• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • EXCLUSIV! Nervii fermierilor, întinși la maximum. Modificările pentru cererea unică de plată, un joc de tipul ”găsește diferențele” – Vezi documentul!

  agrointeligenta.ro -

  Modificările promise de reprezentanții Ministerului Agriculturii și APIA ca simplificări la depunerea cererii unice de plată pentru 2015 sunt, în proporție de 90%, doar reformulări ale normelor deja în vigoare prin Ordinul 619/2015 publicat în Monitorul Oficial din 6 aprilie. Agrointeligența a intrat în posesia documentului elaborat după discuțiile de luni cu fermierii, iar prin comparație, schimbările aproape că nu există!

  Pentru a arăta cât de superficiale sunt modificările propuse, am ales să facem o comparație vizuală a textelor celor două documente – cel al Ordinului 619/2015 și cel al propunerii de modificare în forma ei din 28 aprilie 2015 și care ar urma să fie adoptată astăzi. Ambele documente le găsiți în forma integrală la finele articolului, cu mențiunea că Ordinul 619/2015 este descărcat de pe site-ul APIA, în timp ce draftul de modificare a fost obținut pe surse de Agrointeligența și nu este încă în vigoare.

  Propuneri de modificare:

  La art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”a) exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverința se completează conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 1 și este însoțită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II.b, cap. III și cap. XVa din registrul agricol 2015 – 2019, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa 1 sau un format letric din registrul agricol în format electronic, certificat conform cu originalul de către emitent, și
  b) terenul agricol aflat la dispoziția fermierului:
  i) copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deține titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la lit. a) și o declarație pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declarația pe proprie răspundere se dă în fața secretarului unității administrativ teritoriale sau în fața notarului public. Persoanele care au domiciliul în străinătate și care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declarația pe proprie răspundere la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României și
  ii) în cazul în care terenul este la dispoziția fermierului sub alte forme decât în proprietatea fermierului, prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod Civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz, conform modelului prevăzut în Anexa 1¹ și
  iii) în cazul în care fermierul utilizează teren aflat la dispoziția sa sub alte forme decât cele prevăzute la punctele i) și ii), adeverința prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 “sub alte forme”, este documentul pe baza căruia se completeaza datele din coloana 1 din Anexa 1¹ și
  c) identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: tabelul centralizator prevăzut în Anexa 1¹, întocmit și semnat de către fermier și avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul.
  d) prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploatația în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, folosind datele privind terenul agricol utilizat înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în Anexa nr. 1, în situația în care nu este disponibil Registrul agricol 2015 – 2019.

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 5 alin 2

  La art. 5 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (5) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcționarul APIA, responsabil cu administrarea cererii unice de plată, verifică corespondența între suprafața declarată în tabelul centralizator prevăzut la Anexa 1¹ cu suprafețele din adeverința al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1. În urma verificărilor, funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeței declarate.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 5 alin 5

  La art. 7 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (3) Proprietarii de pajiști permanente, altele decât cele menționate la alin.(1) și art.6 alin.(1) în calitate de crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine și ecvidee, care desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate în proprietate, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermier activ pe pajiștile aflate în proprietatea lor, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. În cazul în care proprietarul de pajiște nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie – 1 august, prezintă la APIA documentele doveditoare ale valorificării fânului și/sau document privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute, până la data de 1 mai a anului următor anului de cerere curent. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol , în cazul persoanelor fizice.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 7 alin 3

  La art. 8 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (2) Documentele privind deținerea legală a ecvideelor, respectiv pașapoartele ecvideelor, sunt prevăzute prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 651/2013 și al Președintelui Autorității Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 8 alin 2

  La art. 10 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (4) Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plățile pe suprafață.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  Art 10 alin 4

  La art. 68 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” a) copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b), în cazul exploataţiilor înfiinţate, prevăzute la art. 65 alin.(4) şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 și 2014;”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 68 alin 1

  La art. 90, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (2) Fermierii incluși automat în schema de plată pentru micii fermieri, conform art. 26 alin. (1) lit. a) din ordonanță și care în urma calculului estimativ al plăților cuvenite depășesc suma de 1250 euro sunt excluși din această schemă de plată și pot beneficia de schemele de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c), d) și e) și (3) din ordonanță.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 90 alin 2

  La art. 91 se renumerotează alineatele și vor avea următorul cuprins:
  ”(1) Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în anul 2015 sau într-un an ulterior anului 2015, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau cu articolul 62 alineatul (2) din respectivul regulament, informează APIA cu privire la retragerea lor, până la data de 15 iulie, fără posibilitatea de a mai fi incluși în această schemă de plată.
  (2) În anul în care se constată că fermierii care nu respectă prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din ordonanță sunt excluși din schema pentru micii fermieri.
  (3) Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri și fermierii care au fost excluși din schemă, primesc în continuare celelalte plăți solicitate și nu mai beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) și b) din ordonanță.”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015art 91

  La art. 107, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  ” g) autosesizarea APIA”

  Cum este acum în Ordinul 619/2015

  art 107 art 107 continuare

  Alte modificări:

  11.După Anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 1¹, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

  tabel Anexa 1

  12.Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  13.Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

  anexa 3

   

  Documente utile:

  Modificări propuse de MADR pentru Ordinul 619/2015

  Ordin 619/2015 publicat în 6 aprilie 2015 în Monitorul Oficial

  Foto: Flickr.com/Atakan Sevgi   


  Te-ar mai putea interesa

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe Alertă meteo de ploi și grindină în 17 județe unde cantitățile de apă vor depăși 50 l/mp

  Ultimele știri

  De ce nu renunță fermierul Eugen Truetsch la vaca de lapte, deși nu îi aduce profit Bursa de cereale – prețuri azi în portul Constanța și în UE. Rapița a depășit 500 euro/tonă Francezii care au vândut fabrica de zahăr de la Luduș au raportat o triplare a profitului