• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis de 200 euro/ha pentru cultura de cartofi. Condiții, cereri, acte necesare

  Roxana Dobre -

  Subvenție de 200 euro/ha pentru producția de cartofi. O plată anuală va fi achitată cultivatorilor sub formă de ajutor de minimis, dacă obțin o producție de minimum 15 tone/ha de pe o suprafață minimă eligibilă de 0,3 ha.

  Hotărârea pentru aprobarea schemei Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022 le aduce cultivatorilor o subvenție anuală, plătită într-o singură tranșă, plătită prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ). Condițiile noului ajutor de minimis, culturile eligibile și producțiile minime pentru accesarea banilor se regăsesc într-un document publicat în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii pe site-ul propriu, luni – 18 aprilie. Documentul are nevoie de aprobarea Guvernului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Ajutor de minimis pentru cultura de cartofi

  Ajutor de minimis – cartof 2022: Culturi și suprafețe eligibile

  Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de cartof de consum– Solanum tuberosum.

  Suprafața minimă cultivată cu cartof de consum este de 0,3 ha inclusiv.

  Ajutorul de minimis nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de cartof de consum este obținută prin divizarea unei suprafețe cu cartof de consum efectuată după data intrării în vigoare hotărârii de Guvern, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

  Subvenție cartof 2022: Beneficiari eligibili

  Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de cartof de consum.

  Prevederile schemei se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de cartof, respectiv:

  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2022.

  b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Condiții pentru ajutorul de minimis acordat cultivatorilor de cartofi

  Ajutor de minimis –  cartof 2022: Condiții

  Ajutorul de minimis pentru producția de cartofi presupune îndeplinerea unor condiții. Cele mai importante sunt legate de suprafața minimă eligibilă și de producția minimă ce trebuie obținută.

  Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de cartof de consum, potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să solicite ajutorul de minimis;
  b) să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere a producției de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul ……………………….., Direcția Agricolă Județeană ……..…./a Municipiului București“;
  c) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producției să o depoziteze;
  d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022;
  e) să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

  Producția minimă pentru ajutorul de minimis la cartof (foto: www.pixabay.com)

  Ajutor minimis cartof 2022: Producție minimă, perioadă valorificare

  Pentru a beneficia de subvenția pentru cartof cultivatorii trebuie să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața minimă eligibilă de 0,3 ha inclusiv, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producției să o depoziteze.

  Valorificarea producției se face în perioada 6 iunie – 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere, adică 2022. Dovada obținerii producției de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării.

  Cartofii care nu se vând, se depozitează (foto: www.pixabay.com)

  Ajutor minimis cartof 2022: Cum se face dovada depozitării

  Documentele prin care se face dovada depozitării pot fi:

  Ajutor minimis – cartof 2022: Plata minimă și maximă pe fermă

  Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

  Subvenție cartof 2022: Cererile se depun la DAJ, termene

  Înscrierea în programul de sprijin pentru cartof se face în baza unei cereri și a depunerii documentelor obligatorii ce însoțesc se înscriere în program. Toată documentația, inclusiv cererea, se depun la Direcția Agricolă Județeană începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu data de 3 iunie inclusiv. 

  La depunerea cererii de înscriere în program, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente şi în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Doar după această verificare beneficiarii pot depune și restul actelor.

  Subvenție cartof 2022: Acte necesare

  Pentru a încasa subvenția anuală pentru cartof de consum, după efectuarea verificării efectuați de inspectorii DAJ, solicitanții  completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f) adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atesta suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.
  g) declarații pe propria răspundere.

  Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute mai sus, pot fi transmise la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,”conform cu originalul” de către solicitant.

  Controalele în teren se fac cu echipe mixte formate din inspectori APIA și DAJ (foto: www.istockphoto.com)

  Programul pentru cartof 2022: Procedură controale

  După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA, desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren privind identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum, înainte de recoltare.

  Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute mai sus. Echipele mixte efectuează verificările în baza notificării scrise privind identificarea și evaluarea producției, transmisă la DAJ de către beneficiari, prin e-mail, fax sau poștă și întocmesc fișa de verificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea cu cel puțin 15 zile înainte de începerea recoltării, prin e-mail, fax sau poștă. Pentru obținerea sprijinului  după efectuarea verificărilor potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului, au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program, documentele justificative/documentele prin care se face dovada depozitării, până la 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere.

  Subvenția pentru cartof: Termene plăți

  Direcțiile pentru agricultură județene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit Direcției generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere. După primirea tuturor situațiilor centralizatoare, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare a datelor comunicate de către toate DAJ, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat.

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.  După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ. DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.

  Ajutoarele de minimis se achită până la sfârșitul anului când s-a derulat programul, adică 2022.


  Te-ar mai putea interesa

  Gheața a distrus culturile în doar 10 minute. Autoritățile au început lansarea rachetelor antigrindină Cadastru gratuit în 92 de localități – lista comunelor unde încep lucrările! Ploi torențiale și grindină în 28 de județe. Harta județelor afectate de alerta meteo!

  Ultimele știri

  Tarife medici veterinari – actualizare. ANSVSA: Noile sume decontate pentru serviciile veterinare Dan Motreanu: Legea privind restaurarea naturii ar limita terenurile agricole și ar fi o povară pentru fermieri Avans APIA 2023. Prima tranșă din subvenție – mai mare în acest an!