• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Controale de la Inspecția Muncii în 2023. Calendarul verificărilor în ferme

  Roxana Dobre -

  Inspecția Muncii a pregătit calendarul acțiunilor de control pentru 2023, în ce privește organizarea și desfășurarea verificărilor în relațiile de muncă, telemuncă, muncă la domiciliu, decalarea programului de lucru, folosirea agenților de muncă temporari, zilierii etc.

  Programul cadru de acțiuni pentru anul 2023 a fost publicat de Inspecția Muncii pe site-ul propriu iar fermierii sunt vizați mai ales pentru caracterul sezonier al lucrărilor, procent ridicat de lucrători fără forme legale sau pericolele de accidentare existente în mediul de muncă.

  Iată care este calendarul controalelor efectuate de ITM pentru anul 2023:

  Trimestrele III – IV 2023: Verificări efectuate de Inspectoratele teritoriale de muncă. Tematică: Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă – Securitatea și sănătatea în muncă în era digitală, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.

  Trimestrele I – IV 2023: Verificări efectuate de Inspectoratele teritoriale de muncă. Tematică: Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43, construcții. Se va verifica nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului; caracterul sezonier al lucrărilor; modificarea continuă a mediului de muncă; modificarea frecventă a locaţiei; procent ridicat de lucrători fără forme legale; pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă.

  Trimestrele I – IV 2023: Verificări efectuate de Inspecția Muncii, Inspectoratele teritoriale de muncă. Tematică: Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, comerț, restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor, hoteluri și facilități cazare, activități de jocuri de noroc și pariuri, închirieri de transportoare și trotinete electrice etc.).

  Motivare: Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite prin lege, se impune intensificarea acţiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate și subdeclarate. Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce:
  – persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
  – lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu remunerat și la concediu medical;
  – lipsa accesului la pensie și la indemnizație de șomaj;
  – persoana care prestează munca fără forme legale de angajare, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
  – angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
  – condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
  – fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

  Luând în considerare faptul că pe piața muncii în contextul evoluției economice actuale s-a identificat existența fenomenului cunoscut sub denumirea de ”muncă la gri” care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract de muncă cu timp parțial ci și în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar-contabile, așa numitul ”salariu în plic”, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală ci și afectarea salariatului în ceea ce privește drepturile aferente contribuțiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, se impune intensificarea controalelor și totodată, sancționarea practicării acestui fenomen în scopul de a-l descuraja.

  Obiectivele campaniei sunt:
  – identificarea si combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  – identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
  – determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea are sediul social;
  – creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  – diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în diferite domenii de activitate;
  – eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

  În cadrul campaniei se efectuează acțiuni de control la angajatorii care prestează activitate în domeniul în care se desfășoară campania (ex. construcții, panificație, servicii, comerț, etc.), selectați pe zone și din bazele de date disponibile ca instrumente de lucru la nivelul Inspecției Muncii (ONRC, REGES, COLUMBO).

  Trimestrul III 2023: Verificări efectuate de Inspecția Muncii și Inspectoratele teritoriale de muncă. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a zilierilor.

  Motivare: Utilizarea de către angajatori a forței de muncă imediată, ieftină și fără asumarea respectării drepturilor lucrătorilor, conduce la apariția cazurilor de utilizare a muncii nedeclarate prin folosirea zilierilor în alte condiții decât cele limitativ prevăzute de lege. Obiectivul campaniei este creşterea gradului de conştientizare și verificarea beneficiarilor și a împuterniciților acestora, în ceea ce priveşte modalitatea de respectare a condițiilor legale în care se poate desfășura activitate cu zilieri, vizând totodată diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea legislației incidente.

  Registrul electronic de evidență a zilierilor s-a înființat în baza prevederilor articolului 4^1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu completările și modificările ulterioare, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Datorită impactului completărilor legislative aduse Legii nr. 52/2011, cât și pentru susținerea activității ce derivă din aplicarea legii, în cadrul Inspecției Muncii s-a hotărât elaborarea aplicației informatice ce reglementează Registrul electronic de evidență a zilierilor, oferindu-se astfel beneficiarilor sau reprezentanților acestora un sistem informatic prin intermediul căruia aceștia să înființeze, să completeze și să transmită registrul menționat anterior.

  Realizarea registrului electronic de evidență a zilierilor:
  – are ca efect reducerea birocrației, beneficiarii sau reprezentanții acestora nu se vor mai deplasa lunar la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă pentru depunerea registrelor de evidență a zilierilor în format letric;
  – are ca rezultat evidențierea mai ușoară și corectă a zilierilor și a beneficiarilor de lucrări, reducerea considerabilă a timpul necesar înscrierii în registre a zilierilor și de transmitere a acestora (realizându-se on-line), reducerea timpului pe care inspectoratele teritoriale de muncă îl alocă pentru centralizarea la nivel național a datelor transmise de beneficiari.

  Implementând acest sistem electronic de declarare, la nivelul Inspecției Muncii există o evidență informatizată a datelor referitoare la situația zilierilor, putându-se realiza rapoarte și analize în timp real. Se efectuează acțiuni de verificare în vederea eliminării neconformităţilor constatate, și totodată se realizează îndrumarea beneficiarilor cu privire la modalitățile de aplicare a legislației incidente.

  Trimestrele I-IV 2023: Verificări efectuate de Inspecția Muncii și Inspectoratele teritoriale de muncă. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

  Motivare: În contextul gestionării fenomenului migrației cetățenilor străini non UE în România și pentru promovarea unei migrații legale în beneficiul tuturor părților, respectiv societatea românească și imigranți, obiective avute în vedere prin Strategia națională privind imigrația, se impune întărirea controlului legalității șederii pe teritoriul României a cetățenilor din statele terțe și a modului de încadrare a acestora pe piața muncii din România.

  Obiectivele campaniei sunt:

  – Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piața muncii din România;
  – Identificarea angajatorilor care utilizează cetățeni străini non UE în activități lucrative;
  -Identificarea angajatorilor români care primesc la muncă pe teritoriul României un lucrător străin non UE detașat;
  – Verificarea respectării prevederilor privind timpul de muncă și de odihnă;
  -Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor români pentru necesitatea respectării prevederilor legale privind angajarea străinilor;
  – Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea regimului străinilor pe teritoriul României;
  -Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și după caz, aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

  Trimestrele  I și IV 2023: Inspectoratele teritoriale de muncă. Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

  Motivare: Din controalele efectuate în teren, sesizările/reclamaţiile primite de către inspectoratele teritoriale de muncă şi din datele statistice existente la nivelul Inspecţiei Muncii, a reieşit faptul că unul din domeniile în care predomină un număr mare de accidente mortale şi accidente cu incapacitate temporară de muncă este cel din silvicultură şi exploatări forestiere.

  În activitățile desfășurate în cadrul sectoarelor de activitate Silvic și exploatare forestieră, lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidente cu consecințe mortale sau foarte grave. Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2019-2022, a rezultat faptul că, în aceste domenii de activitate numărul de accidente de muncă s-a menținut la un nivel ridicat, astfel:
  – în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale;
  – în 2020 – 94 accidente de muncă din care 17 mortale;
  – în 2021 – 87 accidente de muncă din care 15 mortale;
  – în 2022 – (6 luni) s-au înregistrat 39 accidente de muncă din care 3 mortale.

  De asemenea, controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securității și sănătății în muncă, au evidențiat faptul că lucrătorii din domeniile țintă ale campaniei sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi:
  a. – lipsa forței de muncă calificate, autorizate și instruite corespunzător;
  b. -neîntocmirea documentației de exploatare a parchetelor (schița parchetului, postațe, secțiuni, autorizarea parchetului din punct de vedere al SSM, etc);
  c. -folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum și aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii;
  d. -neevaluarea factorilor de risc și lipsa programului de prevenire și protecție în urma evaluării;
  e. -lipsa instrucțiunilor proprii de lucru pentru activitățile desfășurate;
  f. -nepurtarea, neacordarea și lipsa echipamentului individual de protecție;
  g. -consumul de alcool la locurile de muncă, sau prezența lucrătorilor în condiții psiho-sociale necorespunzătoare;
  h. -lipsa conducătorilor de lucrări în parchetele de exploatare ceea ce are ca rezultat nesupravegherea și lipsa organizării zilnice a activității;
  i. -neefectuarea controlului medical la angajare și acelui periodic; mediul de muncă necorespunzător în condiții de izolare, servirea mesei în condiții de igienă precare, uneori completate cu consumul de băuturi alcoolice.


  Te-ar mai putea interesa

  Document pe surse: Programul Rabla pentru tractoare – condiții și documente necesare Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină și ploi torențiale în jumătate de ţară. Județe sub alertă! Polonezii se plâng că cireșele românești le-au invadat piețele și se vând la prețuri foarte mici

  Ultimele știri

  Coceral și-a mărit prognozele privind producția de cereale la nivelul UE ITM: Măsuri obligatorii pe care trebuie să le luați în ferme pentru a vă proteja angajații de caniculă Vijelii puternice, grindină și ploi de peste 40 l/mp. Județe sub alertă până joi