• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Scoaterea unui teren din circuitul agricol: documente, condiții obligatorii

  Roxana Dobre -

  Scoaterea unui teren din circuitul agricol: condiții și documente necesare. Procedura pentru a scoate o suprafață de teren agricol sau de pășune din circuitul agricol.

  Terenurile pe care se face agricultură situate în extravilanul localităților pot fi scoase din circuitul agricol după noi reguli după ce un ordin de ministru a fost publicat în Monitorul Oficial și se află în vigoare de la 10 octombrie.

  În Monitorul Oficial din 10 octombrie a fost publicat Ordin nr. 299/2022 al ministrului agriculturii care modifică un alt ordin, nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

  Documentul modifică mai multe articole din ordinul menționat astfel că fermierii care decid să scoată un teren din circuitul agricol pentru a realiza alte investiții pe suprafața respectivă au de respectat condiții noi.

  Scoaterea unui teren din circuitul agricol. Cine aprobă

  Conform ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, scoaterea definitivă sau temporară, după caz, din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aprobă după cum urmează:

  a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv;
  b) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole în suprafață de până la 100 ha inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  b^1) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole cu suprafețe de peste 1 ha și până la maximum 50 ha, necesare pentru amplasarea obiectivelor de investiție prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) din lege, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  c) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafață depășește 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Ce documente sunt necesare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol

  Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei documentații:

  a) cererea beneficiarului, însoțită de actul de identitate;
  b) certificat de înregistrare și certificat constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;
  c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
  d) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;
  e) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deținut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparține domeniului public/privat al statului – în original;
  f) extrasul de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 15 zile (în loc de 30 de zile cum prevedea vechiul ordin n.r) înainte de data depunerii documentației, precum și planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii;
  g) certificatul de urbanism, însoțit de planul de încadrare în zonă;
  h) studiul pedologic și agrochimic pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcția pentru agricultură județeană, și documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  j) avizul tehnic pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin filialele teritoriale.
  k) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiții, precum și necesitatea și oportunitatea realizării acestuia;
  l) proces-verbal de verificare în teren privind existența/ inexistența construcțiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, întocmit de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene;
  m) hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție de interes național, județean, local, în condițiile legii, după caz.

  În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosință livezi sau vii, documentația prevăzută la alin. (1) se completează cu autorizația de defrișare emisă de către direcția pentru agricultură județeană, în copie.

  În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosință pajiști permanente,  se completează cu adeverință emisă de primărie din care să rezulte faptul că suprafața totală de pajiște a fost înregistrată ca atare la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol sau adeverință emisă de primărie din care să rezulte dacă există suprafețe de teren ocupat cu pajiște permanentă în excedent pe raza de competență a acesteia, după caz, în original.

  În plus, prin ordinul de ministru, la articolul 5 alineatul (21), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)—f), cu următorul cuprins:
  „d) pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol este nevoie de acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deținut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparține domeniului public/privat al statului, în original;
  e) extrasul de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentației, precum și planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
  f) certificatul de urbanism, însoțit de planul de încadrare în zonă.

  Scoaterea unui teren din circuitul agricol. Unde se depun actele

  Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană. În cazul solicitării unor completări la documentație, termenul de emitere a aprobării de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților curge de la depunerea documentației complete.

  În cazul nedepunerii documentelor solicitate, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentația se restituie beneficiarului.

  Ministerul Agriculturii emite avizul final pentru scoaterea terenului din circuitul agricol

  Pentru emiterea avizului în baza căruia se emite decizia privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, direcția pentru agricultură județeană, după verificarea documentelor și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, transmite prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat, la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile, documentația pentru suprafețele de peste 1 ha și până la maximum 50 ha/obiectiv de investiție, însoțită de proiectul tehnic
  privind amplasarea și utilizarea obiectivelor de investiție pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

  În termen de 15 zile de la înregistrare, structura de specialitate emite avizul necesar aprobării scoaterii definitive/temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan sau nota de completare. Nota de completare se transmite, prin sistem electronic sub semnătură electronică bazată pe certificat digital calificat, la direcția pentru agricultură județeană pentru a fi comunicată beneficiarului, în termen de 3 zile de la emitere.

  Beneficiarul are obligația transmiterii documentelor solicitate în nota de completare, în termen de 7 zile de la comunicarea notei. În acest caz, termenul de emitere a avizului se prelungește cu
  10 zile de la comunicarea notei de completare.

  Nerespectarea termenului și/sau nedepunerea dovezii plății tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar atrage restituirea documentației către beneficiar, până la împlinirea termenului de 45 de zile.

  Cum se scot din circuitul agricol terenurile cu vii și livezi

  În situația în care se realizează obiectivele de investiție pe suprafața de teren agricol situată în extravilan, având categoria de folosință vii și livezi, se poate utiliza în sistem dual, în limita a maximum 50 ha/obiectiv de investiție.

  Sistemul dual presupune utilizarea terenului agricol pentru desfășurarea activităților agricole, definite conform prevederilor legale, precum și pentru activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile.


  Te-ar mai putea interesa

  Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ce se pune în gropi la plantarea răsadurilor de castraveți

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț