Piaţa terenurilorŞtiri agricole

Cum se introduce UN TEREN ÎN CIRCUITUL AGRICOL pentru ÎNCADRAREA LA PLATA SUBVENȚIEI APIA!

Nou în legislație! Fermierii care vor să introducă în circuitul agricol terenurilor situate în extravilanul localităţilor au la dispoziție noi reguli impuse de Ministerul Agriculturii. Producătorii agricoli pot beneficia astfel și de subvenții sau alte ajutoare financiare prevăzute pentru această categorie de terenuri. 

Potrivit unui ordin postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii, procedura privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se aplică pentru:

-terenurile agricole pentru care a fost emisă decizia de aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol;

-terenurile agricole pentru care a fost emisă decizia de scoatere definitivă din circuitul agricol;

-terenurile cu destinaţie specială;

-terenurile situate în perimetrul rezervațiilor ocupate cu amenajări piscicole;

-terenurile ocupate cu amenajări piscicole;

-terenurile ocupate cu amenajări piscicole deținute de către Agenția Națională pentru Pescuit și
Acvacultură;

-terenurile agricole afectate de lucrările  privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, pentru care a fost aprobată scoaterea temporară.

Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se poate face înainte de expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol aprobată, cu respectarea dispozițiilor art. 93 alin. (3) din lege.

Constatarea executării/neexecutării lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la categoria de folosință avută anterior aprobării, în vederea redării în circuitul agricol, se face de către reprezentanții structurilor subordonate, prin încheierea procesului-verbal de constatare a situației din teren.

Aprobarea redării în circuitul agricol a terenurilor pentru care au fost eliberate aprobări de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol se emite în baza unei documentaţii care va cuprinde:

-cererea beneficiarului adresată structurii subordonate în raza căreia se află situat terenul, cum specificarea suprafeţei solicitate pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, însoțită de CI/BI/certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după caz;

-acordul proprietarului pentru redarea în circuitul agricol a terenurilor, în cazul în care solicitarea se face de către altă persoană îndreptăţită, după caz;

-copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul beneficiarului persoană juridică;

-în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

-decizia/hotărârea Guvernului privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenului agricol, după caz;

-planul de situaţie al întregului imobil, actualizat, pe care se evidenţiază atât suprafaţa scoasă din circuitul agricol, cât şi suprafaţa solicitată pentru redarea în circuitul agricol şi care se vizează spre neschimbare de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

-extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;

-studiul pedologic și agrochimic, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

-avizul emis de către Ministerul Apărării Naţionale, în cazul terenurilor cu destinaţie specială;

De menționat că, solicitarea introducerii sau redării în circuitul agricol poate avea ca obiect fie întregul teren, fie o cotă-parte din acesta. În cazul în care se solicită redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața scoasă temporar din circuitul agricol, la expirarea termenului prevăzut la art. 93 alin. (3) din lege, beneficiarul are obligația de a reda întregul teren.

 Decizia de aprobare a introducerii sau redării în circuitul agricol/hotărârea Guvernului de aprobare a redării în circuitul agricol, în copie, se depune de beneficiar în termen de 30 de zile de la comunicare/publicare, după caz, la primăria pe teritoriul căreia se află amplasat terenul, precum și la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea înregistrării mențiunilor în Registrul Agricol/în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Mai mult, beneficiarul în favoarea căruia a fost emisă aprobarea introducerii sau redării în circuitul agricol are obligația respectării și îndeplinirii condițiilor cu privire la menținerea destinației terenurilor agricole. Actele administrative se comunică direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Proiectul de lege poate fi consultat pe site-ul MADR la secțiunea Proiecte de acte normative.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


3 comentarii

  1. in teren nimeni nu verifica daca ce declara fermierul in acte la Apia cultivat se regaseste pe teren . cat teren necultivat este trecut ca si teren cultivat sau cati din cei care au teren ca pasune se ocupa de el nimeni nu taie o buruiana dar sa dau ingrasamant sau sa il curete de maracini. statul roman nu poate sa faca agricultura cu terenul pe care il are sa incaseze el subventiile si sa ia productia si il da la privat dupa licitatii trucate pe 99 de ani pruvatul incaseaza subventiile ia productia si redeventele sun mizerabile si unii nici pe astea nu le ai dau.RUSINE.

Scrie un comentariu