Bio şi organic

Ghid pentru accesarea fondurilor europene în agricultura ecologică: Ce trebuie să știi pentru a primi finanțare nerambursabilă 100% pentru ferma ta bio

Pentru perioada de programare 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prevăzut în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală o măsură dedicată sprijinirii sectorului agriculturii ecologice, fiind stabilită o alocare financiară FEADR de 200.686.161 de euro.

În PNDR 2014-2020, agricultura ecologică constituie unul dintre instrumentele principale de minimizare a poluării apelor în cadrul sistemelor sustenabile de gestionare a terenurilor care vizează managementul îngrășămintelor, managementul de protecție a culturilor, managementul apei și managementul de protecție antieroziune.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii 11 va contribui la rezolvarea nevoilor privind „Menţinerea şi îmbunătăţirea resurselor de apă” şi „Protecţia şi îmbunătăţirea resurselor de sol“, identificate în analiza SWOT a PNDR.

PNDR 2014 – 2020, Măsura 11 – Agricultura ecologică

Pentru a răspunde nevoilor identificate, sprijinul acordat prin măsura 11 – Agricultura ecologică va avea două direcţii: conversia la metodele de agricultură ecologică şi menţinerea practicilor de agricultură ecologică.

Prin urmare, sunt propuse a fi implementate două submăsuri:
• Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică;
• Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică.

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică

Prin această submăsură se acordă plăți compensatorii cu intensitate de 100% pentru operațiunile realizate de fermieri în vederea conversiei la agricultura ecologică.

Submăsura conţine 6 pachete de sprijin:
• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică;
• Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică;
• Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică;
• Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică;
• Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică;
• Pachetul 6 – Pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
◦ Subpachetul 6.1 – Lucrări mecanizate pe pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică; ◦ Subpachetul 6.2 – Lucrări manuale pe pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică.

Tipul sprijinului. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (hectar) ca plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum doi ani (pentru culturi anuale) și maximum trei ani (pentru culturi perene).

Beneficiarii acestei măsuri sunt fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Costuri eligibile. Costuri standard, calculate pe baza evaluării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice, care depăşesc nivelul obligatoriu neremunerat al cerinţelor de bază.

Costurile standard calculate pentru această submăsură nu includ costuri tranzacţionale şi costuri investiţionale.

Condiții de eligibilitate

Suprafaţa eligibilă pentru sprijin:
• Terenuri agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (Pachetul 1, 2 şi 5), vii (Pachetul 3), livezi (Pachetul 4) şi pajişti permanente (Pachetul 6);
• Angajamentele în cadrul submăsurii 11.1 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor;
• În cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ ha.
Beneficiarul:
• Se încadrează în categoria fermierilor activi în înțelesul articolului 9 din R (UE) nr. 1307/2013;
• Este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS);
• Deține o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole);
• Este înregistrat în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică;
• Încheie pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale;
• Se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).
Alte cerinţe / cerinţe specifice ale angajamentelor:
• Beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfă şurare a acestuia;
• Beneficiarii submăsurii trebuie să men ţină certificarea suprafe ţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel pu ţin cinci ani de la momentul semnării angajamentului respectiv;
• Beneficiarii ţin o eviden ţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor; • În cazul aplicării subpachetului 6.2 (lucrări manuale pe paji şti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică), lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excep ţia celor operate cu for ţă animală;
• În cazul aplicării variantei 6.2 (lucrări manuale pe pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică) este interzisă supraînsămân ţarea.

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada de ţinerii competen ţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să ob ţină cunoștin- țele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

În cazul nerespectării cerin ţelor specifice ale angajamentelor, se aplică reduceri ale sprijinului acordat, care pot merge în unele cazuri prevăzute de sistemul de sanc ţiuni aplicabil Mă – surii 11 până la excluderea de la plată.

În conformitate cu art. 49 (2) din R (C E) nr. 1305/ 2013, în cadrul acestei submăsuri nu se stabilesc criterii de selecție.

Nivelul sprijinului. Fiind vorba de o plată compensatorie, sprijinul acordat în cadrul acestei submăsuri are o intensitate de 100%.

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare dintre cele șase pachete propuse. Acestea corespund unei compensări de 100% din pierderea de venituri și costuri suplimentare, pentru majoritatea culturilor.

Având în vedere limitele prevăzute în Anexa II a R (U E) nr. 1305/2013, două dintre plăți acoperă doar o parte din pierderea de venituri și costuri suplimentare, și anume:
• în cazul plății compensatorii pentru conversia la agricultura ecologică pentru legume procentul este de 83%;
• plata compensatorie pentru conversie în cazul plantelor aromatice acoperă 79% din pierderile de venituri calculate și costuri suplimentare.

Plăţile compensatorii în cadrul pachetelor submăsurii 11.1 acordate pentru perioada de conversie sunt:

• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plan – te de nutre ţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an;
• Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologi – că – 500 euro/ha/an;
• Pachetul 3 – Livezi aflate în con – versia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
• Pachetul 4 – Vii aflate în conver – sia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
• Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
• Pachetul 6 – Paji şti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
◦ Subpachetul 6.1 – Lucrări me – canizate pe paji şti permanente aflate în conversia la agricultu – ra ecologică – 124 euro/ha/an;
◦ Subpachetul 6.2 – Lucrări ma – nuale pe paji şti permanente aflate în conversia la agricultu – ra ecologică – 266 euro/ha/an.

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafe ţe agricole mai mari de 50, 100 și 300 de ha, valoarea plă ţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile stabilite ca prag:
• 1 – 50 de ha – 100% din prima acordată pe hectar;
• 50,01 – 100 de ha – 75% din prima acordată pe hectar;
• 100,01 – 300 de ha – 50% din prima acordată pe hectar; • peste 300 de ha – 35 % din prima acordată pe hectar.

Degresivitatea nu se aplică în cazul cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare. Plăţile pentru agricultură ecologică se pot cumula cu celelalte tipuri de plă ţi acordate pe suprafa ţă: plă ţi directe, plă ţi acordate pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii 10.1 de Agro-mediu și climă. Pachetul 2 al submăsurii se poate combina numai cu pachetul 4 al submăsurii 10.1 de Agro-mediu și climă. Subpachetele 6.1. și 6.2. nu se combină cu niciun pachet al submă- surii 10.1 de Agro-mediu și climă pe aceea şi suprafaţă.

Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rota- ţia culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică

Prin această submăsură se acordă plăți compensatorii cu intensitate de 100% pentru operațiunile realizate în vederea menținerii practicilor de agricultură ecologică.

Submăsura con ţine șase pachete de sprijin:
• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutre ţ) certificate la agricul – tura ecologică;
• Pachetul 2 – Legume certificate la agricultura ecologică;
• Pachetul 3 – Livezi certificate la agricultura ecologică;
• Pachetul 4 – Vii certificate la agri – cultura ecologică;
• Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate la agricul – tura ecologică;
• Pachetul 6 – Paji şti permanente certificate la agricultura ecolo – gică:
◦ Subpachetul 6.1 – Lucrări me – canizate pe paji şti permanente certificate la agricultura ecologică;
◦ Subpachetul 6.2 – Lucrări ma – nuale pe paji şti permanente certificate la agricultura ecologică.

Tipul sprijinului. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de cinci ani.

Beneficiari sunt fermierii activi (utilizatori ai terenurilor agricole) înregistrați în sistemul de agricultură ecologică.

Costurile eligibile și condițiile de eligibilitate. Sunt identice cu cele de la submăsura 11.1.

Nivelul sprijinului. Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pentru fiecare din cele șase pachete propuse. Acestea corespund unei compensări de 100% din pierderea de venituri și costuri suplimentare, pentru majoritatea culturilor.

Datorită limitelor prevăzute în Anexa II a R (U E) nr. 1305/2013, una dintre plăți acoperă doar o parte din pierderea de venituri, respectiv plata compensatorie pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică pentru legume, procentul fiind de 89% din pierderile de venituri calculate și costuri suplimentare.

Plăţile compensatorii sunt calculate sub formă de costuri standard pe hectar din suprafa ţa agricolă pentru fiecare din cele șase pachete propuse:
• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutre ţ) certificate la agricul – tura ecologică – 218 euro/ha/an;
• Pachetul 2 – Legume certificate la agricultura ecologică – 431 euro/ ha/an;
• Pachetul 3 – Livezi certificate la agricultura ecologică – 442 euro/ ha/an;
• Pachetul 4 – Vii certificate la agri – cultura ecologică – 479 euro/ha/ an;
• Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate la agricul – tura ecologică – 350 euro/ha/an;
• Pachetul 6 – Paji şti permanente certificate la agricultura ecolo – gică:
◦ Subpachetul 6.1 – Lucrări me – canizate pe paji şti permanente certificate la agricultura ecologică – 111 euro/ha/an;
◦ Subpachetul 6.2 – Lucrări manuale pe paji şti permanente certificate la agricultura ecologică – 253 euro/ha/an

La nivel de pachet se va aplica degresivitatea sprijinului financiar. În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50, 100 și 300 de ha, valoarea plă ţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valorile stabilite ca prag:
• 1 – 50 de ha – 100% din prima acordată pe hectar;
• 50,01 – 100 de ha – 75% din prima acordată pe hectar;
• 100,01 – 300 de ha – 50% din prima acordată pe hectar;
• peste 300 de ha – 35 % din prima acordată pe hectar.

Degresivitatea nu se aplică în cazul cooperativelor agricole constituite în baza prevederilor Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Plă ţile acordate în cadrul art. 29 se pot cumula cu celelalte tipuri de plă ţi acordate pe suprafa ţă: plă ţi directe, plă ţi acordate în baza art. 31 – „ Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.

Pachetul 1 al submăsurii se poate combina cu pachetele 4 și 5 ale submăsurii 10.1 de Agro-mediu și climă. Pachetul 2 al submăsurii se poate combina numai cu pachetul 4 al submăsurii 10.1 de Agro-mediu și climă.

Subpachetele 6.1. și 6.2. nu se combină cu niciun pachet al submă- surii 10.1 de Agro-mediu și climă pe aceea şi suprafa ţă. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rota- ţia culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5.

Sursa: RNDR – România Rurală 


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu