• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Măsurile pentru fermieri anunțate de noul Guvern! Certificatele de depozit, achiziția de utilaje și irigațiile – incluse!

  agrointeligenta.ro -

  Măsurile pentru agricultură din programul de Guvernare al Coaliției PNL-PSD-UDMR sunt incluse în documentul depus de către premierul desemnat, Nicolae Ciucă, în Parlament. La capitolul dedicat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care urmează să fie condus de deputatul PSD Adrian Chesnoiu, sunt prezentate, schematic, măsurile – deloc puține, avute în vedere pentru sprijinirea agriculturii naționale.

  Iată, integral, ce conține programul de guvernare cu privire la sectorul Agricultură:

  Agricultura românească trebuie să își consolideze performanţele și să devină competitivă pe termen lung, fără dependenţe sau vulnerabilităţi generate de schimbările climatice, accesul dificil la finanţare, fragmentarea terenurilor și lipsa forţei de muncă.

  Modernizarea agriculturii prin implementarea unor politici publice de creștere a competitivității prin retehnologizare este o necesitate stringentă care trebuie să fie susținută prin absorbția fondurilor europene și prin bugetul de stat, în așa fel încât exploatația agricolă să devină eficientă.

  Creșterea investițiilor, în special în unități de procesare, și promovarea unor politici coerente de marketing vor contribui la diminuarea exportului de materii prime și a importului de produse cu valoare adăugată, în vederea reducerii deficitului la nivelul balanței comerciale agroalimentare.

  Ansamblul de măsuri și obiective prevăzute în politicile agricole pentru creșterea producției agricole în vederea asigurării securității alimentare este o prioritate statală la care efortul bugetar și cel al actorilor relevanți din agricultură trebuie armonizat prin mecanisme clare, stimulative în respect față de populația României pentru realizarea unei producții sigure și de bună calitate.

  În acord cu politica agricolă comună, obiectivele generale trebuie să ducă la dezvoltarea și consolidarea mediului rural, ridicarea nivelului de trai și de câștig al actorilor relevanți din agricultură și industrie alimentară.

  OBIECTIVE PENTRU PERIOADA 2021-2024

  – Implementarea PNDR și POPAM 2021-2022:
  ● Lansarea tuturor sesiunilor aferente perioadei de tranziție 2021-2022, programate în conformitate cu calendarul și documentele aprobate, aflate la dispoziția solicitanților;
  ● Urgentarea evaluării, selecției și contractării proiectelor aferente măsurilor lansate, în vederea finalizării acestora până la 31 decembrie 2025.

  -Definitivarea Planului Național Strategic 2023-2027 al României, cu o alocare de 15,636 mld. Euro, care se va concentra pe atingerea următoarelor obiective:
  ● Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat;
  ● Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității;
  ● Îmbunătățirea performanței fermierilor în lanțul valoric.

  Etapa I
  ● Pregătirea, dezbaterea publică, negocierea și depunerea la comisia europeană a planului naţional strategic 2023-2027

  Etapa II
  ● Aprobarea de către CE, pregătirea cadrului legislativ și implementarea mecanismelor de sprijin prevăzute și aprobate

  Direcții de acțiune:
  ● Investiții în modernizarea, restructurarea și creșterea competitivității fermelor;
  ● Cresterea competitivitatii sectorului zootehnic;
  ● Sprijin pentru cooperare in vederea integrarii pe lantul agro-alimentar/programe de sprijin pentru industria alimentara;
  ● Cresterea competitivitatii sectorului legume-fructe;
  ● Investitii pentru modernizarea satului romanesc, modernizarea inftastructurii rurale si sustinerea programelor pentru activitatile non agricole;
  ● Instalarea tinerilor fermieri;
  ● Sprijin pentru cooperare în vederea integrării producției pe lanțul agroalimentar;
  ● Gestionarea riscurilor la nivel de fermă;
  ● Investiții în crearea și dezvoltarea valorii adăugate prin procesarea și marketingul produselor agro-alimentare;
  ● Investiții în infrastructura de irigații;
  ● Cooperare în vederea inovării, respectiv dezvoltarea de noi practici care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor;
  ● Plăți compensatorii pentru angajamente în materie de mediu-climă si ecoscheme.
  ● Revigorarea cercetării în domeniul agriculturii;
  ● Cooperare cu statele cu cercetare avansată în domeniu în vederea inovării, respectiv dezvoltarea de noi practici care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor;
  ● Sprijin pentru introducerea tehnologiilor din sfera agriculturii în medii controlate și realizarea legislației aferente;
  ● Combaterea deșertificării și conservarea rezervei de apă în sol.

  – Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin și introducerea de mecanisme și instrumente noi pentru agricultură

  Măsuri susținute prin scheme de ajutor de stat pentru menținerea, perfecționarea si introducerea de programe noi în vederea asigurării predictibilității:
  ● Încurajarea consumului de produse autohtone;
  ● Sprijin privind sortarea, ambalarea, etichetarea pentru punerea pe piață a produselor agroalimentare de către producători agricoli și formele asociative cu rol economic (cooperative și grupuri de producători);
  ● Sprijin pentru asigurarea necesarului de material genetic pentru sectorul vegetal, animal și piscicol aflat în dificultate.

  -Consolidarea fermelor de familie

  Măsuri:
  ● Sprijinirea investițiilor în modernizarea, restructurarea, creșterea competitivității și a performanțelor de mediu, în special pentru fermele de familie, în sectorul vegetal și zootehnic;
  ● Sprijinirea investițiilor pentru implementarea soluțiilor digitale în agricultură;
  ● Încurajarea comercializării produselor finite obținute în fermele de familie și prin formele asociative;
  ● Asigurarea accesului la finanțare;
  ● Sprijinirea organizării fermelor de familie în forme asociative cu rol economic;
  ● Realizarea de programe specifice și consolidarea acestora prin modificări legislative.

  – Consolidarea reformelor în domeniul fondului funciar

  • Continuarea si definitivarea procesului de intabulare a terenurilor agricole, inclusiv prin măsuri de sprijin în vederea finalizării succesiunilor.

  Consolidarea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar

  • Încurajarea fermelor mici și mijlocii de a se asocia sub diferite forme (în cooperative, grupuri de producători sau parteneriate între micii fermieri și consumatori pentru asigurarea lanțurilor scurte agroalimentare).

  Măsuri:
  ● Susținerea investițiilor formelor asociative;
  ● Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agro-alimentar;
  ● Strategii pentru eficientizarea activității, dezvoltarea și consolidarea formelor asociative.

  – Continuarea Programului Agro-Invest

  Programul Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin suplimentarea plafoanelor de finanțare.

  – Consolidarea mediului asociativ

  Organizarea fermierilor în structuri asociative reprezentative, partenere ale administrației agricole, asigură un dialog permanent cu privire la toate aspectele referitoare la politica agricolă comună, inclusiv la dezvoltarea rurală și la punerea sa în aplicare, și în special cu privire la măsurile pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le ia în acest context. Consolidarea mediului asociativ asigură realizarea unui schimb de experiență, oferă asistență și consultanță autorității agricole, în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor agricole.

  Măsuri:

  ● Susținerea aderării și participării organizațiilor de fermieri din România la structurile asociative din Uniunea Europeană;
  ● Soluții digitale pentru managementul dialogului civil în sectorul agroalimentar.

  – Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Stimularea producției agricole

  România prezintă un risc major faţă de schimbările climatice, efectele acestora fiind reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii în peste 60% din suprafața țării.

  1. Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații

  ● Finalizarea Programului Național de Reabilitarea a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNI);
  ● Asigurarea gratuită a apei până la stațiile de punere sub presiune preluate de către organizațiile de îmbunătățiri funciare și/sau la echipamentele de udare mobile/motopompe;
  ● Finalizarea obiectivelor de investiții aflate în diferite stadii de execuție și proiectare;
  ● Finanțarea studiilor de fezabilitate și studiilor de impact pentru realizarea de noi amenajări de irigații.
  ● Măsuri destinate achizitionarii de echipamente de irigații.

  2. Reabilitarea și modernizarea sistemului de desecare și de combatere a eroziunii solului

  3. Dezvoltarea sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor

  • Operaționalizarea centrelor Muntenia, Moldova și Transilvania și punerea in functiune a punctelor de lansare;
  • Dezvoltarea programului Apă în Câmpia Română prin dotarea aeronave si infiintarea grupurilor de generatoare terestre.

  4. Program de realizare a perdelelor de protecție în afara fondului forestier

  • Păstrarea eligibilității la plata pentru suprafețele ocupate de perdele de protecție;
  • Folosirea acelor specii forestiere ce pot fi adaptabile la fiecare microzonă.

  – Crearea unui sistem de management al riscurilor în agricultură

  Măsuri:
  ● Stimularea implicării fermierilor în scheme de prevenire și gestionare a riscurilor prin intermediul sprijinului acordat pentru susținerea primelor de asigurare;
  ● Identificarea unor soluții eficiente de implementare a sistemelor de management al riscurilor în agricultură.

  – Echilibrarea balanței comerciale cu produse agroalimentare prin reducerea importurilor, stimularea exportului, a producției și a consumului de produse românești

  În prezent, România importă o mare parte din produsele agroalimentare de consum, în timp ce exportă materii prime și produse agroalimentare cu valoare adăugată mică. Industria alimentară din România încă are decalaje semnificative în ceea ce privește valoarea adăugată a produselor agricole în raport cu capacitatea de producție. Este necesară sprijinirea acelor produse agro-alimentare pentru care oferta internă este relativ redusă comparativ cu cererea actuală a pieței și potențialul existent, prin măsuri concrete ce vizează procesarea și stocarea.

  Măsuri:
  ● Susținerea investițiilor în colectarea, depozitarea, stocarea, procesarea și comercializarea produselor agroalimentare;
  ● Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a certificatelor de depozit și asigurarea consumului intern de produse agroalimentare și prin majorarea nivelului rezervei de stat;
  ● Reorganizarea, operaționalizarea și asigurarea funcționalității Casei Române de Comerț Agroalimentar – UNIREA;
  ● Măsuri active în vederea asigurării independenței proteice.

  – Dezvoltarea piețelor locale

  Măsuri:
  ● Susținerea cooperării între producători și unitățile administrativ-teritoriale (consilii locale, școli, agenți economici) în vederea dezvoltării piețelor locale și valorificării directe a producției, astfel încât să se faciliteze crearea lanțurilor de desfacere;
  ● Stimularea obținerii unor produse pentru procesele tehnologice care contribuie la reducerea amprentei de carbon.

  – Promovarea produselor locale românești

  Măsuri:

  ● Îmbunătățirea legislației privind certificarea și promovarea produselor agroalimentare,;
  ● Operaționalizarea Agenției de Calitate și Marketing a Produselor Agroalimentare;
  ● Strategii de stimulare a consumatorilor cu privire la produsele agroalimentare românești;

  -Programe de încurajare a activității pentru zona montană

  • Programele de investiții din zona montană care vizează înființarea centrelor de colectare lapte, de sacrificare a animalelor, de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii, pentru înființare a stânelor montane și a centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure și a plantelor medicinale.

  -Asigurarea schimbului de generații în agricultură

  Măsuri:
  ● Instalarea tinerilor fermieri, cu sprijin financiar prin FEADR;
  ● Măsuri complementare de sprijin prin politici publice.

  -Susținerea învățământului agricol

  Prin Programul Național „România Educată”, ca parte componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență, se urmărește ca, printr-o importantă susținere financiară, să se creeze condițiile necesare pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi către învățământul liceal agricol, precum și o cât mai bună pregătire profesională a acestora pe parcursul procesului de învățare, astfel încât obiectivul de întinerire și profesionalizare a forței de muncă să fie atins.

  Măsuri:

  ● Investiții privind finanțarea infrastructurii aferente liceelor agricole;
  ● Cooperare între instituțiile de învățământ cu profil agricol și agenții economici din agricultură și industrie alimentară;
  ● Realizarea de ferme model.

  – Cercetare, inovare și e-agricultură

  Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în realizarea unui sector agroalimentar inteligent, rezilient și sustenabil.

  Măsuri:
  ● Susținerea investițiilor la nivel de fermă în tehnologii inovatoare aferente agriculturii de precizie;
  ● Susținerea infrastructurilor de cercetare aferente băncilor de gene (Buzău și Suceava);
  ● Asigurarea sprijinului pentru crearea de parteneriate de cooperare în vederea inovării, dezvoltării de noi practici, care să răspundă la nevoile specifice ale fermierilor;
  ● Continuarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală – ADER, pentru perioada 2023-2027;
  ● Crearea unui cadru legislativ adecvat privind utilizarea dronelor agricole, inclusiv la lucrări de protecție a plantelor și omologarea pesticidelor;
  ● Susținerea cercetării științifice pentru obținerea de soiuri hibrizi adaptate la noile condiții de climă și a biotehnologiilor.

  – Programe pentru dezvoltarea agriculturii ecologice

  Prin dezvoltarea agriculturii ecologice contribuim atat la protecția mediului înconjurător cât și la obținerea de produse agroalimentare sănătoase necesare consumului uman. În timp ce agricultura ecologică contribuie la protejarea mediului, aceasta produce concomitent și alimente cu o valoare mai mare din perspectiva asigurării sănătății consumatorilor.

  Măsuri:
  ● Susținerea investițiilor în fermele ecologice care integrează producția cu procesare;
  ● Acordarea de sprijin financiar pentru suprafețele cultivate în sistem ecologic.

  – Creșterea competitivității în sectorul agricol

  Măsuri:
  Sprijin pentru investiții în vederea înființării / retehnologizării / modernizării exploatațiilor agricole prin:
  ● Investiții privind asigurarea independenței energetice a unităților de producție din agricultură, industrie alimentară și acvacultură;
  ● Achiziții simple de utilaje agricole și irigații la nivelul fermei;
  ● Investiții în ferme în unități de producție, prevăzute în programul de investiții în exploatații zootehnice pe amplasamente conforme cu normele de biosecuritate;
  ● Înființarea de capacități de producție în vederea reducerii importului de material genetic prin operaționalizarea programului de susținere a suinelor pentru reproducție;
  ● Înființarea de noi unități și dezvoltarea celor existente pentru reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol;
  ● Investiții în ferme legumicole și producere de cartofi;
  ● Investiții în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
  ● Condiționare, procesare și depozitare la nivelul fermelor;
  ● Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și piscicole prin continuarea sprijinului acordat IMM-urilor pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole;
  ● Instrumente de sprijin pentru bioeconomie și a economiei circulare;
  ● Stabilizarea forței de muncă specializate din domeniile agriculturii, industriei alimentare și pisciculturii;
  ● Continuarea măsurilor de plăți în favoarea bunăstării porcinelor și păsărilor, precum și extinderea acestora și pentru alte specii de interes zootehnic;
  ● Măsuri privind protejarea producătorilor față de creșterea prețurilor la energie electrică, gaze naturale și îngrășăminte chimice;
  ● Sprijin financiar pentru achiziția de material de reproducție la speciile ovine, caprine, taurine, bubaline, albine și viermi de mătase, în vederea creșterii calității genetice la aceste specii;
  ● Acțiuni în vederea reducerii efectelor negative generate de epizootia de Pestă Porcină Africană.

  – Programe de sprijin pentru acvacultura si pescuit in vederea cresterii si valorificarii productiei, incurajarea consumului intern de peste din productia autohtona

  ● Creșterea producției de pește din acvacultură;
  ● Încurajarea procesării primare în fermă, dar și a sectorului de procesare generală a peștelui care pot aduce plusvaloare sectorului pescăresc și servicii consumatorilor;
  ● Măsuri de protecție a activităților din fermele piscicole privind conservarea producției și reducerea pierderilor provocate de păsările ihtiofage;
  ● Programe de susținere a tinerilor pescari;
  ● Organizarea pescuitului la Marea Neagră;
  ● Susținerea, încurajarea și sprijinirea pescuitului tradițional;
  ● Sprijin pentru dezvoltarea altor mijloace care să asigure un trai decent familiilor de pescari.

  – Eficientizarea capacității instituționale

  Consolidarea capacității instituționale în vederea realizării unui management eficient.


  Te-ar mai putea interesa

  Ministrul Adrian Chesnoiu despre Legea porcului: ”Nu se va aproba! Nu o susțin!” Bărbatul care a înșelat zeci de fermieri a fost condamnat la aproape 7 ani de închisoare! Primii fermieri pe listele de plăți finale de la APIA!

  Ultimele știri

  În Germania, FrieslandCampina a crescut prețul laptelui până la nivelul de 43,72 eurocenți/litru Lizină în hrănirea porcilor. Probleme cu stocurile, crescătorii caută înlocuitori Producătorul de îngrăşăminte Yara redeschide fabrici și avertizează asupra unui război al prețurilor