• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ministerul Agriculturii a anunțat un nou ajutor de stat pentru 400 de fermieri

  Roxana Dobre -

  O nouă schemă de ajutor de stat a fost lansată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru fermieri. Aceasta vizează sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile eoline si solare pentru autoconsum realizate de întreprinderile din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

  MADR a lansat marți, 19 septembrie, în dezbatere publică pe site-ul propriu Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare și Ghidul Solicitantului pentru accesarea schemei.

  Document util: Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

  Prin noua schemă de ajutor de stat este vizată sprijinirea investițiilor în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv: solară și eoliană, pentru sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară.

  Citiți și: Două mari ferme agricole au fost scoase la vânzare de lichidatori!

  Bani pentru investiții în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile

  Care este stadiul schemei pentru producerea de energie în fermă 

  Pe 19 septembrie MADR a lansat în dezbatere publică proiectul pentru investiții în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile. Documentul trebuie aprobat în ședință de Guvern și publicat în Monitorul Oficial pentru a se afla în vigoare.

  Derularea și implementarea schemei începe după aprobarea finanțării acesteia de către BEI – Banca Europeană de Investiții. Având în vedere că Regulamentul (UE) nr. 651/2014 expiră la 31.12.2026, după această dată Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de administrator de schemă se asigură că, pe toata durata sa de aplicare, schema este în conformitate cu dispozițiile noilor reglementari de exceptare pe categorii de ajutoare, prin operarea modificărilor necesare și solicitarea reavizării schemei de către Consiliul Concurentei, inclusiv prin transmiterea fisei de informații sintetice modificate, dacă va fi necesar.

  Lansarea procedurilor de ofertare concurențială și acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme după 31.12.2026 se vor realiza numai după îndeplinirea condiției suspensive prevăzute mai sus.

  Citiți și: Fermierii – în prag de faliment din cauza facturilor, în timp ce România exportă energie electrică!

  Cine poate accesa ajutorul de stat

  Proiectele pentru construirea pe teritoriul României de noi capacități de producție a energiei din sursele regenerabile de energie selectate drept câștigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurențială pot avea ca beneficiari:

  (i) Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF), precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro-alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;
  (ii) Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
  (iii) Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare, respectiv Organizațiile/Federațiile organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat prevăzuți la alin.(1) pct.i) și ii) din sectoarele agricultură și industrie alimentară trebuie să aibă înscrise în statutul societăților și autorizate ONRC ca activități principale sau activități secundare, activități desfășurate în sectoarele menționate definite de următoarele coduri CAEN:

  a) cod CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe
  b) cod CAEN 10 – Industria alimentară
  c) cod CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

  Autoconsumul se referă la energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

  Potențialii beneficiari pot depune proiecte numai individual. Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite.

  Solicitarea în cadrul procedurii de ofertare concurențială conţine cel puţin următoarele informaţii:

  1) denumirea solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
  2) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a finalizării acestuia;
  3) obiectivele proiectului și rezultatele așteptate;
  4) localizarea proiectului;
  5) bugetul proiectului;
  6) lista costurilor proiectului (eligibile și neeligibile);
  7) valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv grant euro/MW, valoare ce va reprezenta un criteriu de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială;
  8) analiza cost beneficiu.

  Energie solară

  Ce condiții de eligibilitate trebuie să îndeplinească fermierii

  La momentul depunerii solicitării de sprijin, potențialii beneficiarii ai schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile;
  b) sunt legal constituiţi și înregistrați la ONRC din România, sau, sunt constituiți în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
  d) nu sunt în stare de insolvență, faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de insolvență, faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
  e) şi-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  f) nu sunt declarați într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
  g) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu are înscrieri de natură economico-financiară în cazierul judiciar;
  i) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
  j) demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea activităților proiectului;
  k) nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate;

  Beneficiarul îndeplinește şi alte condiții specificate în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

  Sumele alocate prin ajutorul de stat 

  La momentul depunerii, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

  a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
  b) proiectul trebuie să vizeze realizarea capacităților noi de producere a energiei electrice din surse eoliene sau solare, cu sau fără capacități de stocare6 integrate;
  c) pentru prima licitație ce se intenționează a fi desfășurată în 2023, valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:

  • Pentru energie eoliană
  – 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  – 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

  • Pentru energie solară
  – 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  – 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

  Pentru licitațiile următoare, administratorul schemei va stabili prin Ghidul solicitantului, pentru fiecare licitație, valoarea maximă a ajutorului/MW instalat.  Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie electrică din sursele regenerabile  și nici proiectele care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.

  Nu sunt eligibile proiectele mixte care propun investiții în capacitați de producție de energie din surse eoliene și surse solare. Proiectul respectă principiul “efectului stimulativ” conform prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

  Perioada de implementare a proiectelor se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul depune solicitarea de finanțare la administratorul  schemei și data de finalizare a investiției prevăzută în procedura de ofertare concurențială, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor”.

  Proiectul nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia studiilor preliminare – studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie și condiționat de faptul ca acestea să nu fie solicitate pentru finanțare în temeiul schemei de ajutor.

  Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

  Bugetul total estimat al schemei este de 500.000.000 euro, echivalent a aproximativ 2,5 miliarde lei și reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru perioada 2023-2028. Bugetul mediu anual al schemei nu va depăși 150.000.000 euro, în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurențială fiind stabilit bugetul afectat procedurii concurențiale respective.

  Buget pentru ferme

  Din perspectiva bugetului alocat, numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei bazată pe procedură de ofertare concurențială este de aproximativ 400.

  Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 20.000.000 euro pe beneficiar. Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă este de 100 % din cheltuielile eligibile, fiind bazată pe o procedură de ofertare concurențială care, îndeplinește și toate condițiile următoare:
  a) ajutorul se acordă pe baza unor criterii de selecție și de eligibilitate obiective, clare, transparente și nediscriminatorii, definite ex ante și publicate cu cel puțin șase săptămâni înainte de termenul de depunere a solicitărilor de sprijin, pentru a permite o concurență efectivă;
  b) în timpul punerii în aplicare a unei scheme, în cazul unei proceduri de ofertare în care toți solicitanții primesc ajutor, modul în care este concepută procedura respectivă trebuie corectată pentru a restabili concurența efectivă în cadrul sesiunilor de depunere a ulterioare, de exemplu prin reducerea bugetului;
  c) sunt excluse ajustările ex post ale rezultatului sesiunii de depunere (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele solicitărilor sau raționalizarea);
  d) cel puțin 70 % din totalul criteriilor de selecție utilizate pentru clasificarea solicitărilor și, în cele din urmă, pentru alocarea ajutorului în cadrul sesiunii concurențiale se definesc în termeni de ajutor pe unitate de capacitate de energie din surse regenerabile.


  Te-ar mai putea interesa

  Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele” Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe

  Ultimele știri

  Mici fermieri care irigă – reclamați la poliție de vecinii deranjați de zgomotul pompelor Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Fermierii din AAC – mesaj pentru partidele politice: Susțineți la Bruxelles prioritățile agriculturii românești!