• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Termene ANAF pentru declarații fiscale și impozite în luna ianuarie

  Gabriela Gimbășanu -

  Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2017, acesta cuprinzând datele limită pentru depunerea declarațiilor, termenele la care se pot face plățile unor impozite.

  În luna ianuarie se depun declarații și de către persoanele fizice și de către persoanele juridice, pentru primele fiind importantă depunerea declarației 600 – privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, precum și declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs. Ambele declarații au termen limită de depunere data de 31 ianuarie 2017.

  Declarațiile pot fi depuse pe suport electronic în anumite condiții

  Conform art. 103 din Codul de procedură fiscală, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016, ”declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă. În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedura privind transmiterea declaraţiei fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, precum şi declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace sau sisteme se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F”,

  Astfel, oricare dintre declarațiile fiscale poate fi depusă inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile legale.

  Termen 9 ianuarie. Formularul 092

  Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formular 092. Acesta se depune de către contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

  Termen 10 ianuarie. Formularele 010, 020, 070

  Pentru această dată este programată depunerea următoarelor declarații:
  – 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formular 010;
  – 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formular 020;
  – 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formular 070.

  Termen 16 ianuarie

  – depunerea Declarației pe propria răspundere privind producția de bere pentru anul 2016;
  – depunerea Declarației privind informațiile necesare analizei nivelului garanției pentru plata accizelor care pot deveni exigibile;
  – depunerea Declarației privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.8 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Declarației privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului precedent – Anexa nr.9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Situației privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.

  Termen 20 ianuarie. Formularul 089

  La această dată se depune declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formular 089. Acest formular se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin.(2), care au obținut licență de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie și care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.

  Termen 25 ianuarie. Formularele 094, 100, 112, 208, 224, 300, 301, 307, 311, 390 VIES

  La această dată se depun următoarele declarații și comunicări:
  – comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2017 și a modului de determinare a acesteia.
  – solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior Persoana impozabilă cu regim mixt, în situații speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale Legea 227/2015 art. 300 alin. (16)
  – plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă. În această categorii intră plătitorii care au obținut venituri din sursele:
  – din drepturi de proprietate intelectuală;
  – din premii și jocuri de noroc;
  – obținute de nerezidenți;
  – din alte surse.
  – depunerea Declarației privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formular 094;
  – depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formular 100;
  – depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formular 112 – pentru luna precedentă;
  Acest formular se depune de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
  Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
  – depunerea Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208;
  – depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224;
  – depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300;
  – depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formular 301;
  – depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formular 307;
  – depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal- Formular 311;
  – depunerea Declarației recapitulative privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formular 390 VIES;
  – depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal;
  – depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formular 097. Acest formular se depune pentru:
  – intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
  – ieșirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
  – persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
  – persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.
  – plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale;
  -plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare.

  Termen 30 ianuarie. Formularul 394

  Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național ferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formular 394.

  Termen 31 ianuarie. Formularele 010, 220, 012, 600

  – depunerea Declarației de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formular 010.
  – depunerea Declarației privind venitul estimat/norma de venit – Formular 220. Acest formular se depune în următoarele situații:

  A) Pentru schimbarea, prin opțiune, în condițiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
  – contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere în sistem real.
  – contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși în sistem real și care doresc, prin opțiune, să treacă la impunere la normă de venit.
  – contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală și doresc să treacă la impunere în sistem real.
  – contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, și doresc să treacă la impunere în sistem real.

  B) Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceștia au obligația determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.

  C) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv
  – depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
  – depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – Formular 012;
  – depunerea Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii – Formular 600. Această declarație se depune de către contribuabilii prevăzuți la art.148 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

  a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor refectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;

  b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art.120 alin.(1), depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;

  c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art.69, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Un fermier cu suflet donează baloți cu fân crescătorilor de animale rămaşi fără nutreţ din cauza secetei Monta naturală cu berbeci sau țapi ”închiriați”: Cât câștigă fermierii care închiriază reproducători cu genetică valoroasă! DNA: Ciobăniță acuzată că a încasat fonduri de 40.000 de euro pentru o stână fictivă!

  Ultimele știri

  ANSVSA: O nouă secție de biologie moleculară și analiză genetică – la DSVSA Maramureș! Ce face fermierul Emil Constantea pentru a obține furaje de cea mai bună calitate! BANII SUNT ÎN CONTURI! Fermierii care au încasat subvenția integrală pe acest an!

  Căutare în articole