• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Minimis legume sere și solarii 2021: condiții, culturi eligibile, acte necesare, condiții și plăți

  agrointeligenta.ro -

  Programul de ajutor de minimis pentru legume din spații protejate – sere și solarii este plătit începând din acest an pentru cultivatorii români, substituind vechiul program ”Tomata” unde se acorda sprijin de la bugetul de stat numai pentru cultura de roșii, în primă fază pentru cele două cicluri – extratimpurii și tardive, apoi numai pentru roșiile extratimpurii.

  IMPORTANT: Informațiile despre ajutorul de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate au fost actualizate la data de 21 iunie 2021.

  Pentru a se putea începe depunerea cererilor de înscriere în noul program de ajutor de minimis pentru legume, Guvernul trebuie a aprobat Hotărârea de Guvern privind schema de sprijin. Proiectul de HG a fost aprobat de Guvernul României și publicat în Monitorul Oficial pe data de 6 iunie și prevede ca termen limită de depunere a cererilor și a actelor data de 20 iulie 2021 pentru banii se vor achita pentru culturile din acest an.

  Minimis Legume 2021 – diferențe față de Programul Tomata

  Față de programul ”Tomata”, ajutorul de minimis pentru legume prezintă o serie de diferențe. În primul rând că se sprijinul se poate accesa cu mai multe legume – fiecare cu pragul său de producție minimă ce trebuie valorificată cu acte, apoi suma maximală pe care o poate lua un fermier este de 2.000 de euro, iar întreaga schemă este derulată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), nu prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ). Controalele în exploatații vor fi făcute cu echipe mixte formate din reprezentanți ai APIA și ai DAJ.

  Culturi de legume eligibile pentru ajutorul de minimis 2021

  Culturi eligibile în programul de minimis pentru legume în spații protejate 2021

  Ajutorul de minimis pentru legume este introdus din acest an pentru mai multe culturi cultivate în spații protejate – solarii și sere. Schema de desfășoară la nivel național, în toate județele, pentru următoarele culturi eligibile:
  a) ardei gras și/sau ardei lung;
  b) castraveți
  c) tomate;
  d) vinete.

  În forma inițială, proiectul prevedea și cultura de varză, care a fost eliminată în forma finală a actului normativ.

  Suprafața minimă pentru ajutorul de minimis la legume în 2021

  Suprafața minimă cu care un fermier poate accesa schema de sprijin pentru legume în spații protejate este de 1.000 de metri pătrați. Această suprafață trebuie să fie cultivată cu una dintre culturile eligibile în cadrul programului.

  Ajutor minimis legume 2021: ce fermieri pot accesa sprijinul

  Legumicultorii care vor să obțină ajutorul de minimis pentru legume în spații protejate sunt clar prevăzuți în Hotărârea de Guvern. Astfel, schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate.

  Ajutorul pentru legume se poate accesa de către:
  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021.
  b)persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Înregistrarea la APIA – obligatorie pentru ajutorul de minimis la legume

  Pentru că din acesta an, schema de ajutor de minimis la legume se derulează prin APIA, beneficiarii sprijinului trebuie să figureze în baza de date a agenției cu cod de exploatație. Astfel, cei care nu sunt înscriși la APIA trebuie să parcursă acest demers. ”Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul unic de identificare al APIA, înainte de solicitarea înscrierii în programul de susținere a producției de legume în spaţii protejate au obligația obținerii acestuia de la centrele locale/județene ale APIA”, se arată în proiectul de HG.

  Programul Legume în spații protejate 2021: condiții

  Condițiile obligatorii și cumulative pentru accesarea programului de sprijinire a culturilor de legume în spații protejate fac referire atât la suprafața minimă cultivată cu una dintre culturile eligibile, cât de depunerea unei cereri în formatul prevăzut de legislație.

  Condițiile pentru fermierii care intră în programul Legume 2021 sunt:
  a) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  b) să depună cerere de înscriere în program;
  c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile eligibile;
  d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
  e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
  g) să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

  Minimis Legume 2021: producții ce trebuie valorificate cu acte

  Pentru a accesa ajutorul de minimis, cultivatorii trebuie să facă dovada valorificării unei producții minime cu acte pentru una dintre culturile din program. În funcție de tipul de spațiu protejat – seră sau solar, s-au stabilit producțiile minime pentru care se cere dovada vânzării cu bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializare.

  Sprijinul financiar se acordă fermierilor care îndeplinesc condiţiile numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafața de 1.000 mp.

  Producțiile minime:
  a) în sere:
  i) 2.900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
  ii) 5.000 kg/1..000 mp pentru castraveți;
  iii) 8.500 kg/1.000 mp pentru tomate;
  iv) 3.000 kg/1.000 mp pentru vinete;
  b) în solarii:
  i) 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
  ii) 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveți;
  iii) 3.200 kg/1.000 mp pentru tomate;
  iv) 2.000 kg/1.000 mp pentru vinete.

  Valorificarea producției prevăzute la fiecare cultură se face în perioada 2 noiembrie-2 decembrie.

  Ajutor minimis legume 2021: termen depunere cerere APIA

  Termenul limită pentru depunerea cererilor și documentele cerute de APIA pentru programul de minimis pentru legume în spații protejate este, pentru anul 2021, data de 20 iulie.

  Plata la ajutorul de minimis pentru legume se face într-o singură tranșă

  Sprijinul pentru Legume în spații protejate: plată maximală per beneficiar

  Un fermier care intră în programul Legume 2021 poate beneficia de un sprijin de maxim 2.000 de euro pentru o cultură și o suprafață de minim 1.000 mp. Plata se face în lei, la un curs de 4,8725 lei pentru un euro (curs stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis).

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat.

  Ajutorul de minimis pentru legume se achită într-o singură tranșă

  Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă. Pentru anul 2021, plafonul total alocat schemei pentru cultura de legume este de 30.785.000 milioane de euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 150.000.000 de lei, şi se asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  De când se depun cererile pentru Programul Legume 2021

  Cererile de înscriere în programul Legume 2021 se vor putea depune după ce proiectul de act normativ este aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. La acest moment nu se pot depune cereri de înscriere.

  Documente necesare pentru programul de legume în spații protejate 2021

  La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA , respectiv al municipiului București, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro.

  După efectuarea verificării, fermierii completează și depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:
  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

  ATENȚIE! Cererea de înscriere în program și documentele se depun până la data de 20 iulie 2021 inclusiv.

  Legume 2021: Cererea și documente se pot trimite și online

  Cererea de înscriere în program, însoţită de documente, poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA și respectiv al municipiului București şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.

  În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.

  Programul legume în spații protejate 2021. Fermieri excluși de ajutorul de minimis în 2021

  Vor fi excluși din programul de ajutor de minimis pentru legume în spații protejate fermierii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate – nu au niciuna dintre culturi cultivate pe o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați, nu fac dovada valorificării producției minime sau au accesat deja minim 20.000 de euro prin însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză.


  Te-ar mai putea interesa

  Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele” Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial