• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenție anuală de 100 euro/ha de la APIA. Condiții, documente obligatorii

  Roxana Dobre -

  Subvenție de 100 euro/ha pe an la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Un ordin emis de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede care sunt condițiile pentru fermierii care beneficiază de renta viageră.

  În Monitorul Oficial nr. 1024 de astăzi, vineri – 10 noiembrie a fost publicat ordinul nr.348/2.678 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publicenr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

  Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.

  Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

  Plata rentei viagere se face de către fiecare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, până la data de 30 noiembrie inclusiv a anului următor pentru care aceasta este datorată.

  Citiți și: Directorul APIA – anunț despre subvențiile la plată din acest an

  Plată rentă viageră APIA

  Renta viageră – condiții beneficiari

  Potrivit ordinului de ministru, beneficiază de rentă viageră agricolă persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani și care deține în proprietate până la 10 ha teren cu destinație agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinație agricolă ori încheie acord cu investitorul.

  Actele se încheie cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare.

  Beneficiază de rentă viageră agricolă și persoana pensionată pe caz de boală, gradele I și II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, își dovedește incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepția celei ce aparține categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează „nerevizuibil”. Pentru a fi eligibili această categorie de beneficiari trebuie să înstrăineze prin acte între vii sau să arendeze terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, după intrarea în vigoare a legii.

  Citiți și: PLATA RENTEI VIAGERE după DECESULUI BENEFICIARULUI. Ce documente TREBUIE SĂ DEPUNĂ MOȘTENITORII!

  Renta viageră – plată de 100 de euro pe hectar. Terenuri eligibile

  Terenurile care sunt înstrăinate sau arendate sunt cele dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990.

  Beneficiază de prevederile legii și persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele care au dobândit terenuri prin moștenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.

  Aceștia trebuie să își dovedească calitatea prin certificatul de moștenitor.

  Plăți APIA rentă viageră – termene

  În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârșitul anului calendaristic pentru care se plătește renta.

  În sensul prezentelor norme metodologice, prin an agricol se înțelege perioada cuprinsă între 1 octombrie anul curent și 30 septembrie a anului următor.

  În situația în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează și se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

  Renta viageră agricolă se calculează și se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii.

  În cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenți depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează și se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea. În cazul proprietății comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declarației autentice notariale, dată de comun acord de toți coproprietarii.

  În cazul soților, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplinește condiția de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună.

  În cazul în care ambii soți îndeplinesc condiția de vârstă, se va elibera un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soț se va acorda proporțional cu cota-parte aferentă fiecăruia.

  În cazul înstrăinării prin contract de schimb a unei suprafețe de teren agricol extravilan dobândite cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7), suprafața permutată, de aceeași dimensiune, care intră astfel în patrimoniul rentierului agricol nu va fi cumulată la cea deținută deja. Dacă prin contract de schimb se înstrăinează o suprafață de teren agricol extravilan dobândită cu respectarea prevederilor alin. (6) și (7) mai mică decât cea primită prin schimb, renta se calculează și se acordă doar pentru suprafața care iese din patrimoniul rentierului; diferența primită în plus nu intră la calculul rentei, dar intră la calculul suprafețelor deținute în proprietate cu respectarea prevederilor alin. (1), (10) și (11).

  Vizarea carnetului de rentier, obligatorie anual al APIA

  Pentru a beneficia de suma aferentă rentei viagere agricole, rentierii au obligația să solicite vizarea carnetului de rentier agricol personal, prin mandatar/curator/tutore ori prin mijloace de comunicare la distanță, în perioada 1 martie—31 august a fiecărui an, la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București.

  Declarație pentru obținerea vizei anuale

  În plus aceștia trebuie să furnizeze informațiile necesare completării declarației pentru obținerea vizei anuale,  însoțită de următoarele documente:
  a) carnetul de rentier agricol;
  b) actul de identitate al solicitantului;
  c) decizia de la comisia de expertiză medicală — pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în copie;
  d) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
  e) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
  f) decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia pentru limită de vârstă, pentru rentierii aflați în situația prevăzută la art. 4 alin. (3), în copie.

  Vizarea anuală a carnetului reprezintă modalitatea de primire a sumei de bani calculate pentru anul anterior în condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice. În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

  Începând cu anul 2023, centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București țin evidența rentierilor agricoli care solicită viza anuală, a depunerii și primirii cererilor de reanalizare/moștenitor/modificări date personale la oricare centru județean,
  indiferent de domiciliul beneficiarului, prin orice mijloace de comunicare, inclusiv cele la distanță.

  Pentru a intra în posesia sumei de bani aferente rentei viagere agricole, rentierii sau mandatarul/curatorul/tutorele acestora trebuie să solicite personal ori prin mijloace de comunicare la distanță oricărui centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București vizarea carnetelor de rentier agricol, în perioada 1 martie—31 august a fiecărui an.

  Începând cu anul 2023, centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, după acordarea vizei anuale, verifică și autorizează la plată sumele cuvenite rentierilor/moștenitorilor, întocmesc și aprobă listele de plată, efectuează plata sumelor autorizate pentru renta viageră agricolă.

  Renta viageră agricolă este personală și netransmisibilă și se poate încasa doar de titularul carnetului de
  rentier agricol sau de mandatarul său, cu procură specială autentificată, ori de către moștenitorul rentierului.

  Subvenția APIA care se poate lăsa moștenire

  După decesul rentierului, moștenitorul poate încasa renta datorată defunctului, dacă depune personal sau prin mandatar/curator/tutore o cerere însoțită de următoarele documente:
  a) carnetul de rentier agricol în original;
  b) certificatul de deces;
  c) certificatul de moștenitor sau certificatul de calitate de moștenitor sau „Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale” prevăzută în anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale;
  d) actul de identitate al moștenitorului;
  e) actul de identitate al mandatarului/curatorului/tutorelui,
  f) împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului pentru cazul în care există mai mulți moștenitori.

  Documentele care atestă moștenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.

  Dacă decesul rentierului agricol a survenit în anul în curs și carnetul de rentier nu a fost vizat pentru campania anterioară de către acesta, documentele menționate mai sus trebuie depuse până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv a anului decesului.

  Cererea moștenitorului trebuie depusă până la data de 15 octombrie inclusiv a anului următor celui pentru care aceasta a fost calculată și vizată. Plata către moștenitor va fi efectuată până cel târziu la
  data de 30 noiembrie inclusiv a anului următor celui pentru care aceasta se datorează.

  Dreptul de plată înregistrat și neplătit existent în evidențele contabile ale centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiuluiBucurești se supune termenului de prescripție conform prevederilor legale în vigoare.


  Te-ar mai putea interesa

  Micii fermieri – sprijin de 37.000 de euro pe fermă. Decizia, la nivel european O uriașă fermă de porci a intrat în faliment. Investitorii au pierdut zeci de milioane de euro Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event