• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANSVSA: Obligațiile medicilor veterinari în relația cu fermierii, cu crescătorii de animale!

  Roxana Dobre -

  Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit, ordin ANSVSA pentru toți veterinarii care au colaborări cu fermieri, monitorizează activitatea târgurilor se animale vii în 2022 sau monitorizează circulația animalelor.

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVS) a lansat în dezbatere publică un ordin privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor în care sunt stipulate clar și obligațiile pe care le au medicii veterinari de liberă practică.

  Medicul veterinar trebuie să răspundă fermierilor care vor să înregistreze exploatații, în maxim 7 zile 

  Conform ANSVSA, medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să verifice şi actualizeze permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării acţiunilor sanitar-veterinare.

  În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai sus medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activităţi:

  a) răspunde notificării de înregistrare doar a exploataţiilor nonprofesionale, a taberelor de vară şi a stânelor, în maximum 7 zile de la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate identificării acestora, conform formularului de identificare; în cazul exploatațiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploatația doar după ce a verificat și a luat act de îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare;

  b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din Baza de Date Electronică – BDE cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea exploataţiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în condiţiile legii, schimbarea formei de organizare a exploatațiilor din nonprofesională în comercială de tip A, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la prezentarea de către proprietar a cererii şi a documentelor justificative;
  c) răspunde notificării de actualizare a datelor de identificare ale exploataţiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca exploataţii comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar, potrivit legii, de către DSVSA.

  În cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează formularul de identificare și eliberează documentul de înregistrare al exploatatiei.

  Verificări pentru exploatațiile noi 

  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit deschide exploatații noi doar după ce se asigură că la locația respectivă nu mai sunt deschise alte coduri de exploataţie şi doar în condiţiile în care proprietarul face dovada dreptului de utilizare a respectivului spațiu pentru creșterea animalelor.

  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează şi păstrează documentele în baza cărora deschide exploataţii sau actualizează datele unei exploatații pentru o perioada de 3 ani.

  Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor

  Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine, porcine și caprine, ca urmare a notificării proprietarilor, şi cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care au fost împuterniciți, potrivit legii. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:

  a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului, să identifice animalele, înregistrând totodată proprietarul acestora, precum şi deţinătorul lor, dacă acesta este diferit de proprietar;
  b) în maximum 3 zile de la aplicarea mijlocului oficial de identificare, să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare, precum şi a informaţiilor solicitate în formularul de identificare electronic, să înregistreze şi să salveze în SNIIA datele cu privire la exploataţiile şi animalele identificate;
  c) tipărește și înmânează proprietarului formularul de identificare spre verificare și semnare, înmânează o copie a acestuia şi expediază în original formularul de identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
  d) în cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, să anunţe medicul veterinar oficial; în cazul în care deținătorul animalului nu poate face dovada trasabilităţii, acesta se consideră animal cu risc major în difuzarea de boli, se pune sub restricţie în vederea distrugerii conform prevederilor legale, pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a animalelor.

  Obligaţiile privind circulația animalelor

  În cazul circulației animalelor din speciile bovine, ovine, porcine și caprine, având ca efect descreşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale – turmă în transhumanţă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înregistrează şi eliberează un document de circulație, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:

  a) răspunde notificării proprietarului exploataţiei sau a deţinătorului de animale în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia;
  b) înregistrează și eliberează documentul de circulație pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploataţiei şi care are o destinaţie comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulație și după verificarea existenței acestora ca staționare în exploatația sursă; documentul de circulație este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile sau decât valabilitatea documentului de lanț alimentar, în situația când animalele se deplasează către un abator situat pe teritoriul României; în situaţia grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumanţă, documentul de circulație este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de destinaţie; SNIIA permite înregistrarea şi salvarea documentului de circulație în aplicaţia electronică doar dacă are toate rubricile completate, cu specificarea corectă a codului exploataţiei de destinaţie;
  c) păstrează un exemplar al documentului de circulație emis şi îl arhivează în ordine cronologică.
  d) răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele eliberate şi de realitatea şi corectitudinea datelor înregistrate în Baza de Date Electronică;

  Aplicarea crotaliilor, obligatie să fie aplicată în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare

  În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv naşteri, cumpărări şi încredinţări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează după cum urmează:

  a) în cazul naşterilor:
  1. aplică animalelor din speciile bovine, ovine, porcine și caprine născute în exploataţie mijloacele oficiale de identificare în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare;
  2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare în formularul de identificare electronic, menţionând totodată şi datele proprietarului; în cazul bovinelor înscrie şi datele corecte referitor la codul de identificare al mamei și al mamei donatoare după caz;
  3. înregistrează evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului;
  4. tipărește și înmânează proprietarului formularul de identificare spre verificare și semnare, înmânează o copie a acestuia şi expediază în original formularul de identificare către DSVSA, în
  prima decadă a lunii următoare;
  b) în cazul cumpărărilor sau al încredinţărilor:
  1. răspunde notificării deţinătorului de animale în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia;
  2. preia de la deţinătorul animalelor o copie a documentului de circulație, verifică recepția documentului de circulație electronic prin proceduri SNIIA şi înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare al animalelor în exploataţie, în termen de cel mult 3 zile de la preluarea documentului.

  Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimente

  În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, tăiere de urgență, ucidere în focar, ucidere preventivă, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:

  a) să răspundă notificării proprietarului exploataţiei sau deţinătorului de animale în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, prin constatarea evenimentului și înregistrarea formularului de declarare eveniment şi să înmâneze solicitantului o copie a acestuia; înregistrarea evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declaraţia cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul; în cazul animalelor dispărute ca urmare a unor calamități naturale precum incendii,inundații, cutremure, dar și în cazul daunelor provocate de animalele sălbatice, predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după documentelul eliberat de către comisia înființată la nivelul unității administrativ teritorială, document ce trebuie să conțină și codurile mijloacelor oficiale de identificare;
  b) să colecteze mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate pentru consum familial şi să le predea, împreună cu formularul de declarare eveniment la DSVSA, până în prima decadă a lunii următoare;
  c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului în aceeaşi zi cu constatarea evenimentului;
  d) să păstreze şi să arhiveze scriptic și/sau electronic o copie a formularului de declarare eveniment şi copia după declaraţia prevăzută la lit. a), pentru o perioadă de 3 ani;
  e) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are mijlocul/mijloacele oficiale de identificare aplicate, să înregistreze formularul de declarare eveniment şi să tipărească un exemplar proprietarului/deținătorului, în aceeaşi zi cu constatarea evenimentului de regăsire a animalului;
  f) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care nu mai are mijlocul/mijloacele de identificare, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către organele abilitate şi în cazul în care în urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului, să înregistreze în SNIIA formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal şi pierdere mijloc oficial de identificare, în aceeaşi zi; să aplice mijlocul/mijloacele oficiale de identificare duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.

  Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import

  În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligaţii:
  a) verifică dacă există corespondenţă între codurile unice de identificare şi documentele însoţitoare ale animalelor;
  b) identifică, crotaliază şi înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitarveterinare, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din ţările terţe;
  c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează animalul specificând şi codul unic de identificare al mamei în cazul animalelor din specia bovine, păstrând crotaliile auriculare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate porcinele care au făcut obiectul comerţului intracomunitar, care se identifică în funcție de tipul exploatației de destinaţie;
  d) colectează toate documentele de identificare unice pe viață ale bovinelor de la deţinătorul animalelor şi le predă la DSVSA, în maximum 3 zile de la colectare.

  Prin înregistrarea formularului de identificare a animalelor şi înregistrarea acestora în SNIIA, se generează prin proceduri SNIIA noile documente de identificare unice pe viață pentru bovinele provenite atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe, care sunt eliberate de către DSVSA la cerere și contra cost, dacă animalele în cauză fac obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului.

  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit:
  a) predă deţinătorului animalelor o copie a formularului de identificare;
  b) transmite la DSVSA formularul de identificare în original;
  c) arhivează o copie a formularului de identificare.

  Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale vii, în baze de achiziţii pentru animale vii şi în expoziţii de animale

  Medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din târgurile de animale vii, bazele de achiziţii pentru animale vii şi expoziţiile de animale are obligaţia să verifice corespondenţa dintre codurile unice de identificare ale animalelor şi datele înscrise în documentele de circulație pentru animalele care intră/ies din unitate.


  Te-ar mai putea interesa

  Un tânăr întors din Olanda și-a făcut plantație de lalele. Grădina poate fi vizitată gratuit Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri Bursa ploilor – cât a plouat până astăzi în fiecare județ

  Ultimele știri

  Evaziune cu usturoi din import. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro Ministrul Agriculturii din Ucraina – suspect într-un caz de corupție cu terenuri agricole Ce așteptări au fermierii de la viitorii europarlamentari. Manifestul în 7 puncte al Copa-Cogeca