• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor minimis plante aromatice 2021: culturi, condiții, acte necesare, plăți APIA

  Roxana Dobre -

  Ajutor de minimis pentru plante aromatice în 2021. Cultivatorii de plante aromatice sau plante medicinale pot accesa o subvenție pe suprafață în cuantum de minim 150 de euro pe hectar și maxim 3.400 de euro pe hectar. Vă prezentăm care sunt condițiile de eligibilitate pentru subvenția la plate aromatice, care sunt culturile care iau sprijin, actele necesare și cum se fac plățile.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că în ședința Guvernului din data de 16 iunie 2021 a fost aprobată Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021. Subvenția se derulează prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

  Beneficiarii programului pot obține de la stat maxim 3.400 euro/ha sau minim 150 euro/ha dacă cultivă busuioc, cimbru, coriandru, fenicul sau muștar. Pentru anul în curs, valoarea maximă alocată schemei de sprijin este de 1.231.000 de euro (adică 6.000.000 de lei).

  Termenul limită pentru depunerea cererilor este 30 iunie inclusiv, iar termenul de depunere a documentelor justificative este 15 octombrie 2021, inclusiv.

  Culturi eligibile la ajutorul de minimis plante aromatice

  Sunt cinci culturi eligibile pentru subvenția pe suprafața cultivată cu plante aromatice. Astfel, schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției la următoarele plante aromatice:

  a) busuioc;
  b) cimbru;
  c) coriandru;
  d) fenicul;
  e) muștar.

  Ajutor minimis plante aromatice: suprafața minimă

  Suprafața minimă pentru care se poate încasa ajutor de minimis pentru plante aromatice depinde se cultura pentru care se optează.

  Beneficiarii care vor să se înscrie în program trebuie să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru.

  Programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021: ce fermieri pot accesa sprijinul

  Cultivatorii eligibili pentru a accesa ajutorul de minimis la plante aromatice pot fi persoane fizice sau juridice. Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de plante aromatice, respectiv:

  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021;
  b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Înregistrarea la APIA – obligatorie pentru ajutorul de minimis

  Schema de ajutor de minimis pentru plante aromatice se derulează prin APIA – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, iar beneficiarii sprijinului trebuie să figureze în baza de date a agenției cu cod de exploatație. ”Beneficiarii trebuie fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA”, se arată în proiectul MADR.

  Programul pentru plante aromatice: condiții obligatorii

  Condițiile obligatorii și cumulative pentru accesarea programului de sprijinire a culturilor plante aromatice fac referire atât la suprafața minimă cultivată cu una dintre culturile eligibile, cât de depunerea unei cereri în formatul prevăzut de legislație.

  Astfel, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de plante aromatice, beneficiarii care vor să se înscrie în program, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  a) să depună la APIA cerere de înscriere în program;
  b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;
  c) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
  d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială unde se află suprafeţele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;
  e) să livreze producțiile de plante aromatice către unități de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

  Minimis plante aromatice 2021: producții ce trebuie valorificate cu acte

  Pentru a accesa ajutorul de minimis, cultivatorii trebuie să facă dovada valorificării unei producții minime cu acte pentru una dintre culturile din program. Producțiile minime sunt următoarele:
  a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;
  b) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;
  c) 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;
  d) 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;
  e) 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

  Dovada valorificării producției de plante aromatice o constituie contractul de vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și documentul de recepție emis de unitatea procesatoare . În situaţia în care beneficiarul are şi calitatea de procesator, înregistrat potrivit Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare, acesta face dovada procesării producţiei minime obținute si utilizate prin documente contabile interne.

  Ajutor minimis plante aromatice 2021: termen depunere cerere APIA

  Cererea de înscriere în program și documentele obligatorii se depun până la data de 30 iunie 2021 inclusiv. Termenul de depunere a documentelor justificative este 15 octombrie 2021, inclusiv.

  Plante aromatice 2021: plată maximală per beneficiar

  Un fermier declarat eligibil, și care îndeplinește toate condițiile privind valorificarea producției, poate beneficia de o valoare a sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis sub forma unei subvenţii care se plătește într-o singură tranșă anuală.

  Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este următoarea:
  a) 2.600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
  b) 3.400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
  c) 100 euro/ha pentru coriandru;
  d) 200 euro/ha pentru fenicul;
  e) 150 euro/ha pentru muștar.

  Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.

  Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

  Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 1231,4 mii euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 6.000 mii lei. În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat.

  De când se depun cererile de înscriere în Program

  Cererile de înscriere în programul ”Plante Aromatice 2021” se vor putea depune după ce proiectul de act normativ este aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

  Documente necesare pentru programul de plante aromatice

  La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA , respectiv al municipiului București, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro.

  După efectuarea verificării, fermierii completează și depun cererea de înscriere în program, însoţită de următoarele documente:

  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a reprezentantului legal, după caz;
  d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren utilizată de solicitant si cultivata cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

  Plante Aromatice 2021: Cererea și documentele se pot trimite și online

  Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele obligatorii poate fi transmisă la centrele locale/județene APIA și respectiv al municipiului București şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant .

  În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de plante aromatice situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.

  Programul Plante Aromatice 2021. Fermieri excluși de ajutorul de minimis în 2021

  Vor fi excluși din programul de ajutor de minimis pentru Plante aromatice fermierii care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, nu sunt înscriși la APIA, nu au niciuna dintre culturi cultivate pe o suprafață minimă de 0,5 ha, respectiv 1 ha, nu fac dovada valorificării producției minime sau au accesat deja minim 20.000 de euro prin însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenție-bonus la hectar. APIA îi învață pe fermieri cum să încaseze mai mulți bani Subvenții la hectar și animale. Fermierii pot evita penalizările pentru banii APIA Decizie a Guvernului pentru subvențiile plătite de APIA tuturor fermierilor!

  Ultimele știri

  S-a aprobat la Bruxelles! Plată directă de 15.000 de euro pentru fiecare fermier! Bani pentru investiții în ferme. Termenul anunțat de MADR: 30 iulie Șeful ANAF: Nu mai alergăm băbuțele care vând pătrunjel, nu mai tolerez abuzurile!