul de 20.000 de euro în accesarea ajutoarelor de minimis în ultimii trei ani.

  Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de minimis la cultura de usturoi este 15 mai 2021, conform legislației. Cum această zi este una nelucrătoare – sâmbătă, pot apărea modificări, însă vă recomandăm să nu lăsați depunerea cererii până în ultimul moment.

  Cererea pentru Programul Usturoi 2021 se poate depune de la intrarea în vigoare a HG, adică din 16 aprilie 2021.

  Documente necesare pentru ajutorul de minimis la usturoi în 2021

  Ajutor minimis usturoi 2021: documente necesare

  Documentele necesare pentru a accesa ajutorul de minimis la cultura de usturoi sunt aceleași în acest an ca și în 2020. Pe lângă cererea de înscriere, cei care cultivă usturoi și doresc să obțină ajutorul de minimis pentru această cultură trebuie să depună la direcțiile agricole și o serie de acte.

  Actele care se depun împreună cu cererea de înscriere la direcțiile agricole pentru Programul de minimis pentru usturoi sunt:

  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
  c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
  e) declarație pe propria răspundere;

  Documentele prevăzute la literele a) şi b) trebuie prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

  În situaţia în care cultivatorul de usturoi deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în Program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găsește suprafața deținută.

  Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi. Gestionarea Registrului unic se asigură de către un funcționar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.

  În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

  Procedură Program Usturoi 2021

  Fermierii care vor să obțină sprijinul de la stat pentru cultura de usturoi au de parcurs o serie de pași. Astfel, pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi obținute pe terenul declarat, până la data de 29 noiembrie.

  Documentele justificative pentru valorificarea producției de usturoi sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Plata pe hectar la subvenția pe usturoi în 2021

  Plata pe hectar în Programul Usturoi 2021

  În anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

  ”Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul sumei de maximum 3.078 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2021, repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, Silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli»”, se aratp în HG nr. 436/2021.

  În situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget.

  În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 82 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

  Dacă totalul sumelor depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare.

  În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.

  Controale pentru subvenția la usturoi 2021

  Controale la cultura de usturoi care ia subvenție

  Controalele în cadrul programului Uusturoi 2021 se face atât înainte, cât și la înregistrarea cererii. Verificările vizează actele depuse, dar se fac și inspecții în câmp.

  ”Procedura de inspecție și verificare a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de usturoi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către structura cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se arată în HG nr. 436/2021.

  Fermieri excluși de la subvenția la usturoi în 2021

  Există mai multe situații în care fermierii sunt excluși de la plata subvenției la usturoi. În multe cazuri, cererea lor este respinsă de la început, în alte situații ei sunt scoși din program în urma controalelor.

  Întrunirea cumulativă a condițiilor pentru ajutorul de minimis este obligatorie.

  Dacă ați încasat în ultimii trei ani ajutoare de minimis de peste 20.000 de euro, cererea nu vă va fi înregistrată.

  O altă condiție eliminatorie este valorificarea producției în perioada stabilită și depunerea actelor doveditoare până pe 29 noiembrie.

  Ajutorul de minimis nu se acordă solicitanților a căror suprafață cultivată cu usturoi este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existentă în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registul agricol. În cazul în care se constată încălcarea prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanți, inclusiv prin depunerea la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București a unor documente justificative neconforme cu realitatea, aceștia nu beneficiază de schema de ajutor de minimis.

  Program Usturoiul 2021. Model declarație și model declarație de consimțământ

  HG nr. 436/2021 a fost publicată cu un model de declarație în care fermierul își asumă obligația de a notifica în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, cu privire la existența culturii și înainte de începerea recoltării în vederea efectuării controalelor și a evaluării producției înainte de recoltare.

  De asemenea, se completează și un model de declarație prin care fermierul își dă acordul pentru prelucrarea datelor conform legislației GDPR.

   


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Orhidee mai frumoase cu o pastilă. Truc de la florărese Septorioza frunzelor sau pătarea brună a frunzelor de cereale: semne, tratament, prevenire Coccidioza la iepuri: semne, tratament, prevenire

  Ultimele știri

  Prima tranșă de motorină din România a ajuns în Rep. Moldova. Fermierii, ajutor de 18,46 litri/ha Iarba tăiată – îngrășământ pentru pomi. Aplicare și beneficii Rețetă de îngrăşământ cu sare amară pentru roşii mai gustoase