• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • MADR: Ajutor Covid 2022 la bovine, păsări și suine. Plată de maxim 290.000 euro/fermă. Condiții, termene

  agrointeligenta.ro -

  Ajutor de Covid pentru fermele de bovine, cele de păsări și cele de suine. Crescătorii de animale vor beneficia anul acesta de un sprijin de până la 290.000 de euro pe fermă, bugetul total alocat de Ministerul Agriculturii fiind, pentru 453.899.000 de lei. Plata ajutorului de stat se va face până pe 30 iunie 2022.

  Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență prin care se reglementează un sprijin special acordat în acest an sectoarelor de creștere a bovinelor (inclusiv bubaline), păsărilor și suinelor. Sunt cele trei ramuri puternic afectate în ultimii an atât de situația pandemică, cât și de scumpirea furajelor și a energiei electrice și a gazului.

  Ajutor Covid 2022 pentru fermele de bovine

  Ajutor Covid 2022: Fermieri eligibili, condiții

  Ce fermieri primesc ajutor de Covid în acest an sunt crescătorii din sectoarele bovine, suine și avicol, în contextul crizei
  economice generate de pandemia de COVID-19, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

  Ajutorul de Covid se acordă:

  a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor;
  b) în sectorul suine, crescătorilor întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploatații autorizate sanitar veterinar;
  c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă în exploatații autorizate sanitar veterinar.

  Beneficiarii schemei de ajutor de Covid din acest an trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
  b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019;
  c) să dețină bovine în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE, la data depunerii cererii;
  d) să dețină exploataţie autorizată sanitar veterinar, pentru exploatațiile de păsări și de suine, la data depunerii cererii.

  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor crescători de bovine în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

  În cazul fermelor de porci, ajutorul se acordă pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe și scrofițe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice;

  Pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducție femele și/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrășat.

  În cazul fermelor de păsări, ajutorul de stat prevăzut se acordă beneficiarilor pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, livrați în 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021.

  Transformarea efectivelor de suine/păsări în UVM se realizează potrivit coeficienților de conversie stabiliți în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, respectiv:
  a) pentru schema prevăzută la art. 3 lit. b): 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie – scroafe şi scrofiţe;
  b) pentru schema prevăzută la art. 3 lit. c): 0,007 UVM pentru pui de carne, 0,03 UVM pentru pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele

  Ajutor Covid 2022 pentru fermele de păsări

  Ajutor Covid 2022: Cât de plătește pentru bovine, porci și păsări

  Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro.

  Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899.000 de lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:
  a) 170.250.000 de lei pentru sectorul bovine;
  b) 167.649.000 de lei pentru sectorul suine;
  c) 116.000.000 de lei pentru sectorul avicol.

  Sumele la fiecare specie se calculează astfel:

  La bovine: Cuantumul pe cap de animal se calculează prin raportarea plafonului la efectivul total de bovine eligibile.

  La porcine, cuantumul ajutorului de stat:
  a) pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM, este de 10 euro/UVM, echivalent în lei;
  b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, se calculează astfel:
  – din plafonul prevăzut la alin.(5) lit.b) se scade valoarea totală aferentă capacității de producţie în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM;
  – suma rezultată din calculul prevăzut la pct.(i) se împarte la la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.

  La păsări: În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM.

  Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  Ajutor Covid 2022 bovine, porcine, păsări: Depunere cerere APIA, termen

  Accesarea ajutorului de Covid 2022 se va face în baza unei cereri pe care fermierii o depun centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti, câte o cerere pentru fiecare tip de ajutor de stat, însoţită de documentul privind coordonatele bancare/trezorerie.

  Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de Covid este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a OUG.

  Ajutor Covid 2022 bovine, porcine, păsări: Documente necesare

  În afară de cerere, fermierii trebuie să mai depună la APIA o serie de documente.

  Fermierii crescători de bovine trebuie să depună cu cererea și documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene APIA.

  Cererile fermierilor crescători de porci sunt însoțite de un document emis de Direcția județeană sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM.

  Pentru fermele de suine și de păsări care au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea măsurilor menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menționate anterior sunt valabile și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea si copii ale documentelor care au suferit modificări.

  De asemenea, fermele avicole și de suine care nu au accesat Măsura 14 Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, se depun la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul
  social, însoțite de:

  a) mișcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;
  b) fişa urmăririi activităţii la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;
  c) documente de transfer către abatorul propriu asau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.

  Ajutor Covid 2022 pentru fermele de porci

  Ajutor Covid 2022 bovine, porcine, păsări: Termen plată la APIA

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  Schema se aplică până la data de 30 iunie 2022, pe întreg teritoriul României.


  Te-ar mai putea interesa

  Alertă ANM de ploi, vijelii și grindină în 14 județe. Cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii Vaci de rasă donate de fermieri pentru crescătorul căruia i-au ars animalele într-un incendiu în grajd

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!