• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente. Reguli noi

  Roxana Dobre -

  Scoaterea pajiștilor permanente din circuitul agricol se face după reguli noi. În Monitorul Oficial a fost aprobat un ordin de ministru care aduce mai multe modificări pentru fermierii care doresc să schimb categoria de folosință pentru pajiști.

  În Monitorul Oficial de vineri, 21 aprilie, a fost publicat Ordinul nr.149/2023 care modifică un alt ordin deja în vigoare, nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente. Printre cele mai importante modificări se află reducerea perioadei, de la 30 de zile la 15 zile pentru ”vechimea” extrasului de carte funciară și limitarea suprafeței care poate fi scoată din circuit, la 50 de hectare/obiectiv de investiție.

  Citiți și: Lege aprobată de Parlament: Pajiștile permanente, scoase din circuitul agricol pentru parcuri industriale

  Procedura pentru scoaterea pajiștilor din circuitul agricol, în 2023

  Scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente. Reguli noi

  O modificare importantă pentru fermieri este la articolul 4 din ordinul citat, prin care se reduce perioada în care fermierii trebuie să obțină extrasul de carte funciară înainte să fie depus pentru schimbarea categoriei de folosință. Dacă înainte termenul era de 30 de zile, acum acesta a fost redus la 15 zile.

  ”Extrasul de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentației, precum și planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii”, se arată în varianta modificată a ordinului.

  Astfel, aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajişti permanente, situate în extravilan, se emite în baza următoarei documentaţii:

  a) cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate;
  b) certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau act în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;
  c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
  d) actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului, valabil încheiat;
  e) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului -în original;
  f) extrasul de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 15 zile înainte de data depunerii documentației, precum și planul topografic pe care sunt evidențiate suprafețele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol, recepționat tehnic cu privire la corectitudinea datelor topografice de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în condițiile legii;
  g) certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă;
  h) studiul pedologic şi agrochimic pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  j) avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale;
  k) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii;
  l) proces-verbal de verificare în teren privind existenţa/inexistenţa construcţiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, întocmit de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţeană;
  m) hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în condiţiile legii, după caz;
  n) hotărârea consiliului judeţean/consiliului local din care să rezulte că lucrările fac obiectul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională şi sunt iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz;
  o) adeverinţa emisă de primărie prin care se atestă suprafaţa totală de pajişte înregistrată la data de 1 ianuarie 2023 în registrul agricol şi dacă există suprafeţe de teren ocupate cu pajişti permanente în excedent pe raza teritorială a acesteia;
  p) adeverinţa emisă de primărie din care să rezulte suprafaţa de teren neproductiv, situat în raza teritorială a acesteia, deţinut de beneficiar şi/sau altă persoană fizică/juridică ori aflat în domeniulpublic/privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale, egală cu suprafaţa de teren ce face obiectul solicitării scoaterii definitive din circuitul agricol, după caz; adeverinţa se prezintă în cazul în care se solicită scoaterea definitivă din circuitul agricol, fiind eliberată în baza informaţiilor din registrul agricol şi însoţită;
  q) avizul emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
  r) alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.

  Documentele se depun la Direcția Agricolă pe raza căreia se află amplasată pajiștea.

  Citiți și: Lege în vigoare: Pajiștile, închiriate pe o perioadă între 7 şi 10 ani. Amenajamentele pastorale – obligatorii din 2024

  Limită de 50 ha pentru scoaterea pajiștilor permanente din circuitul agricol

  Un nou articol care este introdus prin ordinul de ministru, prevede că pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol pentru întreaga suprafață a terenurilor ocupate cu pajiști permanente, necesară pentru amplasarea obiectivelor de investiție, în limita a 50 ha/obiectiv de investiție, potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (2) lit. j) din lege, beneficiarul depune la direcția pentru agricultură județeană documentația prevăzută mai sus, însoțită de proiectul tehnic privind amplasarea și utilizarea obiectivelor de investiție pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

  Pentru emiterea avizului în baza căruia se eliberează decizia privind scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol, după verificarea documentelor și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar, transmite prin sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe certificat digital calificat, la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, documentația mai sus.

  În termen de 15 zile de la înregistrare, structura de specialitate emite avizul necesar aprobării scoaterii din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente, situate în extravilan, sau nota de completare. Nota de completare se transmite, prin sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe certificat digital calificat, la direcția pentru agricultură județeană pentru a fi comunicată beneficiarului, în termen de 3 zile de la emitere.

  Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente, situate în extravilanul localităților, se face la solicitarea beneficiarilor, în baza tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

  Documentația necesară pentru obținerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor ocupate cu pajiști permanente, situate în extravilan, se întocmește în două exemplare, unul pentru beneficiar și unul pentru direcția pentru agricultură județeană, care se reține în arhiva acestei structuri.

  La fiecare exemplar se anexează avizul, decizia privind aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, nota de completare sau nota de restituire, în original, după caz.


  Te-ar mai putea interesa

  Fermă închisă de DSVSA. Decizia a fost contestată în instanță Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați

  Ultimele știri

  Mici fermieri care irigă – reclamați la poliție de vecinii deranjați de zgomotul pompelor Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Fermierii din AAC – mesaj pentru partidele politice: Susțineți la Bruxelles prioritățile agriculturii românești!