• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să știi despre controlul APIA în ferma ta

  agrointeligenta.ro -

  Peste 50.000 de fermieri au intrat în eșantioanele de control ale APIA pentru plata subvențiilor pe 2015. Din această cauză, acești producători nu au putut să beneficieze de avansul din subvenție și, în plus, au fost verificați riguros de către funcționarii agenției de plăți. Agrointeligența a transmis către APIA întrebările primite din partea mai multor fermieri din eșantionul de control, iar răspunsurile instituției sunt de mare ajutor pentru cei care nu sunt familiarizați cu procedurile funcționarilor care fac verificările în ferme. 

  Când află efectiv fermierii care a fost rezultatul controlului şi care este forma de comunicare, merg ei la APIA sau agenţia de plăţi îi informează?

  Răspuns: O copie a raportului de control se transmite către fermier conform Regulamentului (CE) nr.809/2014, art.72 (3) ,,Orice caz de neconformitate constatat este adus la cunoștința beneficiarului în termen de trei luni de la data controlului la fața locului.”

  Transmiterea raportului de control către fermier se face prin poșta cu confirmare de primire sau pe bază de centralizator cu semnătura fermierului (sau reprezentantului acestuia).

  Fermierii cu exploatații la control primesc banii în acelaşi timp cu restul fermierilor care nu au fost la control?

  Răspuns: Alineatul (2) al art.75 din Regulamentul nr.1306/2013 prevede că: ”Plăţile menţionate la alineatul (1) nu se fac înainte de finalizarea verificării condiţiilor de eligibilitate, care trebuie efectuată de statele membre în temeiul articolului 74”.

  Ce obligaţii are fermierul în timpul acestor controale? Ce obligaţii are APIA? Fermierul trebuie să fie prezent sau controlul se poate face în lipsa acestuia? Fermierul poate să conteste rezultatele controalelor dacă acesta consideră că nu sunt reale?

  Răspuns:

  Obligațiile fermierului

  Conform OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, art.8 lit.p), fermierii sunt obligați să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituții abilitate în acest sens.

  Fermierii sunt obligaţi în timpul controlului :
  – să permită accesul inspectorilor în cadrul exploatației controlate;
  – să prezinte informaţii legate de obiectul controlului;
  – să prezinte documente legate de obiectul controlului*.

  *.Documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor;

  Alte documente necesare în funcție de scopul controlului, (ex. plan de fertilizare, caiet de agromediu, documente de utlizare a apei pentru irigații, permis de aplicare a nămolurilor, plan de management pentru arii protejate, autorizaţia de mediu, certificat de atestare profesională eliberat de unitățile fitosanitare care atestă activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar pentru substanțele din lista I şi II de toxicitate, evidenţa produselor folosite pentru tratamentul plantelor).

  În cazul în care fermierul deşi notificat, nu poate fi prezent, acesta este obligat să împuternicească o altă persoană în baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a unei copii după buletinul sau cartea de identitate a beneficiarului exploataţiei, documente care vor fi anexate dosarului de control.

  Obligațiile APIA

  În cazul în care controlul se execută în prezenţa fermierului, înainte de a realiza controlul, inspectorii sunt obligaţi să prezinte:
  a) autorizaţia pentru efectuarea controlului (legitimaţia individuală emisă de APIA central, ordinul de control);
  b) să prezinte scopurile controlului, să facă referire la informaţiile asigurate în timpul informării fermierului cu privire la realizarea controlului (dacă fermierul a fost informat şi este prezent);
  c) să solicite fermierului să îi arate unde sunt localizate parcelele, la faţa locului (sau pe hărţi), în cazurile speciale (ortofotoplanuri de calitate slabă care nu permit vizualizarea parcelelor, când parcela agricolă respectivă este cultivată cu aceeaşi cultură ca şi cea a vecinilor, iar delimitarea ei nu este făcută prin semne distincte – borne, ţăruşi, alte delimitări vizibile).Să solicite fermierului, pe baza legitimaţiei de inspector de teren, accesul în exploataţie pentru: verificare magazie, verificare platformă gunoi de grajd, verificare utilizare apă pentru irigat, etc;
  d) să solicite fermierului, acolo unde este cazul, informaţii şi documente referitoare la control;
  e) pot să solicite informaţii în scris sau verbal cu privire la obiectul controlului;
  f) pot să inspecteze documentele corelate cu obiectul controlului şi să facă copii, extrase (în special atunci când fermierul participă la efectuarea controlului şi identifică pe teren parcela selectată pentru control, diferit faţă de identificarea făcută în cerere).

  Prezența fermierului la control

  Controalele la fața locului pot fi anunțate, cu condiția de a nu aduce atingere scopului controlului, conform art. 25 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014.
  Anunţarea controlului este strict limitată la durata minimă necesară şi nu depăşeşte 14 zile.
  Totuși în cazul controalelor la fața locului cu privire la cererile de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu depășește 48 de ore, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător.
  Controlul realizat în prezenţa fermierului este la fel de important ca cel realizat în absenţa acestuia, însă dacă situaţia o impune, trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că fermierul este prezent atunci când se realizează controlul.

  Contestarea rezultatelor controlului

  În cazul în care fermierul este nemulţumit de datele înscrise în Raportul de control, acesta are dreptul să întocmească şi să transmită contestaţie la Centrul judeţean/local APIA în termen de 30 de zile de la primirea raportului de control.

  Pentru anul 2015 dacă ne puteţi pune la dispoziţie o situaţie a fermierilor care au picat la control? Iar pe anii trecuţi, ultimii 2 ani, care este procentul, dacă este cazul, în care fermierii au fost tăiaţi de la plată în urma acestui control?

  Răspuns: Eșantionul de control pe teren – campania 2015 cuprinde 56.669 fermieri, din care 7.091 fermieri eșantionați pentru control pe teren prin metoda clasică, 7.686 fermieri eșantionați pentru verificarea respectării cerințelor de ecocondiționalitate și 41.892 fermieri eșantionați pentru control prin metoda teledetecție și fotogrammetrie.

  Rata de eroare, calculată în urma controalelor pe teren și administrative, pentru anul de campanie 2014 este de 2,93%, iar pentru anul de campanie 2013 este de 2,01% .

  Ce se urmăreşte punctual la acest tip de control şi care este baremul de sancţionare a fermierulor în funcţie de neconcordanţele găsite?

  Răspuns: În conformitate cu documentul de lucru DSCG/2014/32-OTS ( Controalele pe teren potrivit art. 37 şi 38 ale Regulamentului nr.809/2014 – Ghid pentru controlul pe teren şi măsurarea suprafeţei), scopul controalelor pe teren este de a verifica, pe un eşantion de cereri, condiţiile de acordare a sprijinului.

  În scopul realizării obiectivelor de control inspectorii de teren verifică pe teren fiecare parcelă solicitată pentru sprijin direct, ce presupune:
   eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei declarate a parcelelor agricole în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013, în particular art.32 (2)-(6); aceasta include și verificarea menţinerii/activităţii minime conform art. 4 (1)(c)(ii) al Regulamentului (UE) nr.1307/2013. Verificarea activităţii minime menţionată la art.4 (1)(c)(iii) este de asemenea valabilă, unde este cazul, pentru verificarea clauzei “fermierului activ”;
   conformitatea cu suprafaţa minimă a parcelei agricole;
   utilizarea declarată a suprafeţei în limitele prevăzute de regulament (pajişti permanente, sprijin cuplat pe suprafaţă, diversificarea culturilor, etc.) inclusiv tipurile de suprafeţe agricole declarate (adică păşune permanentă, teren arabil, cultură permanentă);
   alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor.
   toate obligaţiile privind practicile de ecologizare sau echivalente ce trebuie respectate de către beneficiar;
   unde este cazul, conformitatea cu limitele stabilite la art.44 şi 46 ale Regulamentului nr. 1307/2013 pentru exceptarea de la înverzire;

  Sancţiunile sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul nr.640/2014, de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.

  Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
   sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/efectivelor de animale;
   sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice;
   sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
   sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
   sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;
   sancţiuni multianuale.

  Pentru crescătorii de bovine sau ovine în ce mod se desfăşoară controlul?

  Răspuns: În conformitate cu prevederile naționale și comunitare în vigoare pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură efectuează controale la faţa locului conform manualelor şi ghidurilor de proceduri.
  Efectuarea controlului se referă la acele acţiuni care sunt legate de controlul la faţa locului privind cererea de solicitare a ajutorului specific pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ/SCZ) pentru speciile ovine/caprine şi a sprijinului cuplat în zootehnie pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine.
  Controlul se efectuează de către doi inspectori în locaţia unde se află animalele. Inspectorii de control trebuie să verifice documentele justificative, exactitatea şi corectitudinea datelor dintre RNE (Registrul naţional al exploataţiilor), RIE (Registrul individual al exploataţiei) şi situaţia din fermă.

  Pentru animalele solicitate în cerere şi prezente la faţa locului se verifică următoarele:
   existenţa unei crotalii sau a celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa dintre nr. de identificare şi corespondenţa nr. de identificare ale animalelelor solicitate în cerere şi nr. de identificare ale animalelor prezente la control;
   sexul animalului;
   existenţa formularului F3 pentru pierdere crotalie/crotalii plus comandă pentru duplicat, emis înainte de înştiinţarea controlului/supracontrolului (dacă e cazul);
   existenţa Registrului individual al exploataţiei – conform Ordinului nr. 40 /2010;
   exactitatea înregistrărilor din Registrului individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare de intrare – ieşire a animalelor);
   exactitatea înregistrărilor din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare de mişcare- ieşire a animalelor), în situaţia constatării erorilor la verificarea celor 6 luni anterioare controlului/supracontrolului (după caz).

  Pentru animalele solicitate în cerere şi care nu sunt prezente la faţa locului:
   existenţa documentului justificativ pentru caz de forţă majoră animale (dacă este cazul);
   document justificativ pentru caz de circumstanţă naturală (dacă este cazul);
   documente justificative pentru caz de forţă majoră deces beneficiar (dacă este cazul).


  Te-ar mai putea interesa

  Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe Subvenția APIA de 100 de euro – fermierii autorizați, urmează plata în conturi! Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar!

  Ultimele știri

  Leguma care a atins în piață prețul unui kilogram de mușchiuleț de porc! Un fermier a câștigat procesul cu Primăria care l-a lăsat fără subvențiile de la APIA Nou val de ploi. Cantitățile de apă raportate de fermieri din mai multe județe