• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenție de 1.200 euro/ha pentru producția de struguri de masă. Condiții, acte necesare

  Roxana Dobre -

  Subvenție pentru plantațiile de viță-de-vie pentru struguri de masă. O plată anuală de 1.200 de euro la hectar reprezintă un ajutor de minimis pentru viticultorii care obțin o producție de minim 6.000 kg/ha pe suprafețe între 1.000 mp și 10 hectare.

  Programul de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 le aduce viticultorilor plăți achitate prin Direcțiile Agricole de 1.200 euro/ha. Condițiile noului ajutor de minimis, culturile eligibile și producțiile minime pentru accesarea banilor se regăsesc într-un document publicat de Ministerul Agriculturii pe site-ul propriu, miercuri – 13 aprilie. Documentul are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Programul pentru viticultori se va derula sub formă de schemă de ajutor de minimis. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru plantații cu struguri de masă pentru o suprafață de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha, inclusiv și se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2022.

  Suprafața minimă pentru subvenția la struguri de masă este de 1.000 mp

  Ajutor de minimis – struguri de masă 2022: Culturi și suprafețe eligibile

  Ajutorul de minimis pentru plantațiile de viță-de-vie pentru producția de struguri de masă se achită în acest an pentru susținerea producției de struguri de masă Vitis vinifera ssp. Vinifera.

  Schema de ajutor de minimis reglementată de proiectul de hotărâre de Guvern lansat de MADR  nu se aplică soiurilor cu destinație mixtă.

  Suprafața minimă cu care se poate accesa subvenția de la stat este de 1.000 mp, iar cea maximă pentru care se poate obține plata este de 10 hectare. Spre exemplu, dacă un viticultor deține 23 de hectare de vie pentru struguri de masă, el va putea accesa ajutorul de minimis numai pentru maxim 10 hectare.

  Ajutorul de minimis nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu struguri de masă, efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

  Ajutorul de minimis pentru producția de struguri de masă se plătește în acest an

  Subvenție struguri de masă 2022: Beneficiari eligibili

  Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de struguri de masă. Prevederile schemei se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru producția de struguri de masă, respectiv:

  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022.

  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Condiții ajutor de minimis pentru producția de struguri

  Ajutor de minimis – struguri de masă 2022: Condiții

  Ajutorul de minimis pentru producția de struguri de masă presupune îndeplinerea unor condiții. Cele mai importante sunt legate de suprafața minimă eligibilă și de producția minimă ce trebuie obținută.

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de struguri de masă, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de hotărârea de Guvern;
  b) să utilizeze o suprafață cultivată cu struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere struguri de masă, anul …………., beneficiar numărul ……………………….., Direcția Agricolă Județeană ……..…./a Municipiului București“;
  c) să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața eligibilă;
  d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă.
  e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean;
  f) să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

  Ajutor minimis struguri de masă 22: Producție minimă, perioadă valorificare

  Viticultorii trebuie să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv.

  Valorificarea producției de struguri de masă se va face în perioada 15 august – 21 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

  Dovada obținerii producției de struguri de masă  o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

  Ajutor minimis – struguri de masă 2022: Plata minimă și maximă pe fermă

  Plata pe fermă la ajutorul de minimis pentru producția de struguri de masă se calculează în funcție de suprafața eligibilă. Astfel, valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha (5.937 lei n.r) și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Astfel, pentru o suprafață eligibilă minimă de 1.000 mp., beneficiarul va încasa 120 euro, în timp ce pentru o suprafață maximală de 10 hectare, plata maximă la acest ajutor de minimis poate ajunge la 12.000 de euro per exploatație.

  Subvenție struguri de masă 2022: Cererile se depun la DAJ, termene

  Înscrierea în programul de sprijin pentru producția de struguri de masă se face în baza unei cereri și a depunerii documentelor obligatorii ce însoțesc se înscriere în program. Toată documentația, inclusiv cererea, se depun la Direcția Agricolă Județeană începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 30 iunie inclusiv, a anului de cerere.

  Cererea poate fi transmise la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

  ”Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului verifică existența tuturor documentelor obligatorii  efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmește un proces-verbal de verificare a documentelor”, se precizează în proiectul de act normativ.

  Subvenție struguri de masă 2022: Acte necesare

  Pentru a încasa subvenția anuală pentru producția de struguri de masă, după efectuarea verificării efectuați de inspectorii DAJ, solicitanții  completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit ;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
  g) declarații pe propria răspundere.
  d) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele de teren cultivate cu struguri de masă.

  Programul pentru struguri de masă 2022: Procedură controale

  După înregistrarea cererii, în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren pentru identificarea culturii, măsurarea suprafeței și evaluarea producției de struguri de masă.

  Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor în teren. Echipele mixte efectuează verificările  în baza notificării scrise privind evaluarea producției, transmisă la DAJ de către beneficiari, prin e-mail, fax sau poștă și întocmesc fișa de verificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea cu cel puțin 10 zile înainte de începerea recoltării. prin e-mail, fax sau poștă. Controlul respectării normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari oficiali care au în atribuții efectuarea controalelor oficiale și alte activități oficiale. După efectuarea verificărilor făcute în teren de echipele mixte APIA-DAJ potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului, au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program, documentele justificative, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de oficiul fitosanitar județean, până la 21 noiembrie, inclusiv a anului de cerere.

  Subvenția pentru struguri de masă 2022: Termene plăți

  Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim.  Direcțiile pentru agricultură județene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit Direcției generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.

  După primirea tuturor situațiilor centralizatoare, Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate DAJ, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.  După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.

  DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția APIA care ajunge acum în conturi! Suma transferată către beneficiari! Fermierii – chemați la APIA să depună cererea pentru subvenția-bonus. Plata, până pe 31 decembrie! Analiză: Porumbul pleacă din Ucraina cu 120 euro/tonă și se vinde în România cu 200 euro/tonă

  Ultimele știri

  Mesajul producătorului român a fost transmis la Târgul MoldAgro Expo! Fermieri chemați de urgență la APIA. Fără clarificări, nu pot intra la plata avansului din subvenții! Noutățile INNVIGO Agro, prezentate fermierilor la MoldAgro Expo, târgul agricol al Moldovei!