• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Regulile noi pentru fermieri au intrat în vigoare

  agrointeligenta.ro -

  Ordin al Ministrului Agriculturii Petre Daea, publicat în Monitorul Oficial! Actul normativ aduce schimbări importante pentru fermierii care depun în acest an cererea unică pentru subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Agrointeligența – AGROINTEL.RO vă prezintă care sunt regulile noi pe care trebuie să le respectați pentru a primi integral schemele pe suprafață și cele pentru sectol zootehnic.

  Ordinul nr. 1524/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 (cunoscut și ca Ordinul subvențiilor) a fost publicat în Monitorul Oficial joi, 17 ianuarie. Modificările aduse de noul act normativ au fost puse în dezbatere publică de anul trecut, iar prin publicarea lor, schimbările intră în vigoare și se vor aplica pentru cererea de plată de la APIA începând cu acest an.

  Nou la eligibilitatea terenurilor la APIA

  Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafețele agricole pe care nu se face activitate minimă conform art. 2 alin. (2) lit. c) și e) din ordonanță, până la data de 1 august a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare și nu depășește 15 octombrie a anului de cerere.

  Acte necesare la subvenția pentru pășuni

  Începând din acest an, beneficiarii de subvenții pentru pajiști permanente și pășuni trebuie să prezinte la APIA și ”copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere”.

  Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (1) și art. 6, desfășoară cel puțin o activitate agricolă minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanță, în calitate de fermieri activi, și prezintă, după caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și:
  a) la depunerea cererii unice de plată la APIA, copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată, în cazul în care fermierul deține animale; și/sau
  b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, documentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului nr. 352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie a anului de cerere. Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt:
  (i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în cazul persoanelor juridice;
  (ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.

  Nou la Ajutorul Național Tranzitoriu pentru sfecla de zahăr

  Se acordă ajutor național tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr – ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiții specifice:

  a) suprafața pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producției de zahăr;

  b) dețin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație, se constată respectarea condițiilor agrotehnice, suprafața culturii și asigurarea unei densități medii de cel puțin 6 plante/m2. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanții DAJ, ai Federației cultivatorilor de sfeclă de zahăr și ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menționează suprafața care respectă condițiile agrotehnice și de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesului-verbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere.

  Suprafața determinată pentru ANT 6 nu poate depăși suprafața înscrisă în procesul-verbal de verificare.

  Nou la Sprijinul cuplat pentru cultura de soia

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) lit. a)-e) este 31 martie a anului următor anului de cerere, iar pentru documentele prevăzute la alin. (3) lit. f) termenul final este 30 aprilie a anului următor anului de cerere.

  Nou la Sprijinul cuplat pentru cultura de mazăre boabe pentru industrializare

  Articolul 44 alineatul (1), litera a) s-a modificat și are următorul cuprins: a) livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe și/sau de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, sau autorizată/înregistrată potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; și/sau.

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare valorificării producției minime a devenit 1 decembrie a anului de cerere.

  Nou la Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof

  În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu mențiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA până la data- limită de depunere a cererilor unice de plată. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.

  Nou la Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în seră

  Dovada comercializării legumelor cultivate în spații protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se comercializează către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

  Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea «sămânță admisă pentru însămânțare» sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate și factura de achiziție a seminței se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul își desfășoară activitatea sau de laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.

  Nou la Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare

  (1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal comercializează producția prin intermediul unui grup/unei organizații de producători, recunoscut (e) de MADR sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/organizație/cooperativă sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii/facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/organizațiilor de producători.

  (2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și:

  a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/organizația/cooperativa;

  b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă;

  c) copia contractului încheiat între grup/organizație/cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii care au comercializat producția prin forma de organizare.”

  Nou la SCZ ovine

  Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală.

  Efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine.

  Efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de femele ovine.

  Nou la SCZ caprine

  Țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală.

  Efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele caprine.

  Efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine la 35 de femele caprine.

  Nou la SCZ vaci de carne

  Vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei și taurii de reproducție din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei.

  Nou la plata pe înverzire

  Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție declarate zone de interes ecologic sunt considerate doar cele cultivate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție indigene, respectiv: salcie (Salix spp.), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea îngrășămintelor minerale și a produselor de protecția plantelor sunt prevăzute în anexa nr. 8.

  Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a stratului vegetal este 1 iulie-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici culturile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 «Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha.


  Te-ar mai putea interesa

  O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial