• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor COVID bovine 2021: condiții, documente, sume și plăți

  Roxana Dobre -

  Ajutor de Covid pentru bovine în 2021: condiţiile de eligibilitate, actele ce trebuie depuse şi sumele alocate pentru sprijinul ce vine în completarea Ajutorul Naţional Tranzitoriu. Noua plată poate fi accesată de fermierii cu minim 3 bovine existente în exploatație la data de 31 ianuarie 2021. Sprijinul se derulează prin APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca sprijin excepțional

  În Monitorul Oficial a fost publicată, în data de 28 iunie, Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Actul normativ reglementează ajutorul de Covid pe care îl primesc crescătorii de bovine în acest an.

  Cererile pentru ajutorul de Covid bovine se depun la APIA, începând din 29 iunie, pe o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

  Fermierii care au minim 3 capete de bovine – vaci de lapte, vaci de carne, dar și bubaline (bivolițe), pot cere la APIA o nouă plată pentru anul 2020 care se va achita sub forma unui ajutor de stat COVID iar banii provin din plafonul alocat pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) pentru care se achită în prezent o sumă simbolică de  1 euro pe cap de animal. Intenția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost să elimine de la plată animalele care nu mai există în exploatații și beneficiau de data istorică raportată la anul 2013 astfel că noua dată pentru care se plătesc subvențiile este 31 ianuarie 2021.

  Conform OUG, schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID este valabilă până la data de 31 decembrie 2021, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

  Ajutor COVID bovine 2021: Cine beneficiază de bani

  Conform documentului citat, beneficiarii ajutorului sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine (taurine și bubaline), respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice.

  Ajutor COVID bovine 2021: Condiții de acordare

  Potrivit OUG , ajutorul de stat pentru efectivul de bovine și / sau cantitatea de lapte produsă și valorificată se achită fermierilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

  a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
  b) au produs și au valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
  c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
  – beneficiarul este persoană fizică autorizată PFA, întreprindere individuală — II, întreprindere familială — IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul reprezentantului PFA, II, IF;
  – beneficiarul persoană fizică — CNP-ul reprezentantului PFA/II/IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe cod unic de înregistrare — CUI al PFA/II/IF;
  – beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul persoanei decedate;
  d) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
  e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

  Cererea pentru ajutorul de Covid se depune la APIA

  Fermierii primesc ajutorul de Covid pentru bovine în baza unei cereri pe care trebuie să o depună la APIA. Campania de depunere a cererii începe din ziua următoare intrării în vigoare a OUG, adică începând de miercuri, 29 iunie 2021.

  Perioada de depunere a cererii la APIA este de 30 de zile lucrătoare. Modelul de cerere este prevăzut în actul normativ și este disponibil și aici: MODEL-CERERE-AJUTOR-COVID-BOVINE-PDF

  Ajutor COVID bovine 2021: Documente necesare la cerere

  Fermierii care vor să încaseze ajutorul de Covid pentru bovine trebuie să depună la APIA o cerere însoțită de o serie de documente. Astfel, beneficiarii depun la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București cererea al cărei model, însoțită de următoarele documente justificative generale:
  a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  b) coordonate bancare/trezorerie.

  Actul pregătit de Ministerul Agriculturii mai arată că pentru ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine, documentul specific care însoțește cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor — SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data  de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă/înscrise în cerere

  Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.

  • Pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată:

  a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
  b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
  c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și SC;
  e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și copie de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

  Ajutor COVID bovine 2021: Fermierii au la dispoziție 30 de zile să depună la APIA cererea pentru bani!

  Conform actului normativ în vigoare perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative este de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență prin care se va aproba ajutorul de stat.

  ”Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis”, se mai arată în document.

  Cele 30 de zile lucrătoare de depunere a cererii și documentelor la APIA ”curg” din data de 29 iunie 2021.

  Ajutor COVID bovine 2021: Valoarea sprijinului

  Proiectul MADR mai arată că valoarea totală ajutor – 225.537.713,79 lei, de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată astfel:
  a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul de stat pentru efectivul de bovine;
  b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată;

  Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate.

  Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.

  Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, adică la 28 iunie 2021.

  Ajutor COVID bovine 2021: Plată maximă – 225.000 euro pentru același beneficiar

  Potrivit sursei citate, ajutorulde stat se cumulează, fără a depăși echivalentul în lei a 225.000 euro pentru același beneficiar, alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE (IMM Invest) si alte ajutoare , derulate tot prin APIA respectiv:
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • ajutorul de stat aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19;
  • Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020

  Ajutor COVID bovine 2021: APIA calculează cuantumul în funcție de efectivele eligibile

  Proiectul de OUG mai precizează că, după aprobarea documentului, și publicarea în Monitorul Oficial, APIA calculează cuantumurile care se vor plăti fermierilor astfel:

  Procedural, suma cuvenită pentru ajutorul de stat se calculează după cum urmează:

  1. se calculează echivalentul în lei al sumei de 225.000 euro la cursul stabilit;
  2. din valoarea rezultată se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele încasate în perioada interioară, dacă este cazul;
  3. dacă sumele acordate prin ajutoarele anterioare au atins deja plafonul de 225.000 euro, pentru prezenta schemă de ajutor de stat nu se va acorda plata;
  4. dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform, suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru efectivul de bovine și/sau cantitățile eligibile din cerere;
  5. dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în urma deducerii calculate, valoarea ajutorului de stat va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.

  Ordonanța de urgență intră în vigoare în prima zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiari pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

  Când se plătește ajutorul de Covid pentru bovine

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  Ajutorul de Covid pentru bovine se achită din banii rămași de la ANT

  Ajutorul de Covid pentru bovine se achită fermierilor din sumele rămase disponibile după reducerea Ajutorului Național Tranzitoriu la o valoarea simbolică. De luni, 19 aprilie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că fermierii primesc plata pe cap de animal care se achită din Bugetul Național. ANTZ 7 Schema decuplată de producţie în sectorul lapte, specia bovine și ANTZ 8 Schema decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine vor intra în conturi după ce plafoanele au fost publicate în Monitorul Oficial și APIA a anunțat demararea plăților și nivelul cuantumurilor pentru fermieri.

  Conform sursei citate, fermierii vor primi 0,4213 euro pe tona de lapte adică 2,052 de lei, pentru 1.056.496,50 de tone lapte.

  Pentru subvenția pe cap de animal, vaci carne, fermierii primesc un cuantum oficial de 1,0343 adică 5,0396 de lei/cap de animal, pentru 1.269.541 de capete.


  Te-ar mai putea interesa

  Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre